Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 179/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ vế thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ  - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

b) Tập đoàn Kinh tế VINASHIN (viết tắt là Tập đoàn) là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (doanh nghiệp cấp I), các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II), các công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo, các công ty luật, công ty tự nguyện liên kết.

c) “Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam” (sau đây gọi tắt là VINASHIN) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

d) “Doanh nghiệp cấp I” là Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

đ) “Doanh nghiệp cấp II” là công ty do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối; được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc hai thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty liên doanh, công ty con ở nước ngoài.

e) “Đơn vị thành viên VINASHIN” là các doanh nghiệp quy định tại các điểm d và đ khoản này.

g) “Công ty liên kết” là công ty có vốn góp dưới mức chi phối của VINASHIN và công ty con.

h) “Công ty tự nguyện tham gia liên kết” là doanh nghiệp không có vốn góp của VINASHIN và công ty con, tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết hoặc không có hợp đồng liên kết nhưng có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, thị trường, công nghệ và các dịch vụ kinh doanh khác với VINASHIN hoặc doanh nghiệp cấp II.

i) “Hợp đồng liên kết” là hợp đồng sử dụng thương hiệu, nhượng quyền thương mại hoặc liên kết dài hạn với biểu tượng của Tập đoàn.

k) “Đơn vị trực thuộc VINASHIN” gồm các chi nhánh, đơn vị sự nghiệp có thu hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

2. Các từ ngữ khác trong Điều lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa tương tự như trong các văn bản pháp luật đó. Danh từ “pháp luật” được hiểu là pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Tên gọi và địa chỉ trụ sở chính của VINASHIN

1. Tên gọi bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

2. Tên gọi bằng tiếng Anh: VIET NAM SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP

3. Tên giao dịch quốc tế: VINASHIN GROUP

4 Tên viết tắt: VINASHIN

5. Trụ sở chính: Số 172, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

6. Số điện thoại: (84-4) 37 711 212; (84-4) 36 2741 234

Fax: (84-4) 3 7711 535

Email: contact@VINASHIN.com.vn

Website: http://www.VINASHIN.com.vn

7. Biểu tượng của VINASHIN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 72104 theo Quyết định số: A4477/QĐ-ĐK ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mầu sắc nhãn hiệu: Xanh tím, đỏ, trắng

8. VINASHIN được thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

9. VINASHIN được thành lập liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhận của VINASHIN

1. VINASHIN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty nhà nước, do Nhà nước làm chủ sở hữu, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

2. VINASHIN có:

a) Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; có vốn và tài sản riêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung của Tập đoàn; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại, phát sinh của VINASHIN trước khi chuyển đổi.

b) Chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh những ngành, nghề chính và ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính; đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp trong và ngoài nước; giữ quyền quản lý và chi phối các công ty con thông qua tỷ lệ đầu tư, nắm giữ vốn điều lệ của VINASHIN đối với các công ty đó theo Điều lệ này và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN

1. Mục tiêu hoạt động:

a) Xây dựng VINASHIN trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, có công nghệ hiện đại, mạnh về quy mô sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong khu vực.

b) Sản xuất, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại VINASHIN và vốn của VINASHIN đầu tư tại các đơn vị thành viên, doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

c) Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của VINASHIN.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh tổng thầu đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;

- Thiết kế thi công công trình thủy, nhà máy đóng tàu, phá dỡ tàu cũ;

- Lập dự án, chế thử, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tàu thủy;

- Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức, khai thác thực nghiệm năng lực các phương tiện vận tải thủy mới sản xuất và vận tải biển;

- Đào tạo, cung ứng xuất khẩu lao động trong ngành công nghiệp tàu thủy.

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất các loại vật liệu, thiết bị cơ khí, điện, điện lạnh, điện tử phục vụ công nghiệp tàu thủy;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện tàu thủy và các loại hàng hóa liên quan đến ngành công nghiệp tàu thủy;

- Sản xuất, lắp ráp động cơ Diezel, động cơ lắp đặt cho tàu thủy;

- Mua bán, lắp ráp trang thiết bị nội thất tàu thủy;

- Sản xuất, mua bán thép đóng tàu, thép cường độ cao;

- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án về lĩnh vực đóng và sửa chữa tàu thủy, công nghiệp phụ trợ;

- Hoạt động tài chính, ngân hàng, đại lý bảo hiểm theo quy định của Chính phủ;

- Thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư và các công trình xây dựng liên quan đến lĩnh vực tàu thủy;

- Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng các công trình xây dựng đến lĩnh vực tàu thủy;

- Dịch vụ Logistics, tàu mẫu, hội chợ, quảng cáo;

- Dịch vụ hàng hải: đại lý cung ứng, lai dắt, sửa chữa, vệ sinh tàu biển, môi giới hàng hải, bốc dỡ hàng hóa;

- Đại lý hàng hóa và môi giới mua bán tàu biển, đại lý vận tải;

- Dịch vụ cảng và bến cảng, bốc xếp hàng hóa, hoạt động kho bãi và các hoạt động khác hỗ trợ vận tải;

- Kinh doanh nạo vét luồng lạch và san lấp, bao bãi, mặt bằng xây dựng;

- Kinh doanh hạ tầng cơ sở khu công nghiệp;

- Vận tải hành khách bằng phương tiện đường thủy nội địa và quốc tế.

Điều 5. Vốn điều lệ của VINASHIN

1. Vốn điều lệ của VINASHIN tạm tính: 9.520 tỷ đồng

(Bằng chữ: chín nghìn năm trăm hai mươi tỷ đồng)

2. Khi tăng vốn điều lệ, VINASHIN đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn điều lệ đã điều chỉnh.

Điều 6. Đại diện theo pháp luật của VINASHIN

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của VINASHIN.

Điều 7. Thời hạn hoạt động của VINASHIN

Thời hạn hoạt động của VINASHIN là vô thời hạn, trừ trường hợp bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

Điều 8. Chủ sở hữu của VINASHIN

1. Nhà nước là chủ sở hữu của VINASHIN. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINASHIN.

2. Hội đồng thành viên VINASHIN là chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do VINASHIN đầu tư toàn bộ vốn điều lệ.

Điều 9. Quan hệ giữa VINASHIN với các cơ quan quản lý nhà nước

1. VINASHIN chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

2. VINASHIN thực hiện các nghĩa vụ với địa phương nơi đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VINASHIN

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong VINASHIN hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong VINASHIN hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. VINASHIN tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp, kết nạp những người làm việc tại VINASHIN vào các tổ chức này.

4. VINASHIN tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thành viên các tổ chức Đảng, đoàn thể làm việc tại VINASHIN thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Điều lệ và nội quy của tổ chức.

Chương 2.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VINASHIN

MỤC 1. QUYỀN CỦA VINASHIN

Điều 11. Quyền đối với vốn và tài sản

1. Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của VINASHIN để kinh doanh, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của VINASHIN.

2. Định đoạt về vốn và tài sản của VINASHIN theo quy định của pháp luật.

3. Được sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của VINASHIN để đầu tư ra ngoài theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật về đầu tư.

4. Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê là đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên.

5. Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại VINASHIN và vốn, tài sản của VINASHIN theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại VINASHIN hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 12. Quyền trong kinh doanh

1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

2. Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng.

4. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

5. Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; sử dụng vốn, tài sản của VINASHIN để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác trong nước và ngoài nước.

6. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

7. Sử dụng phần vốn nhà nước thu về từ cổ phần hóa, nhượng bán một phần hoặc toàn bộ vốn mà VINASHIN đã đầu tư ở đơn vị trực thuộc, công ty con hoặc công ty liên kết theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ; các đơn vị trực thuộc VINASHIN; các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở nước ngoài; việc tiếp nhận công ty thành viên mới; việc góp vốn đầu tư vào công ty khác, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con dẫn đến mất quyền chi phối của VINASHIN; việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty theo quy định của pháp luật, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

9. Quyết định thuê một phần hoặc toàn bộ công ty khác; mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác với mức vốn đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN theo quy định của pháp luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; tiếp nhận công ty khác tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn.

10. Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công và quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ này.

11. Xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền về tài chính

1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu của VINASHIN. Trường hợp VINASHIN huy động vốn để chuyển đổi sở hữu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Vay vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và phải có ý kiến đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, thẩm định phê duyệt của Bộ Tài chính.

3. Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của VINASHIN; được thành lập, sử dụng và quản lý các quỹ của VINASHIN theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

4. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định.

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của VINASHIN.

6. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của VINASHIN, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm.

7. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác.

8. Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các công ty con và doanh nghiệp khác nếu các công ty con và doanh nghiệp này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn và không bị các hình thức đánh thuế trùng (hai lần) và gộp khác.

9. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

10. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia và sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp VINASHIN còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của VINASHIN, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

11. Được thành lập các quỹ tài chính tập trung, bao gồm cả các quỹ để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính theo quy định của pháp luật có liên quan. Việc thành lập và sử dụng các quỹ này được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN do Bộ Tài chính phê duyệt.

12. Được bảo lãnh, thế chấp và tín chấp cho công ty con vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Có các quyền khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền tham gia hoạt động công ích

1. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu. Đối với hoạt động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thì VINASHIN có nghĩa vụ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định.

2. Đối với nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao, VINASHIN được bảo đảm điều kiện vật chất tương ứng.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì VINASHIN tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng thì VINASHIN được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp không đủ thì được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch.

3. Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 15. Các quyền khác của VINASHIN

1. VINASHIN, công ty con của VINASHIN được thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó là đầu ra của doanh nghiệp này nhưng là đầu vào của doanh nghiệp khác trong Tập đoàn.

Công ty con của VINASHIN có quyền tham gia đấu thầu thực hiện các dự án thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của VINASHIN và các công ty con khác trong Tập đoàn.

2. VINASHIN được quyền quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định về lương tối thiểu của Nhà nước, trừ các chức danh là Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. VINASHIN được tự chủ quyết định đơn giá tiền lương theo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động - tiền lương.

MỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA VINASHIN

Điều 16. Nghĩa vụ đối với vốn và tài sản

1. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính Nhà nước giao; quản lý, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên được giao, cho thuê; bảo vệ môi trường; thực hiện quy định pháp luật có liên quan.

2. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VINASHIN và vốn VINASHIN tự huy động.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của VINASHIN trong phạm vi số tài sản của VINASHIN.

4. Định kỳ đánh giá lại tài sản của VINASHIN theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nghĩa vụ trong kinh doanh

1. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do VINASHIN thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

2. Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý VINASHIN của người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

5. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

6. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác.

7. Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của VINASHIN trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác.

9. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nghĩa vụ về tài chính

1. Tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.

3. Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước yêu cầu.

4. Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của VINASHIN.

5. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của VINASHIN.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN và quy định khác của pháp luật.

Điều 19. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích

1. Cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá và phí mà Nhà nước quy định.

2. Nhận nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao hoặc đặt hàng và giao lại một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ công ích cho các công ty con thực hiện theo quy định của nhà nước.

3. Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của VINASHIN; chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do VINASHIN trực tiếp thực hiện và cung ứng.

4. Cung cấp đủ số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo đúng chất lượng, đúng đối tượng và đúng thời gian.

5. Thực hiện các nghĩa vụ công ích khác theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI VINASHIN

Điều 20. Quyền của chủ sở hữu đối với VINASHIN

1. Quyết định thành lập mới, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu VINASHIN.

2. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN.

3. Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ của VINASHIN.

4. Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của VINASHIN.

5. Quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết theo thẩm quyền; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của VINASHIN.

6. Quy định chế độ tài chính đối với VINASHIN, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của VINASHIN.

7. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, chấp thuận để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng giám đốc của VINASHIN.

8. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng, quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của VINASHIN.

9. Quy định chế độ đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ, mức giá bán, mức bù chênh lệch để thực hiện sản xuất, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ công ích.

10. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của VINASHIN.

Điều 21. Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINASHIN

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho VINASHIN.

2. Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ của VINASHIN liên quan đến chủ sở hữu.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VINASHIN trong phạm vi số vốn điều lệ của VINASHIN.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án đầu tư; phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền.

5. Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật của VINASHIN; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của VINASHIN.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINASHIN

1. Thủ tướng Chính phủ:

a) Quyết định thành lập VINASHIN; quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu VINASHIN theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN, thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

c) Phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm; ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN, thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

d) Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của VINASHIN theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN, ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

đ) Quyết định các dự án đầu tư của VINASHIN, các dự án đầu tư ra ngoài VINASHIN thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, Điều lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Chấp thuận để Hội đồng thành viên VINASHIN quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN, các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở ngoài nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của VINASHIN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật.

g) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định của Bộ Nội vụ.

h) Chấp thuận để Hội đồng thành viên VINASHIN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc VINASHIN theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN và thẩm định của Bộ Giao thông vận tải.

i) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật

2. Bộ Giao thông vận tải:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu VINASHIN; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, thay thế, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên VINASHIN.

b) Thẩm định: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN; sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN; mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm; ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc VINASHIN do Hội đồng thành viên VINASHIN trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của VINASHIN; chấp thuận để Hội đồng thành viên VINASHIN quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN, các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở ngoài nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của VINASHIN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

d) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của VINASHIN.

đ) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VINASHIN trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc chấp thuận để bổ nhiệm.

e) Chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của VINASHIN; giao chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm cho VINASHIN và giám sát, đánh giá việc thực hiện theo quy định của pháp luật; có ý kiến về việc vay vốn ở nước ngoài của VINASHIN.

g) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của VINASHIN.

h) Theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Điều lệ này; kịp thời phát hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp và quản lý của Nhà nước đối với VINASHIN.

i) Quyết định xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của VINASHIN.

k) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Bộ quản lý ngành theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở hữu.

3. Bộ Tài chính:

a) Thẩm định để Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của VINASHIN theo đề nghị của VINASHIN và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. Thực hiện đầu tư đủ vốn điều lệ cho VINASHIN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính VINASHIN theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế.

c) Thẩm định phê duyệt việc vay vốn ở nước ngoài của VINASHIN sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, đa dạng hóa sở hữu VINASHIN; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN; phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN; chấp thuận để Hội đồng thành viên VINASHIN quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN, các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở ngoài nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của VINASHIN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

đ) Có ý kiến để Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Kiểm soát viên của VINASHIN.

e) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư 05 năm và phối hợp thẩm định để Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của VINASHIN.

g) Kiểm tra, giám sát về tài chính của VINASHIN.

h) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở hữu.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, đa dạng hóa sở hữu VINASHIN; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN; phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN; quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với VINASHIN; chấp thuận để Hội đồng thành viên VINASHIN quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN, các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở ngoài nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của VINASHIN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

b) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư 05 năm và phối hợp thẩm định để Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của VINASHIN.

c) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở hữu.

5. Bộ Nội vụ: thẩm định việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên do Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở hữu.

6. Kiểm soát viên VINASHIN:

a) VINASHIN có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật.

b) Kiểm soát viên có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ về Kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

7. Hội đồng thành viên VINASHIN được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINASHIN và vốn nhà nước đầu tư tại VINASHIN, trừ các quyền và nghĩa vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này.

Chương 4.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VINASHIN

Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VINASHIN gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc và Ban Kiểm soát nội bộ.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VINASHIN có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động. VINASHIN phải trình chủ sở hữu sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi thay đổi cơ cấu quản lý, điều hành quy định tại khoản 1 Điều này.

MỤC 1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 24. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên VINASHIN

1. Hội đồng thành viên VINASHIN được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINASHIN và vốn nhà nước đầu tư tại VINASHIN theo quy định tại Điều lệ này.

2. Hội đồng thành viên VINASHIN thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty do VINASHIN đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và của chủ sở hữu đối với phần vốn góp của VINASHIN tại các doanh nghiệp khác.

3. Hội đồng thành viên VINASHIN có quyền nhân danh VINASHIN để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của VINASHIN, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ hoặc phân cấp cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu thực hiện quy định tại Điều lệ này.

4. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VINASHIN và chủ sở hữu, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này, thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Hội đồng thành viên VINASHIN có từ 05 đến 09 thành viên. Hội đồng thành viên có các thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên chuyên trách và không chuyên trách của VINASHIN.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên là 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho VINASHIN.

2. Xây dựng, tiếp thu, giải trình ý kiến cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINASHIN.

3. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để quyết định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, ngành nghề kinh doanh của VINASHIN; quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

4. Quyết định chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm, hàng năm và ngành, nghề kinh doanh của công ty con do VINASHIN sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; quyết định phương án phối hợp kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tập đoàn thông qua việc sử dụng quyền chi phối của VINASHIN tại các doanh nghiệp này.

5. Quyết định việc xây dựng và sử dụng thương hiệu; các giải pháp phát triển thị trường và công nghệ; phân công chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thông tin, thị trường, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giữa VINASHIN với các doanh nghiệp trong Tập đoàn.

6. Quyết định các dự án đầu tư nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân cấp cho Tổng giám đốc VINASHIN, người đại diện phần vốn của VINASHIN ở các doanh nghiệp khác quyết định đầu tư các dự án trong kế hoạch đã được Hội đồng thành viên khác quyết định đầu tư các dự án trong kế hoạch đã được Hội đồng thành viên VINASHIN phê duyệt.

7. Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, mua, bán tài sản của VINASHIN có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản còn lại được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN và theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị trên 50% vốn điều lệ của VINASHIN phù hợp với các quy định của pháp luật.

9. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, phương án tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của VINASHIN, quy hoạch, đào tạo lao động theo đề nghị của Tổng giám đốc VINASHIN.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc VINASHIN sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; quyết định mức lương đối với Tổng giám đốc VINASHIN; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương đối với các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng VINASHIN theo đề nghị của Tổng giám đốc VINASHIN.

11. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc VINASHIN; phân cấp cho Tổng giám đốc VINASHIN, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc/Giám đốc công ty đó và các chức danh quản lý quan trọng khác trong bộ máy VINASHIN và trong công ty do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

12. Cử người đại diện phần vốn góp của VINASHIN tại các doanh nghiệp khác, giới thiệu để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế đối với các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám đốc VINASHIN phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp khác.

13. Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc VINASHIN quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu.

14. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm sau đây:

a) Báo cáo tài chính hàng năm của VINASHIN.

b) Báo cáo tài chính hàng năm của công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c) Báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị trực thuộc, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế (nếu có).

d) Báo cáo tài chính hợp nhất của VINASHIN và công ty con, công ty liên kết.

15. Quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ này; quyết định trích lập và sử dụng các quỹ tập trung của VINASHIN theo quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN.

16. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Tổng giám đốc đề nghị phù hợp với Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN.

17. Tổ chức kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VINASHIN; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng, Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

18. Tổ chức kiểm tra, giám sát Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của VINASHIN ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong Tập đoàn phù hợp với Điều lệ của công ty đó và pháp luật có liên quan.

19. Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VINASHIN, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN, các chi nhánh, các văn phòng đại diện của VINASHIN ở trong nước và ở ngoài nước, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế; góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của VINASHIN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

20. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty do VINASHIN nắm 100% vốn điều lệ; chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của VINASHIN.

21. Kiến nghị chủ sở hữu quyết định hoặc phê chuẩn để quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu đối với VINASHIN.

22. Thông qua để Tổng giám đốc quyết định:

a) Ký kết các hợp đồng trong và ngoài nước; các thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng kinh tế khác theo phân cấp của Hội đồng thành viên.

b) Bảo lãnh cho mỗi khoản vay của công ty con theo các quy định hiện hành.

c) Góp vốn để thành lập mới công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phân cấp của Hội đồng thành viên VINASHIN.

d) Các hợp đồng thuê, cho thuê; vay, cho vay của VINASHIN, công ty con do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo phân cấp của Hội đồng thành viên VINASHIN.

đ) Bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành theo phân cấp của Hội đồng thành viên.

23. Hội đồng thành viên VINASHIN ban hành Quy chế phân cấp theo từng lĩnh vực hoạt động cho Tổng giám đốc VINASHIN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và y tế của VINASHIN; người đại diện phần vốn của VINASHIN tại công ty con, công ty liên kết. Khi chế độ, chính sách của Nhà nước có sự thay đổi hoặc khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên VINASHIN có thể thay đổi các nội dung đã phân cấp cho phù hợp.

24. Tổ chức sắp xếp, chuyển đổi VINASHIN và các thành viên Tập đoàn theo phương án, kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định và tổ chức thực hiện các quyền của VINASHIN quy định tại Điều lệ này.

25. Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan được phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VINASHIN và của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn theo quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp.

26. Điều hòa, phối hợp hoặc định hướng các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn thông qua các hoạt động quy định tại điều lệ này; đề xuất giải pháp để điều chỉnh VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn thực hiện đúng mục tiêu, định hướng được giao.

27. Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

28. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này; nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ hoặc người được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền giao.

29. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

30. Hội đồng thành viên VINASHIN có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau:

a) Tình hình và kết quả định hướng Tập đoàn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao, bao gồm cả mục tiêu kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chính.

b) Danh mục, cơ cấu đầu tư và hiệu quả đầu tư vào ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính.

c) Tình hình huy động vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán.

d) Các hình thức và mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn.

đ) Công tác tổ chức, cán bộ của VINASHIN; nguồn nhân lực kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề có liên quan và ngành, nghề không liên quan.

e) Quy định của VINASHIN về những vấn đề phải được VINASHIN thông qua trước khi người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp quyết định hoặc tham gia quyết định tại các doanh nghiệp.

31. Thành viên Hội đồng thành viên VINASHIN phải kê khai các lợi ích liên quan sau đây với VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

Điều 26. Thành viên Hội đồng thành viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

a) Thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải là công dân Việt Nam.

b) Tốt nghiệp đại học và có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của VINASHIN.

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

d) Không là cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.

đ) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

2. Thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế do Điều lệ của VINASHIN quy định; trong trường hợp này Hội đồng thành viên có quyền đề nghị chủ sở hữu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng thành viên.

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Xin từ chức.

d) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

đ) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác.

e) Khi VINASHIN không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do chủ sở hữu giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp nhận.

g) Các trường hợp khác theo quyết định của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ của VINASHIN.

3. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VINASHIN và chủ sở hữu, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 72 Luật Doanh nghiệp.

4. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp.

Điều 27. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ chỉ định trong số các thành viên Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên không kiêm Tổng giám đốc VINASHIN.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên.

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên.

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên.

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

e) Có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

g) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 28. Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của VINASHIN theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ VINASHIN; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

3. Tổng giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển VINASHIN; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành, nghề kinh doanh của VINASHIN và toàn bộ Tập đoàn; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của VINASHIN, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh trong tập đoàn; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư, phân bổ các nguồn lực, chuẩn bị các đề án tổ chức, quản lý; dự thảo Điều lệ, sửa đổi Điều lệ VINASHIN, dự thảo Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của VINASHIN; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm; chuẩn bị các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của VINASHIN, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, các đề án, dự án khác.

b) Trình Hội đồng thành viên để Hội đồng thành viên trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc quyền của chủ sở hữu đối với VINASHIN.

c) Trình Hội đồng thành viên xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

d) Quyết định các vấn đề được Hội đồng thành viên phân công hoặc ủy quyền theo quy định tại Điều lệ này.

đ) Quyết định các dự án đầu tư, bán tài sản của VINASHIN; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác; phương án sử dụng vốn, tài sản của VINASHIN để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên và pháp luật có liên quan.

e) Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng thành viên.

g) Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử người đại diện phần vốn góp của VINASHIN ở doanh nghiệp khác.

h) Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc.

i) Cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của VINASHIN, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên của các công ty con do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị trực thuộc ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VINASHIN; ủy quyền cho Chủ tịch các Tổng công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc của các công ty con 100% vốn của VINASHIN, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của đơn vị đó ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị đó.

k) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn; công tác kiểm toán, thanh tra, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu; điều hành hoạt động của VINASHIN nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

l) Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế của VINASHIN. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên.

m) Báo cáo trước Hội đồng thành viên về kết quả hoạt động kinh doanh của VINASHIN; thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

n) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

o)Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đơn vị thành viên theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên.

p) Được áp dụng các biện pháp cần thiết, vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Hội đồng thành viên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

q) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Tổng giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây đối với đơn vị thành viên:

a) Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên trình Hội đồng thành viên; tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh chung, kế hoạch đầu tư giữa các đơn vị thành viên.

b) Kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ nhóm công ty hoặc Tập đoàn.

c) Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác.

5. Tổng giám đốc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 72 Luật Doanh nghiệp và hợp đồng ký với Hội đồng thành viên (nếu có).

6. Tổng giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật Doanh nghiệp.

Điều 29. Phó Tổng giám đốc

1. Phó Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng giám đốc; có nhiệm vụ giúp việc điều hành hoạt động hàng ngày của VINASHIN theo sự phân công của Tổng giám đốc phù hợp với Điều lệ này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Phó Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại theo đề nghị của Tổng giám đốc.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Phó Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên quy định.

Điều 30. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng VINASHIN do Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng giám đốc.

2. Kế toán trưởng VINASHIN có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của VINASHIN; giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc giám sát, quản lý tài chính tại VINASHIN theo pháp luật về tài chính kế toán và Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và trước pháp luật về thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Kế toán trưởng có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại theo đề nghị của Tổng giám đốc.

4. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Bộ máy giúp việc

1. Bộ máy giúp việc bao gồm Văn phòng, Trung tâm và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Kiểm soát nội bộ, các đơn vị trực thuộc VINASHIN.

2. Bộ máy giúp việc có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng giám đốc quyết định sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

3. Ban kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên quyết định thành lập; có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và của người đại diện phần vốn góp của VINASHIN ở doanh nghiệp khác.

Điều 32. Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho VINASHIN thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng thành viên để xem xét, điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng thành viên phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng thành viên không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng được quyền kiến nghị lên chủ sở hữu.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của VINASHIN cho Hội đồng thành viên.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền tham dự hoặc cử đại diện Hội đồng thành viên tham dự các cuộc họp giao ban, họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng thành viên do Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người đại diện Hội đồng thành viên có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.

4. Trường hợp Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên thì được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 33. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc có nghĩa vụ:

a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của VINASHIN và của Nhà nước.

b) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của VINASHIN để thu lợi riêng cho bản thân và người khác; không được đem tài sản của VINASHIN cho người khác; không được tiết lộ bí mật của VINASHIN trong thời gian đang thực hiện chức trách của mình và trong thời hạn tối thiểu là 03 năm sau khi thôi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận.

c) Khi VINASHIN không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng thành viên tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính cho tất cả chủ nợ biết. Khi trường hợp này xảy ra, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc không được quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động có liên quan.

d) Khi VINASHIN không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm c khoản này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ.

đ) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc vi phạm Điều lệ này, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho VINASHIN và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

e) Không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ của VINASHIN.

2. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng thành viên, kết quả và hiệu quả hoạt động của VINASHIN.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của VINASHIN, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

4. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm:

a) Để công ty mẹ lỗ.

b) Để mất vốn nhà nước.

c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ.

d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở VINASHIN theo quy định của pháp luật về lao động.

đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

5. Chủ tịch Hội đồng thành viên thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình mà dẫn đến một trong các vi phạm tại khoản 4 Điều này thì bị miễn nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp để VINASHIN lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp VINASHIN lâm vào tình trạng phá sản mà Tổng giám đốc không nộp đơn yêu cầu phá sản thì bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; nếu Tổng giám đốc không nộp đơn mà Hội đồng thành viên không yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn phá sản thì Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm.

8. Trường hợp VINASHIN thuộc diện tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể mà không tiến hành các thủ tục tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể thì Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm.

Điều 34. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

1. Các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chế độ lương theo năm. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên hưởng thù lao theo công việc, thời gian làm việc. Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của VINASHIN và kết quả hoạt động quản lý, điều hành.

2. Chế độ chi trả tiền lương, tiền thưởng như sau:

a) Hàng tháng, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng được tạm ứng 70% của số tiền lương tạm tính cho tháng đó; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Hàng năm, các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được tạm ứng 70% tổng số tiền thưởng của năm; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

b) Số 30% tiền lương và tiền thưởng còn lại được chi trả cho các đối tượng tương ứng nêu trên căn cứ vào Quy chế quản lý tài chính của VINASHIN và quy chế giám sát, đánh giá đối với các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VINASHIN do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và kết quả đánh giá về quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên và từng thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính và Quy chế giám sát, đánh giá, thì những thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng không đáp ứng yêu cầu sẽ không được quyết toán 30% số tiền lương năm (đối với các đối tượng hưởng lương) và không được hưởng 30% số tiền thưởng còn lại của nhiệm kỳ.

Chương 5.

QUAN HỆ CỦA VINASHIN VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT

Điều 35. Quan hệ phối hợp chung

VINASHIN, các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết, doanh nghiệp khác tham gia Tập đoàn thực hiện quan hệ phối hợp chung theo các cách như sau:

1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận của VINASHIN và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn.

2. VINASHIN căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn:

a) Phối hợp trong công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh.

b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn.

c) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê.

d) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tập đoàn.

đ) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản.

e) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

g) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

h) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ.

i) Đặt tên các đơn vị trong tập đoàn; sử dụng tên, thương hiệu của Tập đoàn.

k) Thực hiện công tác hành chính, công tác đối ngoại của Tập đoàn.

l) Quản lý công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội.

m) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn.

3. Việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Hội đồng thành viên VINASHIN, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 36. Quan hệ giữa VINASHIN và doanh nghiệp cấp II do VINASHIN sở hữu 100% vốn điều lệ.

1. Hội đồng thành viên VINASHIN thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu của VINASHIN đối với doanh nghiệp cấp II do VINASHIN sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Trong quan hệ với doanh nghiệp cấp II do VINASHIN sở hữu 100% vốn điều lệ, Tổng giám đốc VINASHIN có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà doanh nghiệp cấp II báo cáo VINASHIN để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định.

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp cấp II.

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cấp II.

3. Doanh nghiệp cấp II do VINASHIN sở hữu 100% vốn điều lệ:

a) Được VINASHIN giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế; cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn theo quy định của Điều lệ này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn và quy định pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn; các cam kết hợp đồng kinh tế với VINASHIN và doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền của VINASHIN đối với doanh nghiệp; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn.

Điều 37. Quan hệ giữa VINASHIN và doanh nghiệp cấp II do VINASHIN giữ cổ phần, vốn góp chi phối

1. VINASHIN có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh của doanh nghiệp cấp II theo quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng thành viên VINASHIN trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của VINASHIN tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó.

b) Cử, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của VINASHIN tại doanh nghiệp.

c) Yêu cầu người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của VINASHIN báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp.

d) Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp xin ý kiến về những vấn đề quan trọng trước khi biểu quyết tại doanh nghiệp; báo cáo việc sử dụng quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của VINASHIN.

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp.

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp.

g) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Trong quan hệ với doanh nghiệp cấp II do VINASHIN nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, Tổng giám đốc có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà doanh nghiệp báo cáo VINASHIN để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định.

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp.

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cấp II do VINASHIN giữ cổ phần, vốn góp chi phối có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định sau:

a) Có quyền tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn; được VINASHIN giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với VINASHIN; được VINASHIN cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn theo quy định của Điều lệ này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn và quy định pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn, các cam kết hợp đồng kinh tế với VINASHIN và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của VINASHIN với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.

Điều 38. Quan hệ giữa VINASHIN và công ty liên kết

1. VINASHIN thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp liên kết theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ doanh nghiệp liên kết và thỏa thuận liên kết.

2. VINASHIN quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

Điều 39. Quan hệ giữa VINASHIN và công ty tự nguyện tham gia liên kết

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tự nguyện tham gia liên kết với VINASHIN theo quy định của pháp luật. Công ty tự nguyện tham gia liên kết không có cổ phần, vốn góp của VINASHIN, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty đó.

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn theo thỏa thuận liên kết.

3. VINASHIN quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

4. VINASHIN quyết định việc cử người đại diện để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của VINASHIN đối với công ty tự nguyện tham gia liên kết.

Điều 40. Đơn vị trực thuộc của VINASHIN

Đơn vị trực thuộc của VINASHIN thực hiện chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức và nhân sự của VINASHIN theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng thành viên phê duyệt. VINASHIN chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp.

Chương 6.

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI VINASHIN

Điều 41. Nội dung quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với VINASHIN

Chủ sở hữu nhà nước quản lý, giám sát những nội dung sau đây đối với VINASHIN:

1. Quản lý, giám sát công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: việc tổ chức, thành lập, gia nhập, tổ chức lại, giải thể VINASHIN; chuyển đổi hình thức pháp lý, chuyển đổi sở hữu của VINASHIN; quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con dẫn đến chuyển thành doanh nghiệp có vốn dưới mức chi phối của VINASHIN; việc thực hiện Điều lệ VINASHIN; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng, thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên VINASHIN.

2. Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm: mục tiêu, phương hướng, chiến lược kinh doanh của VINASHIN; kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính của VINASHIN; danh mục đầu tư, các ngành, nghề kinh doanh chính và các ngành, nghề không có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính; đầu tư vào lĩnh vực, ngành, nghề, địa bàn, dự án có nguy cơ rủi ro; nhiệm vụ hoạt động công ích.

3. Quản lý, giám sát tài chính: việc bảo toàn và phát triển vốn; tình hình và kết quả hoạt động tài chính; tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước; hiệu quả đầu tư và kinh doanh; vay, nợ và khả năng thanh toán nợ; vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn điều lệ; các dự án đầu tư vượt quá mức phân cấp cho VINASHIN.

Điều 42. Phân công thực hiện nội dung giám sát

1. Bộ Tài chính giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ và toàn bộ Tập đoàn; giám sát việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên; chi phí tiền lương; giám sát việc vay vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán; giám sát việc chuyển dịch vốn, đầu tư và các nguồn lực bên trong Tập đoàn, giữa trong và ngoài Tập đoàn; theo dõi báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát Tập đoàn thực hiện quy định tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ năng suất lao động.

3. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát danh mục đầu tư, các ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề có liên quan; đánh giá về cơ cấu ngành, nghề chính và ngành, nghề có liên quan; theo dõi cán bộ lãnh đạo quản lý tại công ty mẹ; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về nhân lực lãnh đạo quản lý đối với ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề có liên quan; giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát công ty mẹ thành lập doanh nghiệp mới, tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, các dự án có nguy cơ rủi ro; giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ trong Tập đoàn.

5. Việc thực hiện các hoạt động giám sát khác không quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện.

6. Các Bộ, cơ quan quy định tại Điều này định kỳ hàng năm báo cáo thực trạng và kết quả giám sát, đánh giá cho Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá của các Bộ, cơ quan được ủy quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Điều 43. Phương thức quản lý, giám sát đối với VINASHIN

1. Việc quản lý, giám sát đối với VINASHIN được thực hiện theo các phương thức sau:

a) Thông qua chế độ báo cáo của Hội đồng thành viên VINASHIN.

b) Thông qua thực hiện kiểm toán tại, VINASHIN và các doanh nghiệp thành viên.

c) Thông qua thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của VINASHIN.

d) Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan quy định tại Điều 42 Điều lệ này.

2. Căn cứ quản lý, giám sát đối với Tập đoàn.

a) Quy chế quản lý, giám sát, đánh giá đối với tập đoàn; quy định về chỉ tiêu và việc đánh giá, xếp hạng hàng năm; các chỉ tiêu và việc đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

b) Kết quả giám sát, đánh giá là cơ sở để quyết định mức lương, thưởng, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng VINASHIN.

Điều 44. Chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và trách nhiệm của chủ sở hữu trong giải quyết kiến nghị của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên với chủ sở hữu:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý, năm, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh quy định tại khoản 25 Điều 25 Điều lệ này và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của VINASHIN.

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải gửi báo cáo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng thành viên về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ VINASHIN; về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc; các vấn đề phải được chủ sở hữu VINASHIN chấp thuận theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thành viên và các kiến nghị phê duyệt của Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ này, Chủ sở hữu phải quyết định bằng văn bản phê duyệt hoặc trả lời VINASHIN.

Chương 7.

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA VINASHIN

Điều 45. Vốn và tài sản của VINASHIN

1. Vốn VINASHIN bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại VINASHIN, vốn VINASHIN tự huy động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2. Vốn điều lệ của VINASHIN là mức vốn cần thiết được chủ sở hữu cam kết để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VINASHIN và được ghi trong Điều lệ của VINASHIN.

3. Tài sản của VINASHIN được hình thành từ vốn điều lệ của VINASHIN, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tại VINASHIN bao gồm tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn; tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Điều 46. Điều chỉnh vốn điều lệ của VINASHIN

1. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của VINASHIN do Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của VINASHIN và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

2. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của VINASHIN có thể tăng lên từ các nguồn sau:

a) Lợi nhuận sau thuế được chia theo nguồn vốn nhà nước.

b) Quỹ đầu tư phát triển.

c) Chênh lệch tiền thu từ việc bán bớt cổ phần nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần.

d) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại VINASHIN sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung.

đ) Các nguồn khác (nếu có).

3. Chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư vào VINASHIN bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ của VINASHIN cho các tổ chức, cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi VINASHIN dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VINASHIN.

4. Khi điều chỉnh vốn điều lệ, VINASHIN phải kịp thời điều chỉnh bảng cân đối tài sản, công bố vốn điều lệ và làm các thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Nguyên tắc hoạt động tài chính của VINASHIN

1. Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của VINASHIN, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của VINASHIN và cam kết tài chính khác.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tập đoàn.

4. Xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; thực hiện chế độ hạch toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.

5. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm vật chất của VINASHIN được giới hạn bởi vốn điều lệ của VINASHIN tại thời điểm công bố gần nhất.

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 48. Các quỹ tập trung

1. VINASHIN lập và sử dụng các quỹ tập trung để đảm bảo thực hiện quy trình đổi mới, phát triển cơ sở vật chất, khoa học công nghệ, tăng năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và vào các mục đích khác, bao gồm:

a) Quỹ dự phòng Tài chính.

b) Quỹ Đầu tư phát triển.

c) Quỹ khen thưởng.

d) Quỹ phúc lợi.

đ) Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

e) Quỹ hỗ trợ sắp xếp do cơ cấu lại doanh nghiệp.

g) Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ thực hiện theo các văn bản Nhà nước quy định, Quy chế Quản lý tài chính của VINASHIN và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 49. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của VINASHIN

1. VINASHIN thực hiện chế độ hạch toán độc lập; tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tự chủ về tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật, Quy chế Quản lý tài chính của VINASHIN và Điều lệ này.

2. Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của VINASHIN được thực hiện theo Quy chế Quản lý tài chính của VINASHIN và quy định của pháp luật.

Điều 50. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán

1. Năm tài chính của VINASHIN bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

2. Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của VINASHIN đã được chủ sở hữu phê duyệt, VINASHIN xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của VINASHIN đã được chủ sở hữu quyết định.

3. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, căn cứ vào năng lực của VINASHIN và nhu cầu thị trường, Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo trình Hội đồng thành viên.

4. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt, Tổng giám đốc thực hiện việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp theo quy định của pháp luật gửi chủ sở hữu, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

5. Sau khi nhận được kế hoạch tài chính của VINASHIN, Bộ Tài chính rà soát lại kế hoạch tài chính do VINASHIN lập; có ý kiến để VINASHIN hoàn chỉnh kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính sau khi hoàn chỉnh là kế hoạch chính thức làm cơ sở cho Bộ Tài chính giám sát đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của VINASHIN.

6. VINASHIN thực hiện công khai tài chính và công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

Chương 8.

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ VINASHIN

Điều 51. Hình thức và nội dung tham gia quản lý, giám sát của người lao động trong VINASHIN

1. Người lao động tham gia quản lý VINASHIN thông qua các hình thức sau:

a) Thông qua Hội nghị người lao động.

b) Thông qua đối thoại giữa người quản lý và tập thể người lao động.

c) Thông qua tổ chức Công đoàn.

d) Thông qua hòm thư góp ý.

đ) Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:

a) Chuyển đổi sở hữu VINASHIN.

b) Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh của VINASHIN.

c) Các nội quy, quy chế của VINASHIN có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

d) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể.

đ) Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động.

e) Các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong VINASHIN.

3. Thông qua Hội nghị người lao động trong VINASHIN hoặc tổ chức Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau:

a) Nội dung hoặc bổ sung, sửa đổi nội dung thỏa ước lao động tập thể để Chủ tịch Công đoàn thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc.

b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch khác của VINASHIN có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với hướng dẫn của Nhà nước và quy định của pháp luật.

c) Thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động.

4. Thông qua tổ chức Công đoàn, thông qua việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, người lao động trong VINASHIN có quyền giám sát các vấn đề sau:

a) Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động.

b) Thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, điều lệ của VINASHIN.

c) Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

d) Thực hiện hợp đồng lao động.

đ) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp;

e) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động.

g) Kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm.

5. Ngoài các quy định trên, người lao động có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 52. Quan hệ lao động trong VINASHIN

1. Quan hệ giữa VINASHIN và người lao động thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.

2. Hàng năm người quản lý VINASHIN có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động trong Tập đoàn. Nội dung chủ yếu trong Hội nghị người lao động là bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của VINASHIN; những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Trường hợp VINASHIN có lao động dôi dư do sắp xếp lại sản xuất kinh doanh thì việc giải quyết đối với lao động dôi dư theo các quy định của pháp luật.

Chương 9.

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VINASHIN

Điều 53. Quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu VINASHIN theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 54. Tổ chức lại VINASHIN

1. Các hình thức tổ chức lại VINASHIN bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thành viên quyết định việc thay đổi tổ chức, bổ sung mới, giảm bớt hoặc thay đổi tổ chức của các công ty con theo các quy định của pháp luật, Điều lệ này và Điều lệ của các công ty con.

Điều 55. Giải thể VINASHIN

VINASHIN bị giải thể trong trường hợp:

1. Kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.

2. Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.

3. Việc tiếp tục duy trì VINASHIN là không cần thiết.

4. VINASHIN thực hiện trình tự, thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 56. Phá sản VINASHIN

Khi VINASHIN mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì đại diện theo pháp luật của VINASHIN phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với VINASHIN. VINASHIN tiến hành các thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản.

Điều 57. Chuyển đổi sở hữu VINASHIN

1. VINASHIN thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định cổ phần hóa, bán một phần hoặc toàn bộ VINASHIN.

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi VINASHIN thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức chuyển đổi.

Chương 10.

SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA VINASHIN

Điều 58. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ

1. Định kỳ hàng quý, năm, VINASHIN có trách nhiệm gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đột xuất, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu (bằng văn bản), VINASHIN phải cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc tổ chức thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Ngoài việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Hội đồng thành viên, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc các cán bộ, viên chức quản lý của VINASHIN cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên.

3. Tổng giám đốc theo nhiệm vụ được phân công là người chịu trách nhiệm tổ chức:

a) Chuẩn bị nội dung báo cáo để Hội đồng thành viên thông qua những báo cáo trình hoặc gửi Thủ tướng Chính phủ.

b) Lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của VINASHIN theo quy định của VINASHIN và của pháp luật.

Điều 59. Công khai thông tin

1. Tổng giám đốc là người quyết định và chịu trách nhiệm việc công khai thông tin của VINASHIN ra bên ngoài. Các đơn vị trực thuộc, các Ban chuyên môn, nghiệp vụ và bộ phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của VINASHIN chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quy định của VINASHIN.

2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi các thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Chương 11.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VINASHIN

Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Việc giải quyết tranh chấp nội bộ của VINASHIN hoặc tranh chấp liên quan đến quan hệ giữa đại diện chủ sở hữu và VINASHIN, giữa đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên, giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc được căn cứ theo Điều lệ này trên nguyên tắc hòa giải.

2. Trường hợp giải quyết tranh chấp theo Điều lệ này không được các bên chấp thuận, thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa ra các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp để giải quyết.

Điều 61. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tập đoàn VINASHIN, thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chương 12.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 62. Hiệu lực và phạm vi thi hành

1. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VINASHIN. Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết của VINASHIN có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

2. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.

3. Các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết của VINASHIN căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình và Điều lệ này để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

4. Điều lệ này được ban hành tại thành phố Hà Nội./.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, SỰ NGHIỆP, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

I

Các đơn vị trực thuộc

1

Trung tâm Hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài

2

Trung tâm Tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng

3

Công ty Xuất nhập khẩu VINASHIN

4

Công ty Kỹ thuật điều khiển và thông tin

II

Đơn vị sự nghiệp

1

Tạp chí Công nghiệp tàu thủy

III

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VINASHIN nắm giữ 100% vốn điều lệ

1

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

2

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

3

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Hạ Long

5

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Cam Ranh

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn

7

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

8

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Đông Nam Bộ

9

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thành Long

10

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền

11

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Công nghiệp tàu thủy

12

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép Cái Lân VINASHIN

13

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân

14

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xuất nhập khẩu Công nghiệp tàu thủy

15

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp VINASHIN

16

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lắp máy và Xây dựng VINASHIN

17

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư VINASHIN

18

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng VINASHIN

19

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng

20

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy miền Trung

21

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng VINASHIN – Cửa Việt

22

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp thủy sản VINASHIN

23

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Đà Nẵng

24

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu 76

25

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Công nghiệp tàu thủy Ninh Thuận

26

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và vận tải Công nghiệp tàu thủy

27

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết kế và Đóng tàu miền Nam

28

Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy

29

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư tổng hợp Cửu Long VINASHIN

30

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Đồng Nai

31

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Bến Tre

32

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp tàu thủy Hậu Giang

33

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Đồng Tháp

34

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Công nghệ tàu thủy Kiên Giang

35

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp tàu thủy phía Nam

III

Các công ty cổ phần

1

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec

2

Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long VINASHIN

3

Công ty cổ phần Đầu tư Quang Minh VINASHIN

4

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và thương mại Hùng Vương

5

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác VINASHIN

6

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VINASHIN

7

Công ty cổ phần Xây dựng VINASHIN

8

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng VINASHIN

9

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư VINASHIN

10

Công ty cổ phần Xây dựng VINASHIN Licogi

11

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng VINASHIN

12

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ cao VINASHIN

13

Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng VINASHIN

14

Công ty cổ phần Đầu tư VINASHIN Hòa Bình

15

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Văn phòng VINASHIN

16

Công ty cổ phần Đầu tư VINASHIN Âu Việt

17

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Bắc Giang

18

Công ty cổ phần Cáp tàu thủy VINASHIN

19

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện và Mỏ VINASHIN

20

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và Xe máy VINASHIN

21

Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển VINASHIN

22

Công ty cổ phần Máy và Thiết bị hàn cắt Quang Trung VINASHIN

23

Công ty cổ phần Chế tạo bơm VINASHIN – Hải Nam

24

Công ty cổ phần An Khánh

25

Công ty cổ phần Kỹ thuật và Cơ khí VINASHIN

26

Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Nam VINASHIN

27

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Miền Trung VINASHIN

28

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Viễn đông VINASHIN

29

Công ty cổ phần Cấu kiện bê tông và Xây lắp VINASHIN

30

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Long

31

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp tàu thủy

32

Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn xây dựng và Hóa dầu Á Châu VINASHIN

33

Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp tàu thủy Hiệp Phước

34

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại kỹ thuật Sài Gòn VINASHIN

35

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và Vận tải Cần Thơ

IV

Các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn Songsan – VINASHIN

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nội thất tàu thủy Sejin VINASHIN

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hàng hải Macgregor VINASHIN

V

Các công ty liên kết

1

Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN (tên mới đổi: Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải) 

2

Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí

3

Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê

4

Quỹ Đầu tư Việt Nam

5

Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam

6

Ngân hàng Nhà Hà Nội

7

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

8

Công ty cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng

9

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Damen VINASHIN

10

Công ty trách nhiệm hữu hạn Shell gas Hải Phòng

11

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy tàu biển Huyndai VINASHIN

12

Công ty cổ phần Khoáng sản Cửu Long VINASHIN

13

Công ty cổ phần Container VINASHIN – TGC

14

Công ty cổ phần Đầu tư VINASHIN – Habubank

15

Công ty cổ phần VINASHIN – Tư vấn Đầu tư

16

Công ty cổ phần Thép Thăng Long Kansai

17

Công ty cổ phần đầu tư đô thị và du lịch VINASHIN

18

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vinaha

19

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Vũng Tàu

20

Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh VINASHIN

21

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VINASHIN

22

Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long VINASHIN

23

Công ty cổ phần Thép Vân Thái VINASHIN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.981

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!