Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG PHẠM VI ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/9/2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Quyết định 1747/QĐ-UB ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là “Dự án tổng thể”);
Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sáp nhập Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển, tỉnh Quảng Nam vào Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Tờ trình số 28/TTr- KTM ngày 08/4 /2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phạm vi áp dụng Điều 1, Điều 2 Quyết định số 35/2008/QĐ- UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai như sau:

Uỷ quyền cho Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trực tiếp thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Nam theo như các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam đối với các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý môi trường trong phạm vi Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam và các dự án phục vụ cho Dự án tổng thể.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm:

- Thực hiện nội dung công việc được ủy quyền và giao nhiệm vụ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện và việc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Duy Xuyên, UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền;

2. Giám đốc các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm bảo đảm khớp nối về quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Bãi bỏ phần nội dung: Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 35/2008/QĐ- UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bổ sung Quyết số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh, các nội dung khác không sửa đổi vẫn có hiệu lực thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/06/2010 bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!