Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1107/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1107/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng thời hình thành các khu công nghiệp có quy mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp.

Đưa tỷ lệ đóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ trên 24% hiện nay lên khoảng 39 – 40% vào năm 2010 và tới trên 60% vào giai đoạn tiếp theo. Tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghiệp của các khu công nghiệp từ 19,2% giá trị xuất khẩu toàn quốc hiện nay lên khoảng 40% vào năm 2010 và cao hơn vào các giai đoạn tiếp theo.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn đến năm 2010:

+ Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản lấy đầy các khu công nghiệp đã được thành lập; thành lập mới một cách có chọn lọc các khu công nghiệp với diện tích tăng thêm khoảng 15.000 ha – 20.000 ha, nâng tổng diện tích các khu công nghiệp đến năm 2010 lên khoảng 45.000 ha – 50.000 ha.

+ Đầu tư đồng bộ, hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp hiện có, đặc biệt là các công trình xử lý nước thải và đảm bảo diện tích trồng cây xanh trong các khu công nghiệp theo quy hoạch xây dựng được duyệt nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Giai đoạn đến năm 2015:

+ Đầu tư đồng bộ để hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có, thành lập mới một cách có chọn lọc các khu công nghiệp với tổng diện tích tăng thêm khoảng 20.000 ha – 25.000 ha; nâng tổng diện tích các khu công nghiệp đến năm 2015 khoảng 65.000 ha – 70.000 ha. Phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp bình quân trên toàn quốc khoảng trên 60%.

+ Có các biện pháp, chính sách chuyển đổi cơ cấu các ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp đã và đang xây dựng theo hướng hiện đại hóa phù hợp với tính chất và đặc thù của các địa bàn lãnh thổ.

+ Xây dựng các công trình xử lý rác thải công nghiệp tập trung quy mô lớn ở những khu vực tập trung các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, phấn đấu thu hút thêm khoảng 6.500 – 6.800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 36 – 39 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện khoảng 50%.

- Giai đoạn đến năm 2020:

+ Quản lý tốt và có quy hoạch sử dụng hợp lý diện tích đất dự trữ cho xây dựng khu công nghiệp.

+ Hoàn thiện về cơ bản mạng lưới khu công nghiệp trên toàn lãnh thổ với tổng diện tích các khu công nghiệp đạt khoảng 80.000 ha vào năm 2020.

+ Quản lý, chuyển đổi cơ cấu đầu tư phát triển các khu công nghiệp đã được thành lập theo hướng đồng bộ hóa.

2. Việc hình thành các khu công nghiệp trên các địa bàn lãnh thổ phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí sau:

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương.

- Có các điều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành cụm các khu công nghiệp; riêng đối với các địa phương thuần túy đất nông nghiệp, khi phát triển các khu công nghiệp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế cần tiến hành phân kỳ đầu tư chặt chẽ nhằm đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả.

- Có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về lao động.

- Đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

- Đối với các địa phương đã phát triển khu công nghiệp, việc thành lập mới các khu công nghiệp chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp hiện đại có đã được cho thuê ít nhất là 60%.

- Việc mở rộng các khu công nghiệp hiện có chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp đó đã được cho thuê ít nhất là 60% và đã xây dựng xong công trình xử lý nước thải tập trung.

- Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500 ha và có nhiều chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng, phải tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trước khi lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp để đảm bảo tính thống nhất và tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không có khu dân cư. Trong khu công nghiệp có thể có khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

3. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 117 khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 (Phụ lục 1) và Danh mục 27 khu công nghiệp dự kiến mở rộng (Phụ lục II). Các danh mục này không bao gồm các khu công nghiệp thuộc các khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phổ biến quy hoạch:

Công bố công khai Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 sau khi được phê duyệt.

2. Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch:

Căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí về việc thành lập mới và mở rộng khu công nghiệp được quy định tại Quyết định này và trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung việc thành lập mới và mở rộng các khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp.

3. Phân công trách nhiệm:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp cần thiết.

- Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm công bố danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn lãnh thổ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

- Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp đồng bộ với việc xây dựng các khu công nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP DỰ KIẾN ƯU TIÊN THÀNH LẬP MỚI ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020)

STT

Tên khu công nghiệp

Địa phương

Dự kiến diện tích đến năm 2015 (ha)

I.

Trung du miền núi phía Bắc

 

 

1.

KCN Song Khê - Nội Hoàng

Bắc Giang

150

2.

KCN Lương Sơn

Hòa Bình

72

3.

KCN Mai Sơn

Sơn La

150

4.

KCN Lương Sơn

Thái Nguyên

150

5.

KCN Sông Công 2

Thái Nguyên

250

6.

KCN Phù Ninh

Phú Thọ

100

7.

KCN Long Bình An

Tuyên Quang

200

8.

KCN Đông Phố Mới

Lào Cai

100

9.

KCN phía Đông Nam

Điện Biên

60

10.

KCN Thanh Bình

Bắc Kạn

70

11.

KCN Bình Vàng

Hà Giang

100

12.

KCN phía Nam Yên Bái

Yên Bái

100

13.

KCN Đồng Bành

Lạng Sơn

207

14.

KCN Đề Thám

Cao Bằng

100

 

 

 

 

II.

Vùng đồng bằng sông Hồng

 

 

15.

KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Bắc Ninh

200

16.

KCN Yên Phong II

Bắc Ninh

300

17.

KCN Quế Võ II

Bắc Ninh

200

18.

KCN Thuận Thành

Bắc Ninh

200

19.

KCN Việt Hòa

Hải Dương

47

20.

KCN Phú Thái

Hải Dương

72

21.

KCN Cộng Hòa

Hải Dương

300

22.

KCN Tàu thủy Lai Vu

Hải Dương

212

23.

KCN thị xã Hưng Yên

Hải Dương

60

24.

KCN Minh Đức

Hưng Yên

200

25.

KCN Vĩnh Phúc

Hưng Yên

200

26.

KCN Đò Nống - Chợ Hỗ

Hải Phòng

150

27.

KCN Nam Cầu Kiền

Hải Phòng

100

28.

KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

150

29.

KCN Tàu thủy An Hồng

Hải Phòng

30

30.

KCN Đông Mai

Quảng Ninh

200

31.

KCN Tàu thủy Cái Lân

Quảng Ninh

70

32.

KCN Đông Anh

Hà Nội

300

33.

KCN Sóc Sơn

Hà Nội

300

34.

KCN Khai Quang

Vĩnh Phúc

262

35.

KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc

80

36.

KCN Bá Thiện

Vĩnh Phúc

327

37.

KCN An Hòa

Thái Bình

400

38.

KCN Châu Sơn

Hà Nam

170

39.

KCN Mỹ Trung

Nam Định

150

40.

KCN Bảo Minh

Nam Định

150

41.

KCN Thành An

Nam Định

105

42.

KCN Hồng Tiến (Ý Yên I)

Nam Định

150

43.

KCN Nghĩa An (Nam Trực)

Nam Định

150

44.

KCN Ý Yên II

Nam Định

200

45.

KCN Tam Điệp

Nam Định

200

 

 

 

 

III

Duyên hải Trung Bộ

 

 

46.

KCN Bỉm Sơn

Thanh Hóa

450

47.

KCN Lam Sơn

Thanh Hóa

200

48.

KCN Cửa Lò

Nghệ An

50

49.

KCN Hạ Vàng

Hà Tĩnh

100

50.

KCN Gia Lách

Hà Tĩnh

100

51.

KCN Bắc Đồng Hới

Quảng Bình

150

52.

KCN Quán Ngang

Quảng Trị

140

53.

KCN Tứ Hạ

Thừa Thiên-Huế

100

54.

KCN Phong Thu

Thừa Thiên-Huế

100

55.

KCN Hòa Cầm 2

Đà Nẵng

150

56.

KCN Hòa Ninh

Đà Nẵng

200

57.

KCN Thuận Yên

Quảng Nam

230

58.

KCN Đông Quế Sơn

Quảng Nam

200

59.

KCN Phổ Phong

Quảng Ngãi

140

60.

KCN Nhơn Hòa

Bình Định

320

61.

KCN Hòa Hội

Bình Định

340

62.

KCN Đông Bắc Sông Cầu

Phú Yên

105

63.

KCN An Phú

Phú Yên

100

64.

KCN Hòa Tâm

Phú Yên

150

65.

KCN Nam Cam Ranh

Khánh Hòa

200

66.

KCN Bắc Cam Ranh

Khánh Hòa

150

67.

KCN Du Long

Ninh Thuận

410

68.

KCN Hàm Kiệm

Bình Thuận

580

 

 

 

 

IV

Tây Nguyên

 

 

69.

KCN Hòa Phú

Đắk Lắk

400

70.

KCN Tây Pleiku

Gia Lai

200

71.

KCN Hòa Bình

Kon Tum

100

72.

KCN Phú Hội

Lâm Đồng

174

73.

KCN Nhân Cơ

Đắc Nông

100

 

 

 

 

V.

Đông Nam bộ

 

 

74.

KCN Tân Phú

Đồng Nai

60

75.

KCN Ông Kèo

Đồng Nai

300

76.

KCN Bàu Xéo

Đồng Nai

500

77.

KCN Lộc An – Bình Sơn

Đồng Nai

500

78.

KCN Long Đức

Đồng Nai

450

79.

KCN Long Khánh

Đồng Nai

300

80.

KCN Giang Điền

Đồng Nai

500

81.

KCN Dâu Giấy

Đồng Nai

300

82.

KCN Mỹ Phước 3

Bình Dương

1000

83.

KCN Xanh Bình Dương

Bình Dương

200

84.

KCN An Tây

Bình Dương

500

85.

KCN Nam Đồng Phú

Bình Phước

150

86.

KCN Tân Khai

Bình Phước

700

87.

KCN Minh Hưng

Bình Phước

700

88.

KCN Đồng Xoài

Bình Phước

650

89.

KCN Bắc Đồng Phú

Bình Phước

250

90.

KCN Long Hương

Bà Rịa-Vũng Tàu

400

91.

KCN Phú Hữu

TP. Hồ Chí Minh

162

92.

KCN Trâm Vàng

Tây Ninh

375

 

 

 

 

VI.

Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

93.

KCN Cầu Tràm (Cầu Đước)

Long An

80

94.

KCN Mỹ Yên-Tân Bửu-Long Hiệp (Bến Lức)

Long An

340

95.

KCN Nhật Chánh

Long An

122

96.

KCN Đức Hòa III

Long An

2300

97.

KCN Thạnh Đức

Long An

256

98.

KCN An Nhật Tân

Long An

120

99.

KCN Long Hậu

Long An

142

100.

KCN Tân Thành

Long An

300

101.

KCN Nam Tân Tập

Long An

200

102.

KCN Bắc Tân Tập

Long An

100

103.

KCN Tàu thủy Soài Rạp

Tiền Giang

290

104.

KCN An Hiệp

Bến Tre

72

105.

KCN Sông Hậu

Đồng Tháp

60

106.

KCN Bình Minh

Vĩnh Long

162

107.

KCN Hưng Phú 2

Cần Thơ

226

108.

KCN Bình Long

An Giang

67

109.

KCN Bình Hòa

An Giang

150

110.

KCN Thạnh Lộc

Kiên Giang

100

111.

KCN Rạch Vượt

Kiên Giang

100

112.

KCN Sông Hậu

Hậu Giang

150

113.

KCN Trần Đề

Sóc Trăng

140

114.

KCN Đại Ngãi

Sóc Trăng

120

115.

KCN Trà Kha

Bạc Liêu

66

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP DỰ KIẾN MỞ RỘNG ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020)

STT

Tên khu công nghiệp

Địa phương

Dự kiến diện tích mở rộng (ha)

1.

KCN Quế Võ

Bắc Ninh

300

2.

KCN Tiên Sơn

Bắc Ninh

100

3.

KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn

Bắc Ninh

300

4.

KCN Đại An

Hải Dương

470

5.

KCN Phố Nối B

Hưng Yên

155

6.

KCN Đình Vũ

Hải Phòng

200

7.

KCN Nomura

Hải Phòng

200

8.

KCN Phú Cát

Hà Tây

500

9.

KCN Quang Minh

Vĩnh Phúc

362

10.

KCN Đình Hương

Thanh Hóa

121

11.

KCN Nam Cấm

Nghệ An

100

12.

KCN Hòn La

Quảng Bình

203

13.

KCN Phú Bài

Thừa Thiên Huế

120

14.

KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi

48

15.

KCN Long Mỹ

Bình Định

100

16.

KCN Hòa Hiệp

Phú Yên

221

17.

KCN Định Quán

Đồng Nai

150

18.

KCN Việt Hương II

Bình Dương

140

19.

KCN Chơn Thành

Bình Phước

255

20.

KCN Mỹ Xuân A2

Bà Rịa-Vũng Tàu

90

21.

KCN Mỹ Xuân B1 (Đại Dương)

Bà Rịa-Vũng Tàu

146

22.

KCN Hiệp Phước

TP. Hồ Chí Minh

630

23.

KCN Tây Bắc Củ Chi

TP. Hồ Chí Minh

170

24.

KCN Trảng Bàng

Tây Ninh

163

25.

KCN Thuận Đạo

Long An

200

26.

KCN Tân Kim

Long An

56

27.

KCN Tân Hương

Tiền Giang

59

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1107/QD-TTg

Hanoi, August 21, 2006

 

DECISION

APPROVING THE PLANNING ON DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN VIETNAM UP TO 2015 AND ORIENTATIONS TO 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 36/CP of April 24, 1997, promulgating the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1.- To approve the planning on development of industrial parks in Vietnam up to 2015 and orientations to 2020, with the following major contents:

1. Objectives:

a/ Overall objectives:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To increase the contribution of industrial parks to the total industrial production value from over 24% at present to around 39-40% by 2010 and up to over 60% in subsequent periods. To increase the export of industrial products from industrial parks which now accounts for 19.2% of the national export value to around 40% by 2010 and higher in subsequent periods.

b/ Specific objectives:

- In the period from now to 2010:

+ To strive to basically fill the existing industrial parks with enterprises by 2010; to form in a selective manner new industrial parks on an increased area of about 15,000 ha-20,000 ha, bringing the total area of industrial parks to around 45,000 ha-50,000 ha by 2010.

+ To invest in a coordinated manner in perfecting the existing industrial parks' infrastructure, especially wastewater treatment facilities, and ensure the tree- grown area in each industrial park according to approved construction plannings for environmental protection and sustainable development purposes.

- In the period from now to 2015:

+ To invest in a coordinated manner in perfecting existing industrial parks, and establish in a selective manner new industrial parks with an increased total area of around 20,000 ha-25,000 ha; to increase the total area of industrial parks to around 65,000 ha-70,000 ha by 2015. To strive for an average occupancy rate of over 60% in industrial parks nationwide.

+ To adopt measures and policies to restructure industries in industrial parks which have been and are being built in the direction of modernization and suitability to the nature and characteristics of their geographical areas.

+ To build large-scale facilities for industrial-waste treatment in areas where many industrial parks are located in key economic regions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- In the period from now to 2020:

+ To well manage, and plan the rational use of, land areas reserved for construction of industrial parks.

+ To fundamentally complete the network of industrial parks in the whole country with a total area of around 80,000 ha by 2020.

+ To manage and restructure investment in the development of the existing industrial parks in a coordinated manner.

2. The formation of industrial parks in different localities should meet the following conditions and criteria:

- Complying with socio-economic development plannings, plans and conditions as well as local land-use plannings and plans.

- Having favorable conditions or the capability to build technical and social infrastructure, implement in a coordinated manner and closely combine the planning on development of industrial parks and export-processing zones with the planning on urban development, population distribution, dwelling houses and social works in service of workers in industrial parks and export-processing zones.

- Having land funds reserved for development and conditions for forming industrial-park clusters; particularly for localities where exists only agricultural land, the development of industrial parks for economic restructuring should be phased out to ensure the efficient use of land.

- Being capable of attracting investment capital from domestic and foreign investors.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Satisfying security and defense requirements.

- For localities where industrial parks already exist, new industrial parks shall be established only when at least 60% of the total industrial land area in the existing industrial parks has been leased.

- Existing industrial parks shall be expanded only when the total leased area of industrial land therein accounts for at least 60% and where concentrated wastewater treatment facilities have been completely built.

- For industrial parks with an area of over 500 ha each whose infrastructure will be invested and commercially operated by many investors, a general planning on construction of an industrial park should be made under the Construction Ministry's guidance before a detailed planning on an industrial park is elaborated in order to ensure integrity and synchrony of its technical infrastructure system.

- There shall be no residential areas in industrial parks or export-processing zones. There may be export-processing zones or enterprises in industrial parks.

3. To promulgate together with this Decision a list of 115 industrial parks to be formed up to 2015 (Appendix I) and a list of 27 industrial parks to be expanded (Appendix II). These lists exclude industrial parks within economic zones under the general planning approved by the Prime Minister.

Article 2.- Organization of implementation

1. Publicization of the planning:

The planning on development of industrial parks in Vietnam up to 2015 and orientations to 2020 shall be publicized after it is approved.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Based on the conditions and criteria for formation and expansion of industrial parks specified in this Decision and at the proposal of provincial/municipal People's Committees, the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Construction and concerned ministries and branches in, considering and submitting to the Prime Minister for decision the addition of industrial parks to be established or expanded to the master planning on development of industrial parks.

3. Assignment of responsibilities:

- The Ministry of Planning and Investment shall monitor, urge and organize the implementation, and report to the Prime Minister the supplementation or adjustment, of the planning in case of necessity.

- Ministries and branches shall, within the ambit of their respective functions, tasks and powers, coordinate with the Ministry of Planning and Investment in directing localities to implement the planning.

- Provincial/municipal People's Committees shall publicize lists of industrial parks in their respective localities, which have been approved by the Prime Minister, and direct the performance of subsequent steps according to current regulations.

- Concerned ministries and branches and provincial/municipal People's Committees shall formulate plannings and build technical and social infrastructure outside industrial-park fences in synchrony with the construction of industrial parks.

Article 3.- This Decision shall take effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 4.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

APPENDIX I

LIST OF INDUSTRIAL PARKS TO BE FORMED UP TO 2015
(Issued together with the Prime Ministers Decision No. 1107/QD-TTg of August 21, 2006, approving the planning on development of Vietnams industrial parks up to 2015
and orientations to 2020)

No.

Names of industrial parks

Localities

Projected area up to 2015 (ha)

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1

Song Khe-Noi Hoang Industrial Park

Bac Giang

150

2

Luong Son Industrial Park

Hoa Binh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3

Mai Son Industrial Park

Son La

150

4

Luong Son Industrial Park

Thai Nguyen

150

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Thai Nguyen

250

6

Phu Ninh Industrial Park

Phu Tho

100

7

Long Binh An Industrial Park

Tuyen Quang

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8

Eastern Pho Moi Industrial Park

Lao Cai

100

9

Southeastern Industrial Park

Dien Bien

60

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bac Kan

70

11

Binh Vang Industrial Park

Ha Giang

100

12

Southern Yen Bai Industrial Park

Yen Bai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13

Dong Banh Industrial Park

Lang Son

207

14

De Tham Industrial Park

Cao Bang

100

II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

15

Nam Son-Hap Linh Industrial Park

Bac Ninh

200

16

Yen Phong II Industrial Park

Bac Ninh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17

Que Vo II Industrial Park

Bac Ninh

200

18

Thuan Thanh Industrial Park

Bac Ninh

200

19

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hai Duong

47

20

Phu Thai Industrial Park

Hai Duong

72

21

Cong Hoa Industrial Park

Hai Duong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.22

Lai Vu Ship Industrial Park

Hai Duong

212

23

Hung Yen Town Industrial Park

Hung Yen

60

24

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hung Yen

200

25

Vinh Khuc Industrial Park

Hung Yen

200

26

Do Nong-Cho Ho Industrial Park

Hai Phong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.27

Southern Cau Kien Industrial Park

Hai Phong

100

28

Trang Due Industrial Park

Hai Phong

150

29

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hai Phong

30

30

Dong Mai Industrial Park

Quang Ninh

200

31

Cai Lan Ship Industrial Park

Quang Ninh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.32

Dong Anh Industrial Park

Hanoi

300

33

Soc Son Industrial Park

Hanoi

300

34

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vinh Phuc

262

35

Chan Hung Industrial Park

Vinh Phuc

80

36

Ba Thien Industrial Park

Vinh Phuc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.37

An Hoa Industrial Park

Thai Binh

400

38

Chau Son Industrial Park

Ha Nam

170

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nam Dinh

150

40

Bao Minh Industrial Park

Nam Dinh

150

41

Thanh An Industrial Park

Nam Dinh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.42

Hong Tien (Y Yen I) Industrial Park

Nam Dinh

150

43

Nghia An (Nam Truc) Industrial Park

Nam Dinh

150

44

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nam Dinh

200

45

Tam Diep Industrial Park

Ninh Binh

200

III

Coastal Central Vietnam

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.46

Bim Son Industrial Park

Thanh Hoa

450

47

Lam Son Industrial Park

Thanh Hoa

200

48

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nghe An

50

49

Ha Vang Industrial Park

Ha Tinh

100

50

Gia Lach Industrial Park

Ha Tinh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.51

Northern Dong Hoi Industrial Park

Quang Binh

150

52

Quan Ngang Industrial Park

Quang Tri

140

53

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Thua Thien-Hue

100

54

Phong Thu Industrial Park

Thua Thien-Hue

100

55

Hoa Cam 2 Industrial Park

Da Nang

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.56

Hoa Ninh Industrial Park

Da Nang

200

57

Thuan Yen Industrial Park

Quang Nam

230

58

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Quang Nam

200

59

Pho Phong Industrial Park

Quang Ngai

140

60

Nhon Hoa Industrial Park

Binh Dinh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.61

Hoa Hoi Industrial Park

Binh Dinh

340

62

Northeastern Cau River Industrial Park

Phu Yen

105

63

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Phu Yen

100

64

Hoa Tam Industrial Park

Phu Yen

150

65

Southern Cam Ranh Industrial Park

Khanh Hoa

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.66

Northern Cam Ranh Industrial Park

Khanh Hoa

150

67

Du Long Industrial Park

Ninh Thuan

410

68

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Binh Thuan

580

IV

Central Highlands

 

 

69

Hoa Phu Industrial Park

Dak Lak

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.70

Western Pleiku Industrial Park

Gia Lai

200

71

Hoa Binh Industrial Park

Kon Tum

100

72

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Lam Dong

174

73

Nhan Co Industrial Park

Dak Nong

100

V

Southeastern Vietnam

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.74

Tan Phu Industrial Park

Dong Nai

60

75

Ong Keo Industrial Park

Dong Nai

300

76

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dong Nai

500

77

Loc An-Binh Son Industrial Park

Dong Nai

500

78

Long Duc Industrial Park

Dong Nai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.79

Long Khanh Industrial Park

Dong Nai

300

80

Giang Dien Industrial Park

Dong Nai

500

81

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dong Nai

300

82

My Phuoc 3 Industrial Park

Binh Duong

1,000

83

Xanh Binh Duong Industrial Park

Binh Duong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.84

An Tay Industrial Park

Binh Duong

500

85

Southern Dong Phu Industrial Park

Binh Phuoc

150

86

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Binh Phuoc

700

87

Minh Hung Industrial Park

Binh Phuoc

700

88

Dong Xoai Industrial Park

Binh Phuoc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.89

Northern Dong Phu Industrial Park

Binh Phuoc

250

90

Long Huong Industrial Park

Ba Ria-Vung Tau

400

91

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ho Chi Minh City

162

92

Tram Vang Industrial Park

Tay Ninh

375

VI

Mekong River delta

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.93

Cau Tram (Cau Duoc) Industrial Park

Long An

80

94

My Yen-Tan Buu-Long Hiep (Ben Luc) Industrial Park

Long An

340

95

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Long An

122

96

Duc Hoa III Industrial Park

Long An

2,300

97

Thanh Duc Industrial Park

Long An

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.98

An Nhat Tan Industrial Park

Long An

120

99

Long Hau Industrial Park

Long An

142

100

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Long An

300

101

Southern Tan Lap Industrial Park

Long An

200

102

Northern Tan Lap Industrial Park

Long An

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.103

Soai Rap Ship Industrial Park

Tien Giang

290

104

An Hiep Industrial Park

Ben Tre

72

105

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dong Thap

60

106

Binh Minh Industrial Park

Vinh Long

162

107

Hung Phu 2 Industrial Park

Can Tho

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.108

Binh Long Industrial Park

An Giang

67

109

Binh Hoa Industrial Park

An Giang

150

110

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Kien Giang

100

111

Vuot Canal Industrial Park

Kien Giang

100

112

Hau River Industrial Park

Hau Giang

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.113

Tran De Industrial Park

Soc Trang

140

114

Dai Ngai Industrial Park

Soc Trang

120

115

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bac Lieu

66

 

APPENDIX II

LIST OF INDUSTRIAL PARKS TO BE EXPANDED UP TO 2015
(Issued together with the Prime Ministers Decision No. 1107/QD-TTg of August 21, 2006, approving the planning on development of Vietnams industrial parks up to 2015
and orientations to 2020)

No.

Names of industrial parks

Localities

To be-expanded area (ha)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Que Vo Industrial Park

Bac Ninh

300

2

Tien Son Industrial Park

Bac Ninh

100

3

Dai Dong-Hoan Son Industrial Park

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.300

4

Dai An Industrial Park

Hai Duong

470

5

Pho Noi B Industrial Park

Hung Yen

155

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dinh Vu Industrial Park

Hai Phong

200

7

Nomura Industrial Park

Hai Phong

200

8

Phu Cat Industrial Park

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.500

9

Quang Minh Industrial Park

Vinh Phuc

362

10

Dinh Huong Industrial Park

Thanh Hoa

121

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nam Cam Industrial Park

Nghe An

100

12

Hon La Industrial Park

Quang Binh

203

13

Phu Bai Industrial Park

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.120

14

Quang Phu Industrial Park

Quang Ngai

48

15

Long My Industrial Park

Binh Dinh

100

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hoa Hiep Industrial Park

Phu Yen

221

17

Dinh Quan Industrial Park

Dong Nai

150

18

Viet Huong II Industrial Park

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.140

19

Chon Thanh Industrial Park

Binh Phuoc

255

20

My Xuan A2 Industrial Park

Ba Ria-Vung Tau

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.My Xuan B1 (Dai Duong) Industrial Park

Ba Ria-Vung Tau

146

22

Hiep Phuoc Industrial Park

Ho Chi Minh City

630

23

Northwestern Cu Chi Industrial Park

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.170

24

Trang Bang Industrial Park

Tay Ninh

163

25

Thuan Dao Industrial Park

Long An

200

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tan Kim Industrial Park

Long An

56

27

Tan Huong Industrial Park

Tien Giang

59

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!