Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4285/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 4285/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Vương Đức Sáng
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4285/KH-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2019 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2018/QH14 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 73); Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 73 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

- Xác định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, xây dựng hiệu quả hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước:

1.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp;

- Bàn giao phần vốn nhà nước hiện đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài;

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn vừa qua; xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp;

- Thẩm định xác định giá trị phần vốn nhà nước trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thương hiệu để xác định giá khởi điểm thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước;

- Công khai thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý rà soát diện tích đất đang quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng phương án giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất thuê vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước;

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hóa, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt;

- Rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần hoàn thiện phương án sử dụng đất; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất cho phù hợp với quy định tại Luật Đất đai hiện hành. Trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải trả lại cho nhà nước để sử dụng vào mục đích khác;

- Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai;

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đánh giá việc cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

- Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ của các doanh nghiệp nhà nước khi được nhà nước đầu tư vốn, tài sản thuộc phạm vi Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân định rõ giữa hoạt động cung ứng dịch vụ công ích với hoạt động sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận của doanh nghiệp.

1.4. Sở Nội vụ:

Chủ trì tham mưu việc rà soát, sửa đổi cơ chế chính sách để gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đúng đầu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

1.5. Cục Thuế tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh đơn giá thuê đất của doanh nghiệp phù hợp quy định của Luật Đất đai hiện hành.

1.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hóa thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng theo quy định của pháp luật, dựa vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; thu hút lao động trình độ cao vào làm việc.

1.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 73 của Chính phủ.

1.8. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước:

- Định kỳ 6 tháng, năm công khai thông tin tài chính trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính http://www.dnnn.mof.gov.vn; công khai thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định hiện hành;

- Đối với những doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thực hiện niêm yết, giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, đủ điều kiện thì niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan rà soát diện tích đất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

2. Công tác tổng hợp, báo cáo:

- Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác thoái vốn nhà nước theo định kỳ 06 tháng, năm; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, đánh giá việc cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội định kỳ 06 tháng, năm; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng đất định kỳ 06 tháng, năm; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo của các Sở, ngành về việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc để xảy ra các vi phạm, định kỳ 06 tháng, năm; báo cáo Ủy ban nhân dân, Bộ Nội vụ theo quy định.

III. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của đơn vị. Bổ sung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động này; định kỳ vào trước ngày 15 tháng 02 hàng năm các Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của đơn vị mình gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan kịp thời gửi kiến nghị về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh: Ô.Hơn, Ô.Khuyến;
- Lưu: VP, Thụy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Đức Sáng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4285/KH-UBND ngày 04/12/2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253