Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 191/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 30/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

Thực hiện văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sp xếp, đi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Căn cứ Nghị định s59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; Thông tư số 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ.

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố năm 2013; Ủy ban nhân dân thành phHà Nội ban hành Kế hoạch sp xếp, đi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố năm 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích: Tổ chức thực hiện sắp xếp, đi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phHà Nội năm 2014 theo văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phHà Nội giai đoạn 2012-2015 nhm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong nn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố năm 2014 đảm bảo đúng thời gian, đúng trình tự và các quy định hiện hành của Nhà nước về sắp xếp chuyn đi doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật; đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

II. Nội dung triển khai.

- Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến năm 2014 UBND Thành phố trin khai sắp xếp 27 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp đang thực hiện dở dang năm 2013 chuyển sang), trong đó:

+ Cổ phần hoá 11 doanh nghiệp và 09 bộ phận doanh nghiệp.

+ Các hình thức sắp xếp khác: 05 doanh nghiệp và 02 đơn vị sự nghiệp.

(Chi tiết theo các phụ lục số 01, 02, 03 đính kèm)

- Căn cứ đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp đã được UBND Thành phố phê duyệt, căn cứ đề xuất của các doanh nghiệp độc lập thuộc UBND Thành phố, dự kiến năm 2014, thực hiện triển khai thoái vốn Nhà nước tại 74 doanh nghiệp có vốn Nhà nước tham gia

(Chi tiết theo các phụ lục số 04 kèm theo)

- Chỉ đạo các S ngành: đôn đốc doanh nghiệp và các đơn vị tư vn triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá theo chính sách chế độ quy định; phối hợp với các Tổng công ty, công ty TNHH một thành viên thuộc UBND Thành phố tiếp tục giải quyết tồn tại, vướng mắc trong và sau cổ phần tại các doanh nghiệp.

III- Tổ chức thực hiện.

1. Công tác tuyên truyền:

- Ban Đổi mới và PTDN Thành phố: tổ chức hội nghị để triển khai Kế hoạch sắp xếp, đi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đồng thời quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp nhà nước, cán bộ Đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức nhằm triển khai tốt công tác sắp xếp, cổ phn hoá doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố.

- Các Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố, đồng thời quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp cho cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận nhất trí để thực hiện thắng lợi Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp của Thành phố.

- Các cơ quan thông tin Báo, Đài của Thành phố tổ chức đưa tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để nâng cao nhận thức tới toàn thể cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động trên địa bàn Thành phố.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

a) Đối với các Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Trong quý I năm 2014 hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 gửi Cục Thuế, Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp) và các cơ quan chức năng theo quy định. Đồng thời chủ động thuê tư vấn kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.

- Các Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm:

+ Xây dựng Kế hoạch cụ thể công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, công ty báo cáo UBND Thành phố và Sở Tài chính (Thường trực ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố).

+ Chủ động chỉ đạo các bộ phận thực hiện theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội và Quyết định về Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

+ Chủ động và thường xuyên phối hợp với Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố để đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố và UBND Thành phố.

b) Đối với các Sở ngành:

Các Sở ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm được giao trong Ban Đổi mới và PTDN Thành phố chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2014 theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND Thành phố.

3. Chế độ báo cáo.

Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, và năm các Sở ngành liên quan, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (về kết quả, tồn tại vướng mắc, giải pháp khắc phục,….) gửi Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố.

Công tác đổi mới sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2014 và các năm tiếp theo của Thành phố nhằm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6; Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Căn cứ văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch năm 2014 của UBND Thành phố, các tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước tập trung tổ chức triển khai, thực hiện. UBND Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chưa nằm trong Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014 có nhu cầu thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa đăng ký thực hiện trong năm 2014 gửi Thường trực Ban Đổi mới và PTDN Thành phố tổng hợp để báo cáo UBND Thành phố.

Khối lượng công việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2014 của Thành phố là rất lớn và có nhiều khó khăn, vì vậy UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở ngành TP;
- Các thành viên Ban ĐM & PTDN TP;
- Các TCT, DN trong danh sách SXCPH;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao, TH, KT;
- Lưu: VT, KTd.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên doanh nghiệp

Cơ quan cấp trên trực liếp

QĐ cho phép thực hiện CPH và thành lập BCĐ, T GV BCĐ CPH

Xử lý tài chính và xác định GTDN

Lập phương án CPHDN

Tổ GV thẩm định GTDN và p/án CPH

Ban chđạo họp thông qua GTDN và p/án CPH

Trình UBNDQĐ phê duyệt GTDN và p/án CPH

Bán cổ phần

Đại hội cổ đông

Quyết định chuyển sang CTCP

I

CPH toàn bộ doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CT TNHH 1TV Giầy Thuỵ Khuê

UBND Thành phố Hà Nội

X

T3-T5

T5

T6

T6

T7

T8

T9

T10

2

CT TNHH 1TV Mai Động

UBND Thành phố Hà Nội

X

T7-T9

T10

T11

T12

T1/2015

T2/2015

T3/2015

T4/2015

3

CT TNHH 1TV Giầy Thượng Đình

UBND Thành phố Hà Nội

T7

T7-T9

T10

T11

T12

T1/2015

T2/2015

T3/2015

T4/20I5

4

CT TNHH 1TV DV-XNK Nông sản HN

TCT Thương mại Hà Nội

X

T1

T1

T2-T3

T4

T4

T5-T6

T6

T7

5

CT TNHH 1TV XNK & Đầu tư Hà Nội

TCT Thương mại Hà Nội

T2

T2-T3

T4

T5

T6

T7

T8-T9

T10

T11-112

6

CT TNHH 1TV Thực phẩm Hà Nội

TCT Thương mại Hà Nội

T6

T7-T8

T9

T10-11

T11

T12

T3/2015

T5/2015

T6/2015

7

CT TNHH 1TV TM DV Thời trang HN

TCT Thương mại Hà Nội

T3

T4 - T6

T7

T8

T8

T9

T10

T11

T12

8

CT TNHH 1TV Đầu tư PT Thể Thao HN

TCT Du lịch Hà Nội

X

T1

T1

T2-T3

T4

T4

T5-T6

T6

T7

9

CT TNHH 1TV Du lịch dịch vụ Hà Nội

TCT Du lịch Hà Nội

T6

T7-T8

T9

T10-T11

T11

T12

T3/2015

T5/2015

T6/2015

10

CT TNHH 1TV Bao bì 277 Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội

X

T3-T4

T5

T6

T6

T7

T10

T12

T12

11

CT TNHH 1TV Nghe nhìn Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội

T1

T4 -T6

T7

T7

T8

T8

T10

T11

T12

II

CPH bộ phận doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CT Thương mại và ĐTXD Hà Nội (CT45)

TCT ĐT và PT nhà HN

X

T3

T4

T5

T5

T6

T8

T11

T12

2

CT XD và PT nhà Hà Nội (CT46)

TCT ĐT và PT nhà HN

X

T4

T5

T6

T6

T6

T8

T11

T12

3

CT XD ứng dụng công nghệ mới (CT20)

TCT ĐT và PT nhà HN

X

T3

T4

T5

T5

T6

T8

T11

T12

4

CT Đầu tư và phát triển nhà số 15

TCT ĐT và PT nhà HN

X

T3

T4

T5

T5

T6

T8

T11

T12

5

Xí nghiệp Xây lắp

CT TNHH 1TV Nước sạch HN

X

T4

T5

T6

T6

T6

T8

T11

T12

6

XN Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm

CT TNHH 1TV Nước sạch HN

X

T3

T4

T5

T5

T6

T8

T11

T12

7

XN KD gia súc gia cầm

CT TNHH 1TV ĐTPTNN HN

T2

T3

T4

T5

T5

T6

T8

T11

T12

8

XN SX Thương Mại Sơn Đồng

CT TNHH 1TV ĐTTM-DVQT

T3

T4

T4

T5

T5

T6

T8

T9

T9

9

Nhà máy Dệt Minh Khai

CT TNHH 1TV Dệt 19/5 HN

T2

T3-T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ BÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên doanh nghiệp

Cơ quan đại diện CSH

Quyết định cho phép bán DN, bộ phận DN và phê duyệt Ban Đổi mới tại DN

Xử lý tài chính, xác định GTDN và phê duyệt giá khởi điểm bán DN

Trình UBNDQĐ phê duyệt GTDN và giá khởi điểm bán DN

Lập phương án bán doanh nghiệp gửi các S ngành thm định

Trình UBND QĐ phê duyệt phương án bán doanh nghiệp

Tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp

Ký hợp đồng, thanh toán, bàn giao DN, thông báo hoàn tất việc bán DN

1

CH Lương thực 60 Ngô Thì Nhậm

UBND Thành phố Hà Nội

T6

T7

T11

T12

T1/2015

T3/2015

T6/2015

2

CT Vật tư KT nông nghiệp Hà Tây

UBND Thành phố Hà Nội

X

T3

T6

T7

T8

T9

T12

 

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 THEO CÁC HÌNH THỨC KHÁC
(Kèm theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên doanh nghiệp

Cơ quan đại diện CSH

Hình thức sắp xếp

Thời gian thực hiện

I

Phá sản doanh nghiệp

 

3

 

1

CT Sản xuất Công nghiệp xây lắp

TCT Đầu tư PT HT Đô thị

Phá sn

Toà án đã nhận

 

2

CT Kỹ thuật điện Thông

UBND Thành phố Hà Nội

Phá sn

Toà án chưa

3

CT Ăn uống Dịch vụ du lịch Sóc Sơn

UBND Huyện Sóc Sơn

Phá sản

Toà án đã nhận

II

Sáp nhập doanh nghiệp

 

2

 

1

Trại lâm nghiệp Tiên Phong, Ba Vì

S Nông nghiệp & PTNT

Sáp nhập

T3

2

Trạm lâm nghiệp Thường Tín

S Nông nghiệp & PTNT

Sáp nhập

T3

 

Tổng cộng

 

5

 

 

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY MẸ-CON THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên doanh nghiệp

Vốn điều lệ (triệu đồng)

Vốn góp-của Nhà nước

Hình thức thoái vốn

Năm thực hiện

Số tiền

Tỷ lệ

A

Kế hoạch thoái vốn của các tng công ty, công ty mẹ con

 

 

 

 

 

1

TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

 

 

 

 

 

1

CTCP Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà

22 200

7 103

32.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CTCP Austnam

17 621

5 815

33.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CT liên doanh Xây dựng Hà Nội Bắc Kinh

12 319

993

8.06%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Đầu tư và XD đô th HN

2 500

381

15.24%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Đầu tư viễn thông và hạ tầng đô thị

200 000

65 112

32.56%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

6

CTCP Hà Thành

0

88

 

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

7

CTCP Đầu tư UDIC

45 000

3 748

8.33%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

8

CTCP Bê tông và XD Vĩnh Tuy

30 000

11 927

39.76%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

9

CTCP May Đức Hạnh

20 000

2 500

12.50%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

10

CTCP Nam Kinh

30 000

3 000

10.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

11

CTCP Giải pháp công nghệ UDIC

6 000

2 927

48.78%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

12

CTCP Bê tông Thịnh Liệt

40 000

16 500

41.25%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

13

CTCP XD&TM Ngọc Minh

20 000

2 000

10.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

14

CTCP Đầu tư & quản lý bất động sản UDIC

30 000

3 000

10.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

15

CTCP Bình Mỹ

30 000

11 667

38.89%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

16

CTCP UDIC Kim Bình

50 000

10 000

20.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

17

CTCP Tư vn đu tư và xây dựng CDCC

10 135

2218

21.88%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

18

CTCP Vật liệu và XD Phúc Thịnh

7 541

2 262

30.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

19

CTCP Xây lắp Giao thông công chính

9 900

2 858

28.87%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

20

CTCP Đầu tư xây lắp KD thiết bị HN

6215

4 380

70.47%

Thoái vốn NN xuống dưới 50%

2014

21

CTCP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng

3 500

1 785

51.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 50%

2014

22

CTCP Tư vấn kiến trúc đô thị UAC

9 702

4 948

51.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 50%

2014

23

CTCP Đầu tư Phú Gia Phú Quốc

35 000

21 000

60.00%

Thoái vốn NN xung dưới 50%

2014

II

TCT Vn tải Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội

21 000

10 773

51.30%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

2

CTCP Xây dng giao thông đô thị Hà Nội

30 000

5 610

18.70%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CT LD Sakura Hanoi Plaza

279 000

38 223

13.70%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

III

TCT Đầu tư phát triển nhà Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội

160 000

9 352

5.85%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CTCP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (CT21)

60 000

1 000

1.67%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (CT6)

80 000

13 668

17.09%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Đầu tư phát triển nhà số 12 Hà Nội (CT12)

9 900

1 945

19.65%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Thương mi và Đầu tư xây dựng số 32 Hà Nội

16 000

2 250

14.06%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

6

CTCP Đầu tư và phát triển nhà HN số 52 (CT52)

50 000

1 026

2.05%

Thoái toàn bvốn Nhà nước

2014

7

CTCP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 36 (CT36)

25 000

4 500

18.00%

Thoải toàn bộ vốn Nhà nước

2014

8

CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (CT25)

116 000

21 560

18.59%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

9

CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội (CT3)

88 750

23 893

26.92%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

10

CTCP Xây dng số 30 Hà Nội (CT30)

17 200

7 740

45.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

11

CT Tài chính CP Handico

550 000

70 000

12.73%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

12

CTCP Chứng khoán Hòa Bình

330 000

12 501

3.79%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

IV

TCT Thương mi Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP XNK Nam Hà Nội

12 800

7 841

61.26%

Thoái toàn bvốn Nhà nước

2014

2

CTCP Ăn uống dịch vụ Ba Đình HN

2 647

1 134

42.84%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CTCP Sứ Bát Tràng

1 900

1 225

64.47%.

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Đầu tư thương mạidịch vụ tổng hợp HN

20 000

6 004

30.02%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Đầu tư xây dựng và thủy tinh Hà Nội

14 900

7 599

51.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

6

CTCP Lixeha

17 200

5 160

30.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

7

CTCP-Phương Nam

9 129

6 542

71.66%

Thoái vốn NN xuống dưới 50%

2014

8

CTCP Thương mại đầu tư Long Biên

10 905

6 913

63.39%

Thoái vốn NN xuống dưới 50%

2014

V

TCT Du lịch Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP Quốc tế Asean

20 000

2 172

10.86%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CTCP Thương mại dịch vụ Hà Nội

5 000

987

19.74%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CTCP chứng khoán Hòa Bình

160 000

14 000

8.75%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CT TNHH khách sạn Điện Biên Phủ

6 600

3 300

50.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

5

CTCP Du lịch và Thương mại Dân Chủ

80 000

40 800

51.00%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

6

CTCP Đông Đô

5 000

1 000

20.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

7

CTCP Thuyền buồm Hanoitourist

7 200

1 440

20.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

8

CTCP chứng khoán Asean

35 000

800

2.29%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

9

CT TNHH Liên doanh Khách sạn Việt Nam

3 200

1 200

37.50%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

10

CT TNHH du lịch và Thương mại Hoàn Kiếm

43 900

26 300

59.91%

Thoái vốn NN xuống dưới 25%

2014

VI

Công ty TNHH 1TV Hanel

 

 

 

 

 

1

CTCP phn mm và truyền thông Hanel

2 786

850

30.51%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CTCP Viễn thông Hà Nội

1 600 000

18 000

1.13%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CTCP Điện tử Hưng Phát

3 333

900

27.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

1 200 000

240 000

20.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Du lịch và Khoáng sản Bc Cạn

20 000

30

0.15%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

VII

Công ty TNHH 1TV Môi trường Đô thị Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP Môi trường Thăng Long

37 449

7 656

20.44%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

VIII

Công ty TNHH 1TV Đầu tư PT nông nghiệp Hà Nội

 

 

 

 

 

1

CTCP sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm

50 000

2 500

5.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

IX

Công ty TNHH 1TV Việt Hà

 

 

 

 

 

1

CTCP Đng Tháp

14 000

3 540

25.29%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CT LD quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank

91 000

2 750

3.02%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CTCP Dược phẩm Hà Nội

20 900

8 360

40.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Giy Ngọc Hà

19 000

5 572

29.32%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Đu tư và dịch vụ Hà Nội

150 000

4 117

2.74%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

6

CTCP Đô thị sinh thái Vân Nội

100 000

5 000

5.00%

Thoái vốn NN xuống còn 2%

2014

B

Kế hoạch thoái vốn tại các CTCP do các doanh nghiệp độc lập, CTCP thuộc UBND Thành phố và tập thể lãnh đạo DN làm người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

1

CTCP Đông Thành (CT TNHH 1TV Giống gia súc quản lý)

60 000

1 800

3.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

2

CTCP Dệt kim Hà Nội (CT TNHH 1TV 19/5 quản lý)

24 000

12 240

51.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

3

CT Liên doanh Hadao (CT TNHH 1TV Mai Động quản lý)

2.530.678 USD

1.640.032 USD

64.81%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

4

CTCP Cao su Hà Nội (CT TNHH 1TV Giày TĐ quản lý)

26 500

23 015

86.85%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

5

CTCP Giấy Trúc Bạch (CT TNHH 1TV Giày TĐ quản lý)

15 500

5 425

35.00%

Thoái toàn bộ vốn Nhà nước

2014

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.162

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198