Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 17/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, nhu cầu đi du lịch cũng ngày càng phát triển. Đắk Nông cũng đang hòa nhập cùng xu thế chung đó, tốc độ phát triển du lịch ngày càng tăng đặc biệt là sự gia tăng số lượng các cơ sở lưu trú du lịch. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch chưa được nâng cao, nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành các văn bản pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh lưu trú du lịch chưa cao, sự phối kết hợp giữa các cấp ngành trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch chưa được nhịp nhàng, chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch chưa nghiêm.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ngay các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị

a) Rà soát, thống kê danh sách các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao, thống kê số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại cơ sở;

b) Hướng dẫn các thủ tục thẩm định, xếp hạng, gắn biển hạng tại cơ sở kinh doanh các dịch vụ hàng hóa, dịch vụ bổ sung, các chế độ báo cáo theo quy định; đồng thời tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch. Tăng cường phối hợp kiểm tra thường xuyên, liên tục đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch để kịp thời xử lý, ngăn chặn, phòng chống, chấn chỉnh những vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch.

c) Lập kế hoạch thẩm định, xếp hạng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc có liên quan và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị thực hiện Chỉ thị này.

d) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án đầu tư liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ bổ sung khác.

đ) Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê tình hình phát triển kinh doanh lưu trú theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, đảm bảo công việc được giải quyết đúng tiến độ, thuận tiện, đúng quy trình và hiệu quả.

2. Sở Y tế có trách nhiệm

a) Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có dịch vụ kinh doanh ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Hàng quý báo cáo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có dịch vụ ăn uống. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở lưu trú du lịch trong lĩnh vực ngành quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

b) Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trong lĩnh vực ngành quản lý.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch được cấp giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chủ động trao đổi, nắm bắt thông tin tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch,an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

b) Hàng quý báo cáo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được cấp giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh và trật tự an toàn xã hội; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng chống cháy nổ cho Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phối hợp cung cấp thông tin về số lượng và quốc tịch khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh và các thông tin liên quan hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và khách lưu trú; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch gây ô nhiễm môi trường, với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở lưu trú du lịch thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

a) Quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức thành lập: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần.

b) Hàng quý báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm

a) Tăng cường kiểm tra, rà soát các trường hợp cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định cấp phép xây dựng công trình.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cung cấp thông tin, quy mô đầu tư các dự án đầu tư cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

7. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

Quản lý công tác lắp đặt, phụ thu cước phí viễn thông, internet trong cơ sở lưu trú du lịch. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc không thông báo khi áp dụng mức phụ thu cước viễn thông trong cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng.

8. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm

a) Tăng cường công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan quản lý du lịch địa phương trong việc đối chiếu các bảng báo cáo doanh thu, lợi nhuận của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; Thanh, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với việc nộp thuế của các cơ sở.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thuộc thẩm quyền quản lý.

9. Cục Thống kê có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập các biểu mẫu thống kê tình hình khách, doanh thu, số lượng các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biểu mẫu thống kê. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành công tác thống kê của các cơ sở lưu trú du lịch.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thống kê danh sách các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn; Quản lý, cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định cấp phép xây dựng công trình; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thẩm định xếp hạng sao, cấp biển hạng, theo quy định. Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

d) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn cấp giấy cam kết về công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tình hình lưu trú của khách du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an toàn khách du lịch.

e) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh các thể, hợp tác xã theo thẩm quyền.

f) Hàng quý báo cáo danh sách dự án kinh doanh lưu trú được cấp phép xây dựng, giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy cam kết về công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, danh sách các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn cho Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách ứng xử của cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ tại các cơ sở. Công bố công khai các thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh lưu trú du lịch theo thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị này; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234