Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 53/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 30/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư cho cán bộ và nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho luật sư; quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân trong việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư.

Xác định cụ thể nội dung công việc; thời hạn hoàn thành; trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

3.1. Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đoàn Luật sư phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

3.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.3. Thanh tra, kiểm tra về tổ chức luật sư và hành ngh luật sư trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175