Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 4013/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 23/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4013/KH-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp kịp thời đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị phổ biến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ người làm giám định, đội ngũ quản lý công tác giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng; tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Củng cố, phát triển đội ngũ giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng (rà soát, cấp thẻ giám định viên tư pháp và công nhận, đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; rà soát cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp):

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh cung cấp số liệu, dự báo nhu cầu giám định cho Sở Tư pháp làm cơ sở cho việc rà soát, củng cố đội ngũ giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2021.

4. Phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định; đơn vị làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng:

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp, tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2020.

5. Tổ chức bồi dưỡng hoặc tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, cán bộ chuyên môn làm giám định:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về giám định tư pháp và thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định thuộc thẩm quyền quản lý:

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Đánh giá công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp:

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm thực hiện:

- Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

- Các sở, ban ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định giám định tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí, cân đối trong kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm và quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu VT-NC -NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123