Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 789/QĐ-UBND về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 23/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 16/3/2011 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 394/SKHĐT-XDCB ngày 17/3/2011 về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 các nguồn vốn: Nguồn vốn khai thác quỹ đất thu vượt năm 2010; Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2010; Nguồn vốn thu vượt dự toán thu nội địa năm 2010; Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2010; Các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 thực hiện cấp phát còn dư và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011; Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2010: 42,715 tỷ đồng.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 bổ sung cho các dự án có trong kế hoạch năm 2011 và dự án đã có chủ trương triển khai thực hiện của UBND tỉnh là 7,715 tỷ đồng.

- Hỗ trợ vốn đầu tư cho UBND cấp huyện đầu tư chương trình kiên cố hóa trường học và lớp học giai đoạn 02 là 35 tỷ đồng.

2. Nguồn tiền đất thu vượt năm 2010 là 64,732 tỷ đồng:

- Chấp thuận hỗ trợ UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện việc khấu trừ từ nguồn tiền sử dụng đất đã thu trong năm 2008 là 41,521 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa là 23,221 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn thu vượt dự toán thu nội địa năm 2010 là 10,276 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương chưa thực hiện cấp phát là 2,846 tỷ đồng.

5. Nguồn hỗ trợ của Bộ Tài chính là 145,572 tỷ đồng:

- Chấp thuận hỗ trợ dự án đường từ đường 319B đến Hương lộ 19, huyện Nhơn Trạch do UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư là 30 tỷ đồng.

- Chấp thuận hỗ trợ đầu tư các huyện đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới là 115,572 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011: 47 tỷ đồng.

7. Bổ sung nguồn vốn cấp cho các dự án sau quyết toán là 11,759 tỷ đồng từ các nguồn vốn chưa thực hiện cấp phát trong năm 2010 (Ngân sách tập trung, nguồn vốn thưởng vượt thu, khai thác quỹ đất).

(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).

8. Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 06/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; Trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh năm 2011 có dành 50 tỷ để phân bổ vốn bồi thường giải phóng mặt bằng khi dự án có đủ hồ sơ được duyệt. Nay UBND tỉnh trích nguồn vốn nói trên bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án sau:

- Dự án Trường Trung học cơ sở Vĩnh An là 2.793 triệu đồng, do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

- Dự án đập dâng Bàu Tre là 2.053 triệu đồng, do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư.

- Dự án thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành là 1.124 triệu đồng, do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư.

Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2010 để hỗ trợ đầu tư chương trình kiên cố hóa trường học và lớp học giai đoạn 02 và nguồn hỗ trợ của Bộ Tài chính năm 2010 để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng xã điểm nông thôn mới: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thống nhất đề xuất phân bổ (Kèm theo danh mục công trình), trình UBND tỉnh trong tháng 4/2011.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng của các nguồn vốn nói trên đến chủ đầu tư và UBND cấp huyện nơi có công trình để phối hợp thực hiện.

- Giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Cục Thuế Đồng Nai chuyển kinh phí hỗ trợ UBND huyện Nhơn Trạch (30 tỷ đồng) và thực hiện việc khấu trừ từ nguồn tiền sử dụng đất của huyện Nhơn Trạch đã thu trong năm 2008 (41,521 tỷ đồng).

- Đơn vị chủ đầu tư sau khi nhận được thông báo chỉ tiêu kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT BỔ SUNG NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Năng lực thiết kế

Kế hoạch 2011

Chủ đầu tư

 

Tổng số

Trong đó

 

Xây lắp

Thiết bị

Chi phí khác

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Tổng số

 

 

 

7.715

4.675

2.260

780

-

 

A

Thực hiện dự án

 

 

 

5.205

2.675

2.260

270

-

 

 

Giáo dục Đào tạo

 

-

 

2.000

2.000

0

0

-

 

a

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

2.000

2.000

0

0

-

 

 

Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

BH

2009 - 2011

 

2.000

2.000

 

 

Trường Đại học Đồng Nai (Trước đây là Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai)

 

 

Văn hóa xã hội

 

-

 

5.205

2.675

2.260

270

-

 

a

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

5.025

2.515

2.260

250

-

 

Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02

BH

2010 - 2011

 

950

900

 

50

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 2

Nhà diễn tập và biểu diễn báo cáo Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Đồng Nai

BH

2009 - 2011

 

4.075

1.615

2.260

200

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

 

Hệ thống chống sét toàn khu Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

BH

2010 - 2011

 

180

160

 

20

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

B

Chuẩn bị thực hiện dự án

 

 

 

510

 

 

510

-

 

 

BTGPMB Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc./.

 

 

 

510

 

 

510

Sở Y tế

 

 

PHỤ LỤC 02

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số thứ tự

Danh mục dự án

ĐĐXD

TGKCHT

Năng lực thiết kế

Kế hoạch nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

 

Tổng số

-

 

 

47.000

-

A

Thực hiện dự án

-

 

 

47.000

-

 

Y tế

-

 

 

47.000

-

a

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

47.000

-

1

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ

CM

2008 - 2009

60 giường

9.400

Sở Y tế

2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất

BH

2007 - 2009

450 giường

2.600

Sở Y tế

3

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu

VC

2008 - 2010

100 giường

9.000

Sở Y tế

4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

LT

2009 - 2010

350 giường

9.000

Sở Y tế

5

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

BH

2009 - 2011

700 giường

10.000

BVĐKĐN

6

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

BH

2010 - 2011

 

7.000

Sở Y tế

 

PHỤ LỤC 03

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN THU VƯỢT DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số thứ tự

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

TGKCHT

Năng lực thiết kế

Kế hoạch năm 2011

Chủ đầu tư

 

Tổng số

Trong đó

 

Xây lắp

Thiết bị

Chi phí khác

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Tổng số

-

 

 

10.276

750

 

9.526

-

 

A

Thực hiện dự án

-

 

 

850

750

0

100

-

 

I

Văn hóa xã hội

-

 

 

850

750

 

100

-

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

850

750

 

100

 

 

 

Sửa chữa Nhà thi đấu của Nhà thi Thiếu nhi tỉnh

TP

2011

 

850

750

 

100

Nhà thi Thiếu nhi tỉnh

 

B

Chuẩn bị đầu tư

-

 

 

9.426

0

 

 

 

 

 

Trang bị phương tiện phục vụ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô

TN

2011

 

100

 

 

100

Sở Giao thông Vận tải (Trung tâm sát hạch lái xe)

 

C

Vốn dự phòng để phân bổ chính thức khi đảm bảo điều kiện theo quy định./.

-

 

 

9.326

 

 

9.326

 

 

 

PHỤ LỤC 04

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số thứ tự

Danh mục dự án

ĐĐXD

TGKCHT

Kế hoạch năm 2011

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

6

 

Tổng số

-

 

2.846

-

A

Thực hiện dự án

-

 

2.846

-

 

Giao thông

-

 

2.846

-

1

Dự án đường 319B qua KCN Nhơn Trạch

NT

2009 - 2011

2.846

Khu Quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 789/QĐ-UBND về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146