Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 507/QĐ-UBND 2021 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 507/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 30/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3573/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- T.T HĐND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 30/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động) với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu xây dựng Ninh Thuận đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

a) Về kinh tế:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm;

- Tỷ lệ đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 là 41-42%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người.

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 18-19%; công nghiệp-xây dựng chiếm 42-43%; dịch vụ 39-40%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

b) Về xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng năm.

- Có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 33%.

- 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

c) Về môi trường:

- Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%.

- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% trở lên.

- Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%.

d) Về quốc phòng-an ninh:

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 25% trở lên.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu kỹ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước.

2. Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban ngành và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện.

III. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát tình hình, chủ động xây dựng giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

3. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, coi nội lực là yếu tố cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá; “biến nguy thành cơ”, coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để vươn lên, khẳng định bản lĩnh; huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; bám sát thực tiễn, đánh giá, dự báo đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Trong điều kiện dự báo đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài, cần phải nâng tính chủ động, linh hoạt, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội; ứng phó hiệu quả với mọi tình huống do tác động của đại dịch gây ra, không để bị động bất ngờ.

4. Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới; không ngừng sáng tạo, có cách tiếp cận mới, tạo đột phá trong bối cảnh mới. Chú trọng việc tổng kết, phổ biến, nhân rộng, phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế theo hướng cấp nào ban hành cấp đó phải tháo gỡ; báo cáo cấp trên trực tiếp đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tổng kết, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác công tư.

6. Xây dựng chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì Nhân dân phục vụ; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “dân là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Càng khó khăn, phức tạp thì càng phải đoàn kết thống nhất; giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể trên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả nhận thức và hành động.

IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Các Sở, ban ngành và địa phương cần bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của ngành và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch như: xét nghiệm, 5K, vắc-xin, các biện pháp khác…chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất; đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng chống Covid-19 theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu 92% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng Vắc-xin phòng Covid-19 theo phân bổ Vắc-xin của Bộ Y tế trong năm 2021. Đồng thời tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu nợ thuế… Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác. Xây dựng và triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế của tỉnh trong tình hình mới bảo đảm khả thi, hiệu quả.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân hàng, tài sản công, thuế... theo hướng vướng mắc ở ngành, cấp nào thì ngành, cấp đó chủ động, tích cực đề xuất sửa đổi.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển thị trường và các yếu tố thị trường, nhất là các thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ, kinh tế số và thị trường số. Nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh xây dựng chuyển đổi số, tiến tới nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm soát quyền lực và tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; tạo sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cấp dưới.

Tận dụng các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tập trung củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.

3.1. Cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ

a) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ số. Chú trọng rà soát, hoàn thiện các quy hoạch (vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…); có cơ chế, chính sách hiệu quả để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực lợi thế để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị sản phẩm; ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh, phát triển mạnh các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, phát triển du lịch cộng đồng ở nông thôn. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm toàn ngành tăng bình quân 3-4%/năm; giá trị sản xuất đạt trên 150 triệu đồng/ha đất canh tác; diện tích tưới nước chủ động đạt khoảng 62%. Đến năm 2025, ngành nông lâm thủy sản chiếm 18-19% cơ cấu chung của tỉnh, trong đó ngành nông lâm nghiệp chiếm 44 - 45%; thủy sản chiếm 55 - 56% trong cơ cấu nội bộ ngành.

Hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn và mô hình sản xuất có hiệu quả; chuyển đổi 2.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; ưu tiên phát triển vùng cây ăn quả đặc thù như nho, táo, mía và mỳ. Thực hiện xây dựng và số hóa bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng và bản đồ bố trí các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; Quan tâm phát triển năng lượng tái tạo kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một số vùng chủ động nước tưới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Cơ cấu lại công nghiệp: Tập trung cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển công nghiệp theo chiều sâu một số lĩnh vực quan trọng như năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ để tăng năng suất lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp chế biến và các dự án năng lượng; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, điện khí, khu công nghiệp và Cảng tổng hợp Cà Ná. Xây dựng khu vực Cà Ná thành Trung tâm điện khí quốc gia, phấn đấu đạt quy mô 6000 MW. Từng bước hình thành trung tâm bảo trì, bảo dưỡng điện gió, mặt trời, điện khí và cung cấp thiết bị phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo, dịch vụ logictics, cảng biển. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và tăng cường thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp để tạo đột phá trong tăng trưởng ngành công nghiệp; quan tâm phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 17-18%/năm. Đến năm 2025, ngành công nghiệp chiếm 29-30% GRDP của tỉnh, trong đó ngành năng lượng chiếm 22-23%; công nghiệp chế biến, chế tạo 5-6%, khai khoáng và cung cấp nước chiếm 1-2% trong cơ cấu chung của Tỉnh.

c) Cơ cấu lại khu vực dịch vụ: Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ như: du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, logistics, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,... gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng số để tạo đột phá trong phát triển dịch vụ. Chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao tỷ trọng của các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin để tác động lan tỏa tới các lĩnh vực dịch vụ khác. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, hoàn thành đưa vào hoạt động sàn thương mại điện tử của tỉnh. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất toàn ngành dịch vụ tăng bình quân 10-11%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15-16%/năm. Đến năm 2025, cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 39-40% GRDP của tỉnh.

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết. Thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả các trung tâm thương mại, siêu thị, mạng lưới cửa hàng tiện lợi, hệ thống chợ; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử... Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; có tính chuyên nghiệp; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối đồng bộ, hiện đại; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, có tính cạnh tranh cao, có thương hiệu. Phát triển văn hóa du lịch tỉnh Ninh Thuận mang tính đặc thù, văn minh, thân thiện, an toàn gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và đa dạng sinh học. Hình thành khu du lịch quốc gia; quy hoạch rõ khu vực phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch phổ thông. Hướng tới hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, đẳng cấp cao, loại hình độc đáo với chất lượng dịch vụ tốt nhất, có tính cạnh tranh cao. Tăng cường liên kết, kết nối với các tuyến du lịch quốc gia và các địa phương trong khu vực. Xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung; phấn đấu thu hút du khách tăng 7-8%/năm.

d) Phát triển mạnh kinh tế biển thật sự trở thành động lực cho phát triển, xây dựng Ninh Thuận là một trong những địa phương mạnh về biển, theo hướng bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo. Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp năng lượng (điện gió, điện mặt trời, điện khí), cảng biển, đóng tàu, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ logistics ở khu vực phía Nam. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án phát triển du lịch trọng điểm có quy mô lớn, như khu du lịch Bình Tiên, Mũi Dinh Ecopark, SunBay Park Hotel, Sailing Bay Ninh Chữ; xúc tiến đầu tư, triển khai các khu đô thị mới ven biển như khu đô thị Đầm Nại, khu đô thị hai bên bờ Sông Dinh ... Quy hoạch và đầu tư phát triển khu sản xuất giống công nghệ cao An Hải, Phước Dinh. Đẩy mạnh khai thác xa bờ hiện đại góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; mở rộng nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển, từng bước nghiên cứu, quy hoạch nuôi hải sản tầng biển sâu và phát triển điện gió ngoài khơi. Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm 41 - 42% GRDP của Tỉnh.

3.2. Cơ cấu lại các lĩnh vực trọng tâm

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm đầu tư công trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó tập trung vốn đầu tư phát triển các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân, trọng tâm là đầu tư các tuyến giao thông kết nối với các tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển để khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển và khai thác các ngành công nghiệp, dịch vụ du lịch ven biển; đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi theo hướng liên thông và đa mục tiêu. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp.

b) Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng thu nội địa, tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất đai để trở thành một trong những nguồn thu chủ lực trong nguồn thu cân đối của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 6.400-6.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12-13%/năm, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn cân đối được chi thường xuyên của ngân sách tỉnh. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung hoàn thành thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận theo Đề án được duyệt. Đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

d) Tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng, thực hiện thanh toán điện tử đối với các dịch vụ hành chính công như thuế, điện nước, học phí và thanh toán viện phí trong khám, chữa bệnh... Tiếp tục phát triển mạng lưới ngân hàng theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ điều kiện sang mô hình công ty cổ phần, nhất là hoàn thành chuyển đổi các đơn vị đã được phê duyệt, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả.

3.3. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số

- Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; phát triển kinh tế số và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn và tình hình thực tế của tỉnh để đánh giá, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao.

- Triển khai xây dựng các nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó tập trung thực hiện triển khai các nội dung về công tác đào tạo, truyền thông, kiến tạo thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, bảo mật và an toàn thông tin.

4. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Tập trung huy động tốt nhất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo hướng thu hút và huy động đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, bảo đảm yêu cầu cho tăng trưởng, nâng cao tỷ lệ đầu tư từ nguồn vốn các thành phần kinh tế. Ưu tiên tập trung vốn cho triển khai các chương trình đầu tư phát triển các lĩnh vực trọng điểm, đột phá của tỉnh, các chương trình, dự án động lực lan tỏa, tạo bức phá phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phấn đấu đạt tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 100-105 ngàn tỷ đồng, gấp 1,3 lần so giai đoạn trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 17-18%, vốn các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 82-83% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư, trước hết là các dự án BOT để phát triển hạ tầng trọng điểm của tỉnh trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

5. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

a) Hạ tầng giao thông

- Ưu tiên đầu tư một số tuyến giao thông quan trọng, tạo kết nối với các tỉnh trong vùng và cả nước. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành tuyến đường cao tốc Bắc - Nam;

- Phát triển mạng lưới giao thông kết nối với các tuyến đường Quốc lộ IA, Quốc lộ 27 và tuyến đường ven biển để khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh , trọng tâm ưu tiên đầu tư tuyến đường kết nối vùng từ thị trấn Tân Sơn đi thị trấn Đức Trọng, Lâm Đồng; tuyến đường nối từ đường cao tốc đến cảng Cà Ná, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 21 tháng 8, đường đôi vào hai đầu thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (đoạn phía Nam), các tuyến đường liên huyện kết nối với 2 hành lang QL 1A và đường ven biển, các tuyến đường vành đai của Tỉnh gắn kết với quốc lộ 27, một số tuyến đường giao thông đến các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, miền núi.

- Tập trung thu hút đầu tư cảng biển tổng hợp Cà Ná đủ sức tiếp nhận tàu có trọng tải đến 300.000 tấn; các cảng chuyên dùng phục vụ du lịch Bình Tiên-Vĩnh Hy, Bình Sơn-Ninh Chữ; nâng cấp và mở rộng các cảng cá kết hợp làm nơi tránh trú bão cho tàu thuyền.

b) Hạ tầng thủy lợi và các công trình phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tập trung đầu tư các công trình thủy lợi theo quy hoạch đảm bảo đồng bộ từ các công trình đầu mối đến hệ thống kênh mương nội đồng; thực hiện đấu nối liên thông các hồ chứa để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi. Huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư một số hồ chứa nước như hồ Phước Hà, hồ Quảng Sơn…; triển khai xây dựng hệ thống kênh mương cấp II, III để phát huy tốt nhất hiệu quả các hồ chứa đã đầu tư. Tiếp tục đầu tư các dự án theo mô hình “hệ thống thủy- lâm kết hợp” nhằm mục tiêu gắn thủy lợi với trồng rừng, phòng tránh thiên tai, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án đầu tư phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai của Chính phủ nhằm hạn chế tác động xấu của biến đổi khí hậu, nhất là các xã vùng ven biển, vùng cửa sông; tranh thủ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và huy động các nguồn tài trợ ODA để đầu tư các công trình đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển, chống sạt lở.

c) Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tiếp tục triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Thành Hải, Du long, Phước Nam (giai đoạn II), Cà Ná. Quy hoạch phát triển hệ thống cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện với quy mô từ 30-50 ha để thực hiện chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ nông sản cho nông dân; ưu tiên kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch chi tiết.

d) Hạ tầng văn hóa-xã hội

Tiếp tục đầu tư nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, chú trọng hệ thống y tế dự phòng và mạng lưới khám chữa bệnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 32 giường bệnh/10.000 dân, có thêm 6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 100% số xã; đầu tư đồng bộ cơ sở y tế với hệ thống thiết bị hiện đại và xử lý chất thải y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng y tế, khuyến khích đầu tư thành lập bệnh viện tư nhân và các loại hình y tế ngoài công lập.

Đầu tư mở rộng mạng lưới trường lớp học và các cơ sở đào tạo, dạy nghề; phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo đầu tư cơ bản hoàn thành Phân hiệu trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Tỉnh; tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, Đề án đảm bảo cơ sở vật chất giáo dục mần non và phổ thông; đến năm 2025 có 65% trường phổ thông và 30% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đồng thời đầu tư nâng chất lượng các trường đã công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trong Tỉnh. Xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, xã; tập trung ưu tiên đầu tư các công trình văn hóa, thể thao quan trọng đủ điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô cấp quốc gia và quốc tế trên địa bàn Tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ

a) Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện gắn với rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục giữa các vùng trong Tỉnh, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS. Tập trung triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phấn đấu đến năm 2025, có 65% trường phổ thông và 30% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đồng thời nâng chất lượng các trường đã đạt chuẩn; đầu tư hoàn thành Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi.

Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, chú trọng đến dạy và học trực tuyến, phát triển kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh triển khai có chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, xúc tiến hợp tác với các tổ chức có uy tín, có thương hiệu thành lập cơ sở đào tạo tại Tỉnh. Phát triển Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Tỉnh thành phân hiệu mạnh làm nòng cốt hướng đến hình thành trường Đại học đa ngành. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số.

b) Triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chương trình phát triển khoa học - công nghệ; tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Lựa chọn, tập trung phát triển công nghệ mới, đầu tư nghiên cứu các đề tài, dự án phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhất là các đề tài có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp cận thành quả của nền kinh tế tri thức; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ hiện đại, thông minh, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, nhất là các lĩnh vực mà Tỉnh có lợi thế

7. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị

7.1. Phát triển kinh tế - xã hội miền núi:

Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế- xã hội miền núi, phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân của cả tỉnh, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu, đồng thời tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng các công trình hiện có; làm tốt công tác chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất phù hợp để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tiếp tục hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt,... Tăng cường quản lý, bảo vệ tốt các loại rừng hiện có gắn với giao rừng khoán quản đến hộ gia đình, xây dựng mô hình sản xuất nông lâm kết hợp với chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào, giữ gìn môi trường sinh thái. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm bình quân trên 3%/năm, giảm 50% xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người vùng miền núi tăng gấp 2 lần so năm 2020.

Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, xoá đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao mức sống, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; bảo tồn và phát triển văn hóa; chính sách giao khoán và bảo vệ rừng, dạy nghề gắn với tạo việc làm và xuất khẩu lao động; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, chống tái nghèo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

7.2. Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Tập trung phát triển công nghiệp, công nghiệp năng lượng, trọng tâm phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, Khu công nghiệp Phước Nam và Khu công nghiệp Cà Ná, gắn với cảng biển nước sâu Cà Ná quy mô 300.000T; ưu tiên phát triển điện gió, điện mặt trời trên diện tích đất không chủ động nước tưới hoặc đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, xây dựng khu vực Cà Ná thành Trung tâm điện khí quốc gia, phấn đấu đạt quy mô 6000 MW; từng bước hình thành các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng điện gió, mặt trời, điện khí, sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo, dịch vụ Logictics cảng biển.

7.3. Phát triển đô thị: Thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, từng bước xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ, hài hòa, có tính kết nối cao, trọng tâm là xây dựng Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có thương hiệu đặc sắc riêng, là đô thị thông minh1, đô thị xanh, đô thị du lịch phát triển; phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo hướng hiện đại, công nghiệp, có tính cạnh tranh cao; tiếp tục đầu tư xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt đô thị loại IV; nâng cao chất lượng các đô thị Phước Dân, Khánh Hải; phát triển các đô thị mới Cà Ná, Vĩnh Hy, Thanh Hải và các thị trấn Lợi Hải, Phước Nam, Phước Đại. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 43%; kinh tế đô thị chiếm 75% GRDP của tỉnh2.

7.4. Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo (NLTT), năng lượng sạch cả nước và phát triển Trung tâm điện lực Cà Ná: Ưu tiên phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm NLTT nhanh và bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát triển NLTT trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh về phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo nhu cầu an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Có cơ chế, chính sách phù hợp, tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng Tỉnh Ninh Thuận trở thành Trung tâm NLTT của cả nước. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển NLTT; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong phát triển NLTT.

Tập trung hoàn tất các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 - 1.500 MW; Tiếp tục đề xuất bổ sung Quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG để hoàn thành Trung tâm điện lực Cà Ná, điện khí LNG Cà Ná với tổng công suất 6.000 MW.

8. Phát triển giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội.

a) Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc của các dân tộc, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử văn hóa. Tập trung đầu tư những công trình văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở để đáp ứng nhu cầu tinh thần và nâng cao thể chất cho người dân, đẩy mạnh thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.

b) Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội (khóa XIV) để thực hiện giảm nghèo bền vững trên cùng địa bàn, dành nguồn vốn ưu tiên hỗ trợ giảm nghèo các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng ven biển, các xã có tỷ lệ nghèo cao.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; mở rộng các hình thức trợ giúp, cứu trợ đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị nhiễm chất độc da cam, nhiễm HIV/AIDS. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và mở rộng việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho mọi đối tượng.

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; Chú trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm quyền trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

c) Đổi mới và tăng cường công tác thông tin truyền thông, truyền động lực, tạo cảm hứng, niềm tin cho Nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

9. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ, đập.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, có chế tài đủ mạnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước; xây dựng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, nhất là đất ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp.

Tăng cường quản lý đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, các nguồn gây ô nhiễm; xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết loại trừ việc đầu tư xây dựng với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên nhiên vật liệu và gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải cách tiền lương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Xây dựng bộ máy hành chính quản lý nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả dịch vụ công mức độ 4 trên môi trường điện tử. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; nhất là, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; từng bước xây dựng thành công chính quyền số tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ phát triển nền kinh tế số. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương phù hợp với tình hình địa phương. Huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; trọng tâm cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững về điểm số và thứ hạng của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT, SIPAS,...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở; quan tâm giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

11. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh theo đúng phương châm “phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, mấu chốt là xây dựng ”thế trận lòng dân” vững chắc. Quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng và bảo đảm an ninh.

Thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, vô hiệu hóa các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động.

Đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, dự án kinh tế-xã hội. Đấu tranh ngăn chặn, làm giảm các loại tội phạm. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đẩy mạnh Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chỉ đạo xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các bức xúc trong Nhân dân, các vấn đề nổi mà xã hội quan tâm. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt tổ chức diễn tập phòng thủ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xử lý tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.

12. Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách về công tác đối ngoại, đẩy mạnh sâu sắc và phát huy có hiệu quả các mối quan hệ đã ký kết, đồng thời xác định các đối tác chiến lược, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; tích cực ký kết các thỏa thuận mới có nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực.

Quản lý chặt chẽ, thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước gắn với bảo vệ bí mật nhà nước.

13. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Chương trình hành động của UBND tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đồng thời tập trung triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án trọng tâm, chương trình trọng điểm đã được giao trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; rà soát, tham mưu bổ sung các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề trên các lĩnh vực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước.

2. Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện thông qua lồng ghép báo cáo định kỳ hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm tạo khí thế phấn khởi, đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp để phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nội dung Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Đính kèm: 03 Phụ lục về chỉ tiêu và danh mục đề án/chương trình)

 

PHỤ LỤC I

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
(Đính kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

STT

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021- 2025

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO

KỲ ĐÁNH GIÁ

I

VỀ KINH TẾ

 

 

 

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm

%

10 - 11

Cục Thống kê tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

Tỷ lệ đóng góp của kinh tế biển vào GRDP

%

41 - 42

Cục Thống kê tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

GRDP bình quân đầu người đến năm 2025

Triệu đồng

113 - 115

Cục Thống kê tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

3

Cơ cấu kinh tế

 

 

Cục Thống kê tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

%

18 - 19

 

 

 

- Công nghiệp - xây dựng

%

42 - 43

 

 

 

- Dịch vụ

%

39 - 40

 

 

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025

Tỷ đồng

100.000 - 105.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

5

Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025

Tỷ đồng

6.400 - 6.500

Sở Tài chính

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

II

VỀ XÃ HỘI

 

 

 

 

1

Tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm bình quân hằng năm

%

1,5 - 2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

75

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

- Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn nông thôn mới

%

50

3

Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

%

65

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

4

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

70

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

Trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ

%

33

5

Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

%

100

Sở Y tế

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

III

VỀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

1

Tỷ lệ che phủ rừng

%

49

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị (1)

%

> 98

Sở Xây dựng

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn (2)

%

> 98

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

3

Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn

%

100

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

IV

VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

 

 

 

1

Tỷ lệ, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm

%

> 70

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

Tỷ lệ Đảng viên trong dân quân, tự vệ

%

> 25

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Là tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

(2) Là tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh

 

PHỤ LỤC II

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NGÀNH, LĨNH VỰC KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021 - 2025
(Đính kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

STT

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO

KỲ ĐÁNH GIÁ

I

VỀ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản bình quân hàng năm

%

3 - 4

 

 

 

Trong đó: + Nông lâm nghiệp

%

5 - 6

 

 

 

+ Thủy sản

%

2 - 3

 

 

2

Giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất canh tác

Triệu đồng/ha

150

 

 

3

Tỷ lệ chủ động tưới

%

62

 

 

4

Sản phẩm chủ yếu

 

 

 

 

 

- Lương thực có hạt

Nghìn tấn

351

 

 

 

Trong đó: Lúa

Nghìn tấn

282,1

 

 

 

- Nho

Nghìn tấn

50

 

 

 

- Táo

Nghìn tấn

48,6

 

 

 

- Hạt điều

Nghìn tấn

1,3

 

 

 

- Thịt hơi các loại

Nghìn tấn

37

 

 

5

Diện tích rừng trồng mới tập trung giai đoạn 2021-2025

Ha

970

 

 

6

Sản lượng khai thác đến năm 2025

Nghìn tấn

110 - 150

 

 

7

Sản xuất tôm giống đến năm 2025

Tỷ con

41

 

 

II

VỀ CÔNG NGHIỆP

 

 

Sở Công thương

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân

%

17 - 18

 

 

2

Sản phẩm chủ yếu

 

 

 

 

 

- Xi măng

Nghìn tấn

700

 

 

 

- Đá xây dựng

Nghìn m3

1.700

 

 

 

- Chế biến tôm đông lạnh

Nghìn tấn

12

 

 

 

- Nhân hạt điều

Nghìn tấn

8

 

 

 

- Sản xuất điện

Triệu kWh

6.000

 

 

 

- Điện thương phẩm

Triệu kWh

950

 

 

 

- Chế biến đá Granite

Nghìn m2

250

 

 

 

- Nha Đam

Nghìn tấn

12

 

 

 

- Rượu Vodka

Nghìn lít

3.000

 

 

 

- Chế biến hạt dẻ

Tấn

3.000

 

 

 

- Linh kiện, kết cấu kim loại

Tấn

500

 

 

 

- Thức ăn gia súc từ bắp

Tấn

3.000

 

 

 

- Sản phẩm từ măng tây

Tấn

180

 

 

 

- Sản phẩm tinh dầu

Tấn

100

 

 

III

VỀ XÂY DỰNG

 

 

Sở Xây dựng

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng bình quân

%

16 - 17

 

 

2

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025

%

> 43

 

 

3

Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở bình quân đến năm 2025

m2 sàn/người

25

 

 

IV

VỀ DỊCH VỤ

 

 

 

 

1

Thương mại

 

 

Sở Công thương

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội bình quân

%

15 - 16

 

 

2

Du lịch

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

 

- Số lượt khách du lịch đến năm 2025

Triệu lượt khách

3,6

 

 

 

Trong đó: Khách du lịch quốc tế chiếm

%

12 - 13

 

 

V

VỀ DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập (lũy kế)

Doanh nghiệp

10.100

 

 

 

- Số doanh nghiệp đăng ký mới

Doanh nghiệp

4.650

 

 

 

- Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới

Tỷ đồng

74.000

 

 

 

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động

Doanh nghiệp

7.500

 

 

2

Kinh tế tập thể

 

 

 

 

 

- Tổng số hợp tác xã

Hợp tác xã

129

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

+ Thành lập mới

Hợp tác xã

50

 

 

 

+ Giải thể

Hợp tác xã

10

 

 

 

- Tổng số lao động trong hợp tác xã

Người

760

 

 

 

- Tổng số liên hiệp hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã

1

 

 

 

- Tổng số tổ hợp tác

Tổ hợp tác

1.030

 

 

VI

VỀ DÂN SỐ

 

 

 

 

1

Dân số trung bình

Nghìn người

606,8

Cục Thống kê tỉnh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

Duy trì mức sinh thay thế

Con/phụ nữ

2 - 2,2

Sở Y tế

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

VII

VỀ GIÁO DỤC

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo

%

80

 

 

2

Tỷ lệ xã, phường đạt phổ cập THCS

%

100

 

 

3

Tỷ lệ huyện, thành phố đạt phổ cập THCS

%

100

 

 

4

Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày

%

100

 

 

VIII

VỀ LAO ĐỘNG

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Số người đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

Người

750

 

 

2

Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc

%

95

 

 

3

Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

%

3,95

 

 

4

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp

%

95

 

 

IX

VỀ Y TẾ

 

 

Sở Y tế

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Số bác sĩ/10.000 dân

Bác sĩ

11

 

 

2

Tỷ lệ trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc

%

100

 

 

3

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ

%

> 95

 

 

4

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

%

95

 

 

5

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân còn

%

< 12

 

 

6

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi còn

%

< 20

 

 

7

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

%o

< 15

 

 

8

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

%o

< 10

 

 

9

Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với 100 bé gái)

 

< 110

 

 

10

Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống

%o

< 35

 

 

X

VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

 

Sở Nội vụ

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX)

Xếp hạng

Thuộc nhóm tỉnh loại tốt; Tốp 20 vào năm 2025

 

 

2

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bình quân

%

≥ 90

 

 

3

Tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

Người

Giai đoạn 2021- 2025 rà soát, điều chỉnh biên chế theo vị trí việc làm để xác định biên chế công chức cho phù hợp, riêng biên chế sự nghiệp giảm 10%

 

 

4

Tỷ lệ tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

%

Đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021

 

 

XI

VỀ MÔI TRƯỜNG

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

1

Tỷ lệ thành phố, thị trấn được thu gom rác thải

%

98,5

 

 

2

Tỷ lệ thành phố, thị trấn được xử lý chế biến rác thải

%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
(Đính kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày /9/2021 của UBND tỉnh)

STT

TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

1

Đề án Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BTV TU; UBND tỉnh

2

Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

3

Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

4

Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

5

Chương trình bổ sung các nguồn năng lượng điện trên địa bàn tỉnh tích hợp vào Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2021-2023 tầm nhìn đến 2045

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BTV TU; UBND tỉnh

6

Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

7

Đề án Phát triển kinh tế đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

8

Đề án xây dựng thành phố PR-TC thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

9

Đề án tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

10

Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

11

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

12

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh thuận giai đoạn 2018-2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

13

Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

14

Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

15

Đề án Phát triển kinh tế biển thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

16

Đề án Huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

17

Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Sở KH&CN

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

18

Giải pháp công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh

19

Đề án CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ban Dân tộc

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BCH Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh

20

Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Sở VHTTDL

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BTV TU; UBND tỉnh

21

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

UBND tỉnh

22

Đề án chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

UBND tỉnh

23

Đề án Bảo đảm an ninh kinh tế

Công an tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

BTV TU; UBND tỉnh

 1 Gồm: quy hoạch thông minh, quản lý thông minh, dịch vụ thông minh v.v..

2 Trong đó dịch vụ chiếm 47,3%, công nghiệp, xây dựng chiếm 46,9%, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 5,8%.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!