Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4589/QĐ-UBND 2017 thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền huyện Đan Phượng Hà Nội

Số hiệu: 4589/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4589/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP HỒ ĐIỀN, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ: Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND;

Căn cứ văn bản số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương về thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 30/5/2017 và của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2673/TTr-SCT ngày 02/6/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hồ Điền.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng.

3. Địa điểm: xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

4. Quy mô: 3,3 ha.

5. Phạm vi ranh giới:

- Phía Tây: giáp mương thủy lợi.

- Phía Đông: giáp phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

- Phía Nam: giáp ruộng lúa xã Liên Trung.

- Phía Bắc: giáp Tỉnh lộ 422 (Tỉnh lộ 79 cũ).

6. Mục tiêu thành lập:

a) Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đan Phượng.

b) Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp.

c) Tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.

7. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (chế biến lâm sản và sản xuất mộc dân dụng,...).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Hồ Điền theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp.

3. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch-Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: PCVP TV Dũng; KT, TKBT.
- Lưu: VT, KT (
Vân, Vũ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4589/QĐ-UBND ngày 14/07/2017 về thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74