Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35-TTg năm 1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (Công văn số 562/UB-TH ngày 18 tháng 9 năm 1996) về việc xin phê duyệt Chương trình Quốc gia xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6544/BKH-VPTĐ ngày 11 tháng 12 năm 1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao để làm căn cứ cho các Bộ, các tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, với nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Huy động mọi nguồn lực tại chỗ, phối hợp lồng ghép các chương trình trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu ở mỗi trung tâm cụm xã, nhằm tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Thúc đẩy các hoạt động văn hoá - xã hội trong tiểu vùng, tạo sự giao lưu giữa các bản, làng và giữa các cụm xã với các đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng, quản lý mọi hoạt động kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi.

II. PHẠM VI VÀ QUY MÔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Chương trình được thực hiện ở các xã miền núi, vùng cao thuộc các tỉnh miền núi và có miền núi.

- Giai đoạn 1997 - 2005 xây dựng khoảng 500 trung tâm cụm xã thuộc vùng 3 (vùng núi cao, biên giới, vùng có dân tộc đặc biệt khó khăn).

III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ TẠI MỘT TRUNG TÂM CỤM XÃ:

1. Hệ thống giao thông trung tâm cụm xã;

2. Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt;

3. Cấp, thoát nước cho trung tâm cụm xã;

4. Khu vực hành chính: Bao gồm trụ sở Uỷ ban nhân dân và các ban ngành của xã sở tại;

5. Phòng khám đa khoa, chữa bệnh cho cụm xã;

6. Khu giáo dục: Gồm trường học bán trú và trường phổ thông cơ sở;

7. Khu dịch vụ, thương mại: Gồm cửa hàng thương nghiệp, chợ, ngân hàng, bưu điện, bến xe;

8. Trạm khuyến nông, khuyến lâm: Nhà làm việc và nhà ở, vườn ươm cây con giống;

9. Cơ sở công nghiệp: Gồm các cơ sở chế biến, sản xuất vật liệu, lò rèn, mộc, đan lát;

10. Khu thông tin - văn hoá xã hội: Trạm truyền thanh, truyền hình.

IV. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN:

- Tổng vốn đầu tư cho 500 trung tâm cụm xã là 2.500 tỷ đồng (đây là số định hướng để làm căn cứ xây dựng dự án cụ thể các trung tâm cụm xã).

- Nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách Nhà nước (kể cả của địa phương và các tổ chức quốc tế tài trợ).

+ Vốn vay tín dụng.

+ Vốn huy động của cộng đồng dân cư.

Điều 2. Về tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các trung tâm cụm xã theo thứ tự ưu tiên và hướng dẫn các địa phương xây dựng các dự án cụ thể để trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Cân đối phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hàng năm của các tỉnh.

Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ ngành liên quan, chủ trì việc xây dựng cơ chế phối hợp lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn trung tâm cụm xã và chỉ đạo thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi có trách nhiệm:

Là chủ quản đầu tư các dự án và quyết định các chủ đầu tư của từng dự án.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn nhằm thực hiện Chương trình xây dựng trung tâm xã có hiệu quả.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi và có miền núi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 35-TTg

Hanoi, January 13, 1997

 

DECISION

APPROVING THE PROGRAM FOR BUILDING HEADQUARTERS OF VILLAGE CLUSTERS IN MOUNTAIN AND HIGHLAND AREAS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Committee on Ethnic Affairs and Mountainous Regions (Note No.562/UB-TH of September 18, 1996) requesting approval for the National Program for Building Headquarters of Village Clusters in Mountain and Highland Areas; and the proposal of the Minister of Planning and Investment (Note No.6544/BKH-VPTD of December 11, 1996);

DECIDES:

Article 1.- To approve the Program for Building Headquarters of Village Clusters in Mountain and Highland Areas to serve as basis for the concerned Ministries and provinces to build their five-year and annual plans with the following main contents:

I. OBJECTIVES OF THE PROGRAM:

- To mobilize all local resources and integrate the local programs to build the essential infrastructure in each village cluster head with a view to creating a motive force for accelerating the process of socio-economic development in areas inhabited by ethnic minorities and mountainous areas and contributing to national defense and security.

- To stimulate socio-cultural activities in each sub-region, facilitate exchange relations among hamlets and villages and among the village clusters and urban areas so as to develop the strengths of communities, manage all socio-economic activities, and preserve and promote ethnic identity, contributing to the building of a new rural life in areas inhabited by ethnic minorities and in mountainous areas.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35-TTg năm 1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027
DMCA.com Protection Status