Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND về quy chế thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trong việc vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 16/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THƯỞNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ CÔNG TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG, KÊU GỌI, THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai và Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

Căn cứ Công văn số 74/TTHĐ-VP ngày 19/6/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và ý kiến tham gia của Bộ Tài chính (Công văn số 2230/BTC-PC ngày 08/02/2007),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trong việc vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

QUY CHẾ

THƯỞNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ CÔNG TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG, KÊU GỌI, THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có công vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai đều được thưởng theo quy định của Quy chế này; trừ các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phạm vi ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định tại Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Phạm vi áp dụng

- Thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài vào Khu kinh tế mở Chu Lai không phân biệt hình thức đầu tư, lĩnh vực đầu tư, trừ các dự án thuộc lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

- Thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hỗ trợ cho các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai; trừ các dự án thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia mang tính chất liên vùng, các dự án do UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai .

Điều 2. Điều kiện áp dụng

1. Công tác vận động nhà đầu tư bao gồm

- Giới thiệu các nhà đầu tư (bằng văn bản, fax, email, qua đường bưu điện) cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, dẫn đến kết quả dự án được thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Trực tiếp đưa nhà đầu tư đến khảo sát tại Khu kinh tế mở Chu Lai và mang lại kết quả dự án được thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư đã tổ chức hoạt động tư vấn đưa đến kết quả thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Các tổ chức, cá nhân được xác định là có công vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư và vốn ODA có dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có hợp đồng với nhà đầu tư với tư cách là tư vấn đầu tư, trong đó có tư vấn về hướng dẫn địa điểm đầu tư.

- Có văn bản, thư trao đổi, giới thiệu nhà đầu tư đến khảo sát tại Khu kinh tế mở Chu Lai gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai qua fax, email, đường bưu điện và được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký kết hợp đồng hoặc lập biên bản ghi nhớ về việc tư vấn, kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Cùng nhà đầu tư đến khảo sát tại Khu kinh tế mở Chu Lai với tư cách là người giới thiệu địa điểm và không phải là nhân viên của doanh nghiệp có dự án đầu tư.

- Dự án của nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai có số vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên; dự án đi vào hoạt động, có sản phẩm lưu thông trên thị trường, đã thực hiện đầu tư tối thiểu bằng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mức thưởng và nguồn chi thưởng

1. Các mức thưởng

Ngoài Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng, các tổ chức, cá nhân có công vận động, kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai được thưởng theo các mức cụ thể như sau :

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: mức thưởng tối đa là 30 triệu đồng.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 160 tỷ đồng: mức thưởng tối đa là 50 triệu đồng.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 160 tỷ đồng đến dưới 320 tỷ đồng: mức thưởng tối đa là 100 triệu đồng.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 320 tỷ đồng trở lên: mức thưởng tối đa là 200 triệu đồng.

- Trường hợp đặc biệt: Dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, kim ngạch xuất khẩu hằng năm cao, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, có tầm ảnh hưởng, tác động lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực tăng cao, thì giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất mức thưởng phù hợp cho từng dự án.

2. Nguyên tắc chi thưởng

- Đối với dự án đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Sở Tài chính, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh) trình UBND tỉnh quyết định mức thưởng cho từng dự án cụ thể theo nguyên tắc mức thưởng xác định theo tỷ lệ tương ứng với quy mô vốn đầu tư của dự án và không vượt quá mức tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, mức thưởng tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân cùng phối hợp tổ chức môi giới, xúc tiến đầu tư dẫn đến kết quả thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai thì mức thưởng cho từng tổ chức, cá nhân do tổ chức, cá nhân đó tự thỏa thuận trên cơ sở mức thưởng chung được quy định tại Quyết định này.

3. Nguồn kinh phí thưởng

Được trích từ nguồn đóng góp, nguồn sự nghiệp kinh tế, nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn tiền thưởng của ngân sách tỉnh Quảng Nam theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và được hạch toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ tục chi thưởng

1. Hồ sơ đề nghị thưởng

- Văn bản đề nghị khen thưởng của các tổ chức, cá nhân thuộc diện xét thưởng.

- Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy định này.

- Văn bản xác nhận của chủ đầu tư dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thủ tục cấp thưởng

Thực hiện chi 50% giá trị thưởng khi dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định và dự án đi vào hoạt động, có sản phẩm lưu thông trên thị trường, đã thực hiện đầu tư tối thiểu bằng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán. Số tiền khen thưởng còn lại được thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giữa vốn đầu tư thực hiện đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán so với tổng vốn đầu tư đăng ký.

3. Lập dự toán và quyết toán kinh phí thưởng

a) Lập dự toán: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập kế hoạch dự toán thưởng, tổng hợp chung vào dự toán hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Quyết toán kinh phí thưởng: Việc quản lý, cấp phát, quyết toán các khoản thưởng quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Hồ sơ, thủ tục quyết toán gồm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Giấy phép xây dựng hoặc văn bản thoả thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án đầu tư.

- Quyết định khen thưởng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Chứng từ chi tiền thưởng

Điều 5. Hình thức chi thưởng

1. Chi thưởng bằng tiền đồng Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cư trú thường xuyên tại Việt Nam.

2. Chi thưởng bằng tiền đô la Mỹ quy đổi theo tỷ giá hạch toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài không hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cư trú thường xuyên tại Việt Nam.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

1. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm, 5 năm và tổ chức triển khai thực hiện.

2 Lập kế hoạch dự toán kinh phí thưởng hàng năm gởi Sở Tài chính.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được thưởng làm thủ tục gởi Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tổng hợp hồ sơ thưởng.

4. Chịu trách nhiệm về công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; khi có tổ chức, cá nhân tư vấn đăng ký vận động đầu tư thì tiến hành ký hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xem xét thưởng.

Điều 7. Trách nhiệm Sở Tài chính

1. Hướng dẫn lập kế hoạch dự toán kinh phí thưởng hàng năm (kèm Dự toán kinh phí xúc tiến đầu tư hàng năm của Ban Quản lý KKTM Chu Lai ) và thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Theo dõi tình hình sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thưởng hàng năm, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh

1. Tiếp nhận hồ sơ và văn bản đề nghị khen thưởng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, để trình UBND tỉnh ban hành quyết định thưởng.

2. Thực hiện chi thưởng từ nguồn kinh phí khen thưởng được bố trí trong dự toán hằng năm cho Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sính những vướng mắc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2007/QĐ-UBND về quy chế thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trong việc vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106