Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng

Số hiệu: 1472/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 04/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG (VNSAT) NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 21/3/2017 về việc không phản đối kế hoạch đấu thầu gói thầu IC05 "Tư vấn kỹ thuật";

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 Dự án chuyn đi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Căn cứ Văn bản số 1003/DANN-KHKT ngày 1/6/2017 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05 của Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 80/TTr-SNN ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05: Tư vấn kỹ thuật thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 192/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thực hiện đấu thầu: 2.509 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm lẻ chín triệu đồng).

2. Tổng số gói thầu: 01 gói thầu

- Gói thầu IC05- Tư vấn kỹ thuật

3. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Triệu VNĐ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu IC05- tư vấn kỹ thuật

2.509

Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2017

Theo thời gian

41 tháng/người

4. Nguồn vốn: vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới (IDA).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án đtổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-B NN&PTNT;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1472/QĐ-UBND ngày 04/07/2017 phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


766

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47