Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 140/2017/NQ-HĐND về bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 140/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phương án bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thống nhất bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp, với nội dung như sau:

1. Bổ sung tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh thêm 900 tỷ đồng, đạt mức vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn bổ sung

- Bổ sung từ việc điều chuyển tài sản: 2.308.361.000 đồng (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND-HC ngày 09/5/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh);

- Bổ sung từ nguồn điều chuyển từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp: 200.000.000.000 đồng (theo văn bản số 7673/BTC-TCNH ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, 113.000.000.000 đồng đã được Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chấp thuận tại văn bản số 155/HĐND-KTNS ngày 19/8/2015 và 87.000.000.000 đồng tại văn bản số 108/HĐND-KTNS ngày 04/7/2016);

- Bổ sung từ nguồn vượt thu ngân sách Tỉnh: 182.000.000.000 đồng (Trong đó, 82.000.000.000 đồng đã được Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chấp thuận tại văn bản số 238/HĐND-KTNS ngày 10/11/2016 và 100.000.000.000 đồng tại văn bản số 158/HĐND-KTNS ngày 05/7/2017);

- Bổ sung từ các nguồn quỹ của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh: 115.691.639.000 đồng;

- Phần còn lại 400.000.000.000 đồng, bổ sung từ nguồn vượt thu ngân sách Tỉnh qua các năm 2018, 2019, 2020.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
-
Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;

- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở,
ban, ngành Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Quỹ ĐTPT Tỉnh;
- TT/HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS(Kh).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 140/2017/NQ-HĐND về bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6