Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2449/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2449/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường Văn bản điện tử trong CQNN

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 2449/QĐ-BTP ngày 29/8/2012 về kế hoạch thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử (VBĐT) trong cơ quan nhà nước.

Theo đó, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng VBĐT trong công việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử hiện đại, hiệu quả, cán bộ, công - viên chức Bộ Tư pháp phải tăng cường việc sử dụng VBĐT, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ phải thường xuyên cập nhật chính xác và kịp thời địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan của cá nhân, đơn vị vào Danh bạ điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và VBĐT; Tiếp tục triển khai việc số hóa và đăng tải các văn bản, tài liệu, thông tin khác, phục vụ việc tham khảo, tra cứu, sử dụng trên máy tính, xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị phải tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để các cán bộ, công - viên chức có thể ứng dụng CNTT trong công việc; Hướng dẫn công tác thống kê dữ liệu, số liệu về thi hành án dân sự, cách thức tổ chức dữ liệu để tránh chồng chéo, mất mát thông tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 22/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
P.TTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tổng hợp-VPCP (để theo dõi);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Đảng uỷ và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ
(để phối hợp thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 22/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2449/QĐ-BTP ngày 29/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Để thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử hiện đại, hiệu quả.

2. Tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Bộ Tư pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp cần thiết và phù hợp để tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Bộ Tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 9/2012.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các quy định có liên quan đến sử dụng văn bản điện tử trong công việc

2.1. Cập nhật chính xác, kịp thời địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan của cá nhân, đơn vị thuộc Bộ vào mục Danh bạ điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, văn bản điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Tiếp tục thực hiện việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, phục vụ việc tham khảo, sử dụng, lưu trữ trên máy tính.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ; Công văn số 3052/BTP-VP ngày 31/8/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ (có tên miền @moj.gov.vn) để trao đổi các loại văn bản như: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan, đơn vị; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc (trừ các văn bản, tài liệu mật và các tài liệu khác theo quy định).

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó nêu rõ định lượng tình hình thực hiện từng nội dung của Chỉ thị số 15/CT-TTg , hiệu quả tiết kiệm về thời gian, kinh phí khi ứng dụng các hệ thống thông tin để quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan Bộ Tư pháp và giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và đột xuất.

2.5. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2013 - 2015.

3. Đánh giá, hoàn thiện thể chế, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ Tư pháp

3.1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp, Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và xác thực thông tin khi luân chuyển và xử lý trên môi trường mạng; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2013.

3.2. Nghiên cứu xây dựng văn bản quy định về sử dụng văn bản điện tử để trao đổi ý kiến, phục vụ các cuộc họp.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 03/2013.

3.3. Xây dựng Quy định tiêu chí đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan Bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong quy định về thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ; quy định rõ các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện quy định về sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ đề xuất tiêu chí.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2013.

3.4. Ban hành Kế hoạch ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 9/2013.

3.5. Tổ chức sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ và đề xuất triển khai trong giai đoạn tiếp theo sau khi Kế hoạch ứng dụng chữ ký số được ban hành, đảm bảo phù hợp với Chỉ thị số 15/CT-TTg và các văn bản liên quan, xác định rõ những loại văn bản không sử dụng văn bản giấy trong công việc.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2013.

3.6. Ban hành Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin trong toàn ngành Thi hành án dân sự để phục vụ giao ban trực tuyến, phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến thay vì sử dụng nhiều văn bản giấy.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2012

3.7. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý, thống kê dữ liệu, số liệu về thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 6/2013.

3.8. Xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Hành chính tư pháp; Vụ Bổ trợ tư pháp; Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng Cục Thi hành án; Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Theo Đề án đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

3.9. Đề xuất những nội dung chủ yếu làm cơ sở xây dựng Đề án về Cơ sở dữ liệu thống nhất về dữ liệu thống kê của Ngành Tư pháp (sẽ xây dựng Đề án riêng).

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Theo Đề án đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

3.10. Xây dựng hệ thống bảo mật, sao lưu các thông tin, văn bản điện tử nhằm nâng cao và tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong công tác thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2013.

4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

4.1. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để các cán bộ, công chức, viên chức có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, trước hết tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.2. Hướng dẫn cán bộ, công chức làm công tác thống kê dữ liệu, số liệu về thi hành án dân sự cách thức tổ chức dữ liệu để tránh chồng chéo, mất mát thông tin.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

4.3. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc gửi hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải gửi cả văn bản điện tử về địa chỉ hộp thư vpb@moj.gov.vn để gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định và bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về việc gửi bản điện tử khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gương mẫu thực hiện và chỉ đạo đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi mình quản lý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành Thi hành án dân sự.

2. Cục Công nghệ thông tin tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ số 15/CT-TTg; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan Bộ.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2449/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.355
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41