Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 414/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 414/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237 TẠI HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO (PHIÊN HỌP THỨ NHẤT)

Ngày 4 tháng 11 năm 2013, tại Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị Ban Chđạo.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đại diện các Vụ, Cục của các Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, và Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Quyết định số 1237/QĐ-TTg); các dự thảo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237, kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg và kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Một số công tác đã triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và các Bộ, ngành.

- Ban Chỉ đạo đã tập trung quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chđạo nhận thức sâu sắc về trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao trong việc tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Ban Chỉ đạo nhất trí và đánh giá cao những công việc đã triển khai của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số Bộ, ngành có liên quan; biểu dương cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung các văn bản phục vụ cho phiên họp thứ nhất.

Hoan nghênh Bộ Tài chính đã kịp thời bố trí kinh phí mua sắm phương tiện cho các đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tranh thủ rộng rãi và tạo sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, các địa phương; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Ban Chđạo quốc gia thảo luận và thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các thành viên gồm: Đại biu lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan (Công an, Tài chính, Tuyên giáo, Cựu Chiến binh, Mặt trận Tổ quốc...) do cơ quan quân sự làm thường trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

- Việc tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ phải bảo đảm đủ thông tin, đủ cơ sở khoa học.

2. Để thực hiện tốt Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị các B, ngành, đa phương tp trung làm tốt một số nội dung sau:

a) Bộ Quốc phòng, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo trin khai thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, sớm ban hành đthống nhất thực hiện.

- Chủ trì ban hành Thông tư hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; giúp Ban Chỉ đạo 1237 chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến trong toàn quốc và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng về Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoch của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nửa đầu tháng 12 năm 2013.

- Hướng dẫn việc tổ chức Ban Chỉ đạo cấp quân khu, Ban Chỉ đạo cp tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương trong quản lý, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Kiện toàn tổ chức các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trước mắt, giữ nguyên 20 đội như hiện nay. Tiếp tục đu tư trang bị, phương tiện đnâng cao năng lực; đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước cho các đội đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia. Các đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ có thể tổ chức lực lượng lâm thời để thực hiện nhiệm vụ. Những nơi xét thấy cần thiết thành lập mới các đội chuyên trách thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bo vệ Tổ quốc; chỉ đạo xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đồng thời là cơ quan trung tâm tham mưu đề xuất, quản lý và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp tục thực hiện Đán xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp nhận, an táng, di chuyển hài cốt liệt sĩ đúng theo quy định, bảo đảm khoa học, chính xác.

c) Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là đối với Lào, Campuchia và các nước có lực lượng tham gia chiến tranh tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, phối hp hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc khảo sát, đề xuất với Chính phủ về việc tôn tạo, nâng cấp các tượng đài liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã xây dựng trên đất Lào và Campuchia.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học về quy trình thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đề xuất các giải pháp khoa học nâng cao năng lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

đ) Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, tạo điều kiện cho các địa phương, căn cứ vào khả năng, bố trí thêm kinh phí hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt.

e) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao quan hệ chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh Lào, Campuchia và các các tổ chức liên quan của các nước có lực lượng tham chiến tại Việt Nam đcung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

g) Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định và kiện toàn các cơ quan chuyên môn; chuẩn bị chu đáo về nội dung và các công tác khác để thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III;
-
Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 414/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201