Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 379/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 379/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 379/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2008

Ngày 29/8/2008, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008, trong đó Bộ GTVT được giao xây dựng “Hệ thống thông tin GTVT”. Tham gia cuộc họp gồm có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm công nghệ thông tin và các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đường sắt VN, Hàng không VN, Quản lý xây dựng và CLCTGT. (Có danh sách kèm theo)

Sau khi nghe Trung tâm công nghệ thông tin báo cáo tổng hợp về kế hoạch chi tiết do các đơn vị lập và ý kiến tham gia của các thành viên tham gia dự họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kết luận như sau:

1. Mục tiêu của dự án: Các Cục quản lý chuyên ngành sau năm 2009 – 2010 phải hình thành được cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý về các lĩnh vực GTVT của từng Cục và tích hợp dữ liệu vào trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ để phục vụ cho công tác điều hành quản lý nhà nước và nhu cầu thông tin của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

2. Giao các Cục làm chủ đầu tư dự án của đơn vị mình trong một kế hoạch tổng thể chung toàn ngành.

3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin làm đầu mối thống nhất kiến trúc và công nghệ của hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ các dự án của các Cục trong tổng thể hệ thống thông tin của ngành khi tích hợp vào trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ để có thể khai thác được ngay; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo chung quá trình thực hiện các dự án của các đơn vị, định kỳ báo cáo Bộ.

4. Nguồn vốn thực hiện dự án: Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008.

5. Các đơn vị khi triển khai dự án cần lưu ý các vấn đề sau:

- Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển. Các đơn vị cần tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Nhưng trước khi phê duyệt quyết định đầu tư cần có văn bản thỏa thuận với Trung tâm Công nghệ thông tin về chuyên môn để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống về công nghệ kiến trúc.

- Nội dung cần xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý về cơ sở hạ tầng giao thông và hoạt động vận tải, trong đó tập trung chủ yếu vào CSHT GTVT.

- Kế thừa kết quả của các dự án, đề án đã thực hiện; kể cả phần mềm lẫn hạ tầng kỹ thuật.

- Cần bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin để quản trị hệ thống. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ kể cả ở đơn vị cấp dưới nơi cung cấp thông tin.

- Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin trong nội bộ đơn vị đảm bảo cho việc cung cấp thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời, lâu dài và liên tục.

6. Giao Trung tâm công nghệ thông tin xây dựng và trình Bộ ban hành quy chế cung cấp thông tin của các đơn vị lên Bộ và ngược lại để đảm bảo cho việc tích hợp, khai thác dữ liệu được thuận lợi, chính xác.

7. Giao vụ KHĐT phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trình Bộ ra quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện dự án cho các Cục vào đầu tháng 9/2008 và đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các Cục hoàn thành việc phê duyệt đầu tư dự án đúng quy định.

8. Giao Vụ Tài chính nghiên cứu để có đề xuất với Bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế tài chính để đảm bảo sau khi dự án CNTT hoàn thành (Nhất là các dự án CNTT về xây dựng cơ sở dữ liệu) hàng năm bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho việc cập nhật các dữ liệu.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (Báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (Để báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT (05), TT CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 379/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155