Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 360/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 360/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Ngày 06 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện của các bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013, dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch hoạt động cho cả giai đoạn 2013 - 2020 cũng như những nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2013, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Ngày 08 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896). Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng vì Đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư ở nước ta. Việc triển khai Đề án phải được thực hiện với quyết tâm cao và tư duy đổi mới; đồng thời phải huy động được sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp và toàn dân, chú trọng ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và đồng bộ.

Việc triển khai thành công Đề án này sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án, yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1) Về các công việc chung:

- Thành viên Ban Chỉ đạo đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong Đề án. Văn phòng Ban Chỉ đạo tổ chức công việc có hiệu quả, chú trọng công tác đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Lồng ghép việc triển khai hoạt động của Đán Thiết lập hệ thống thông tin điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền do Bộ Tư pháp thực hiện với Đề án 896 để bảo đảm sớm mang lại những kết quả cải cách cụ thể đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Giao Bộ Tư pháp báo cáo Ban Chỉ đạo phương án triển khai để có thể tiến hành vào đầu năm 2014.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện Đề án tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí kịp thời kinh phí triển khai thực hiện Đề án; Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện một cửa hiện đại để khai thác, sử dụng có hiệu quả thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính; phân bổ nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Để đảm bảo xử lý công việc kịp thời, Văn phòng Ban Chỉ đạo trực tiếp xử lý các văn bản của Ban Chỉ đạo và trình Trưởng ban ký ban hành (thông qua Văn phòng Chính phủ) hoặc Phó Trưởng ban Thường trực ký ban hành.

2) Về nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2013:

a) Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Trên cơ sở ý kiến của Thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp này, sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho cả giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2013, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành trong tháng 9 năm 2013 để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, về cấu trúc số định danh để cấp đủ, không bị tràn số, trùng số; việc thực hiện cấp số định danh và vai trò tham gia của các địa phương trong việc nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, vv...

b) Bộ Công an

Sớm xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng tạo nền tảng để các cơ quan quản lý nhà nước và mọi công dân khai thác, sử dụng thuận lợi, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân với các trường thông tin cơ bản làm cơ sở cho các Bộ, ngành chức năng quản lý chuyên môn được thuận lợi và hiệu quả, trình Chính phủ theo đúng tiến độ.

c) Bộ Tư pháp

Khẩn trương xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư theo đúng tiến độ.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương rà soát hệ thống hạ tng sẵn có tại các Bộ, ngành, địa phương, đề xuất phương án sử dụng để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Triển khai xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

e) Đối với các Bộ, ngành Trung ương

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách, khẩn trương thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án do lãnh đạo Bộ, ngành làm Tổ trưởng; sớm ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công phục vụ cho việc hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các thành viên BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 360/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69