Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 23/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành một phần và hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản (có Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC I

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Văn bản, quy định QPPL hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND

01

Mục 13.2, Phần A- Danh mục phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí tham gia đấu giá tài sản, phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/7/2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

02

Nội dung quy định về điểm đỗ taxi tại Điều 7 và các quy định tại Điều 8; Khoản 1, Khoản 2 Điều 9; Điều 10; Điều 14 Quy định quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

20/02/2012

03

Các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24/6/2012

04

Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

30/6/2012

 

PHỤ LỤC II

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Văn bản, quy định QPPL hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND

01

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 06/4/2011 Quy định danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 07/2012/NQ - HĐND ngày 12/7/2012 Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/7/2012

02

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2011 – 2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012 Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2012-2013

22/7/2012

03

Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 13/2012/NQ- HĐND ngày 12/7/2012 Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang.

22/7/2012

04

Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và trợ cấp người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 ban hành Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Lao động – Giáo dục xã hội tỉnh và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

17/12/2012

05

Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 Quy định chế độ phụ cấp Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tăng phụ cấp tháng Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2012/NQ- HĐND ngày 07/12/2012 về việc Quy định chế độ thù lao đối với Trưởng ban công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

17/12/2012

06

Nghị quyết số 05/2009/NQ- HĐND ngày 08/7/2005 Quy định mức chi hỗ trợ xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2009/NQ- HĐND và Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

07/12/2012

07

Nghị quyết số 24/2009/NQ- HĐND ngày 09/12/2009 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

08

Nghị quyết số 13/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 Ban hành quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 Ban hành quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

12/7/2012

09

Nghị quyết số 03/2009/NQ- HĐND ngày 08/7/2009 Quy định mức hỗ trợ phát triển vùng rau chế biến giai đoạn 2010-2012

Do hết thời gian thực hiện (thực hiện đến hết năm 2012)

01/01/2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

10

Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 về việc Quy định mức chi kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 70/2012/QĐ- UBND ngày 12/3/2012 ban hành Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/3/2012

11

Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 464/2011/QĐ- UBND ngày 05/12/2011 và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

11/5/2012

12

Quyết định số 16/2009/QĐ- UBND ngày 10/3/2009 ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 153/2012/QĐ- UBND ngày 08/6/2012 ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang

18/6/2012

13

Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí

Được thay thế bằng Quyết định số 284/2012/QĐ-UBND ngày 05/09/2012 ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông

15/9/2012

14

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/04/2010 ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 330/2012/QĐ- UBND ngày 09/10/2012 ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 330/2012/QĐ- UBND ngày 09/10/2012 ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

19/10/2012

15

Quyết định số 191/2011/QĐ-UBND ngày 31/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2010/QĐ- UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Quy định thực hiện cơ chế " một cửa liên thông "giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo

16

Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17

Quyết định số 336/2011/QĐ-UBND ngày 23/09/2011 bổ sung khoản 5 vào Điều 7 quy định sản xuất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh

18

Quyết định số 67/2005/QĐ- UB ngày 08/9/2005 ban hành Quy định về quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Được thay thế bằng Quyết định số 332/2012/QĐ- UBND ngày 10/10/2012 ban hành Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/10/2012

19

Quyết định số 40/2006/QĐ- UBND ngày 31/5/2006 về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 386/2012/QĐ- UBND ngày 07/11/2012 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17/11/2012

20

Quyết định số 61/2010/QĐ- UBND ngày 09/6/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2006/QĐ- UBND ngày 31/5/2006

21

Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 về việc phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 Quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình trám

07/12/2012

22

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

23

Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

Được thay thế bằng Quyết định số 445/2012/QĐ- UBND ngày 25/12/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04/01/2013

24

Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh

25

Quyết định số 57/2009/QĐ- UBND ngày 27/7/2009 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau chế biến giai đoạn 2010 - 2012

Do hết thời gian thực hiện (thực hiện đến hết năm 2012)

01/01/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực thi hành một phần và toàn bộ văn bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.099

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!