Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 943/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 05/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 291/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 305/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm 3.1, Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

Phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi như sau:

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Cụm 1

- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Cụm 2

- Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Khối 1

- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Khối 2

- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Khối 3

- Giám đốc Sở Nội vụ: Khối 4

- Giám đốc Sở Tài chính: Khối 5

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khối 6

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khối 7

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Khối 8

- Giám đốc Công an tỉnh: Khối 9

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Khối 10

- Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh: Khối 11

- Chánh Thanh tra tỉnh: Khối 12

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Khối 13

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Khối 14

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Các cụm, khối thi đua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐ-KT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122