Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 90/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc lập dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 250/TTr-STP ngày 28/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau”, gồm 35 quyết định (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thời gian quy định.

Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư ph
áp (Cục KTVB);
- Thường trực T
nh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;

- Trung tâm CB-TH;
- CV các khối;
- Lưu: VT, Ktr32/01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Cơ quan chủ trì

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Dự kiến thời gian ban hành

Ghi chú

01

Sở GTVT

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Quý I/2016

Năm 2015 chuyển sang

02

Sở VHTT&DL

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Điểm b, khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ.

Quý I/2016

 

03

Sở NN&PTNT

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ.

- Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ.

- Thông tư số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Quý I/2016

 

04

Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015.

Quý I/2016

 

05

Sở GTVT

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 18 của Thông tư số 12/2014/TT-B GTVT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quý I/2016

 

06

Sở GTVT

Quyết định Quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 18 của Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quý I/2016

 

07

Sở KH&ĐT

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 1, Điều 67 Luật Đầu tư.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Quý I/2016

 

08

Sở KH&ĐT

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 5, Điều 58 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ

Quý I/2016

 

09

Ban Quản lý Khu kinh tế

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo cơ chế một cửa.

Điểm d, khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT- Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quý I/2016

 

10

Sở Tài chính

Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 3, Điều 15 Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý I/2016

 

11

Sở NN&PTNT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Quý I/2016

Năm 2015 chuyển sang

12

Sở NN&PTNT

Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dân, tái định cư các dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 10, 11 và 16 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý I/2016

 

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định ban hành Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN.

- Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN.

- Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Quý I/2016

 

14

Sở Công Thương

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quý I/2016

 

15

Sở LĐ-TB&XH

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH.

Quý I/2016

 

16

Sở Y tế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quý I/2016

 

17

Sở TN&MT

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 2, Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015.

Quý I/2016

 

18

Sở TN&MT

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; quản lý và khai thác quỹ đất; đu giá quyn sử dụng đt giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015.

Quý I/2016

 

19

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Luật Cán bộ công chức.

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP .

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP .

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP .

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP .

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV .

- Thông tư số 08/2011/TT-BNV .

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV .

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV .

- Thông tư số 03/2015/TT-BNV .

Quý I/2016

Năm 2015 chuyển sang

20

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Luật Viên chức.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP .

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP .

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV .

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV .

- Thông tư số 16/2012/TT-BNV .

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV .

Quý I/2016

Năm 2015 chuyển sang

21

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành Quy định quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Luật Cán bộ công chức.

- Luật Viên chức.

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP .

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP .

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP .

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP .

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg .

Quý I/2016

Năm 2015 chuyển sang

22

Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Khoản 5, Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Quý II/2016

 

23

Sở TN&MT

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điểm a, khoản 1, Điều 71 của Luật Tài nguyên nước.

Quý II/2016

 

24

Sở TN&MT

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Quý II/2016

 

25

Sở TT & TT

Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 3, Điều 41 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ.

- Điểm b, khoản 6, Điều 2 Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý II/2016

 

26

Sở Nội vụ

Quyết định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý II/2016

 

27

Sở GTVT

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 18 của Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quý II/2016

 

28

Sở GTVT

Quyết định ban hành Quy định việc phê duyệt Quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 18 của Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quý II/2016

 

29

Sở NN&PTNT

Quyết định ban hành Quy định về phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm tại địa phương.

Quý II/2016

 

30

Sở NN&PTNT

Quyết định mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản cho ngư dân đánh bắt thủy sản bị thiệt hại do thiên tai trên biển.

Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý II/2016

 

31

Sở GTVT

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về bảo trì kết cấu công trình giao thông do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 53 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Quý III/2016

 

32

Sở NN&PTNT

Quyết định quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình btrí dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Quý III/2016

 

33

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Quý III/2016

Năm 2015 chuyển sang

34

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 141, 142 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg .

Quý III/2016

 

35

Sở Tài chính

Quyết định ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP .

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP .

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP .

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC .

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC .

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT .

Quý IV/2016

 

Tổng số: 35 quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70