Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 89/QĐ-BCĐTKHP1992 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-BCĐTKHP1992

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA  BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 12 tháng 7 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo;
- VPCP;
- Lưu: VT, BCĐTKTHHP1992 (3)

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992)

I. Giai đoạn I: Về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (từ tháng 09/2011 - tháng 01/2012).

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1.

Họp ra mắt Ban chỉ đạo

- Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo;

- Thảo luận, thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo;

- Cho ý kiến về thành phần Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ.

- Ngày 18/10/2011.

- Trụ sở Chính phủ.

2.

- Ban hành văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch tổng kết.

- Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trước ngày 21/10/2011

3.

Thảo luận về Đề cương chi tiết của các chuyên đề:

- Chuyên đề 1 của Bộ Nội vụ, Chuyên đề 2 của Bộ Tư pháp liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mối quan hệ phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;

- Chuyên đề 2 của Bộ Nội vụ và các chuyên đề của Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đắk Lắk liên quan đến vấn đề về chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn.

Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đắk Lắk.

- Trụ sở Bộ Tư pháp.

- Tháng 11 năm 2011.

4.

Thảo luận về Đề cương chi tiết của các chuyên đề:

- Các chuyên đề của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề về chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, đầu tư;

- Chuyên đề của Viện Khoa học xã hội Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Chuyên đề của Bộ Ngoại giao về vấn đề đối ngoại, hội nhập quốc tế và vị trí của điều ước quốc tế trong Hiến pháp;

- Các chuyên đề của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đà Nẵng, Bình Dương liên quan đến vấn đề về sở hữu đất đai.

Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương.

- Tại trụ sở Bộ Tư pháp.

- Tháng 11 năm 2011.

5

Họp Ban Chỉ đạo:

Thảo luận thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo của Chính phủ về Tổng kết thi hành Hiến pháp

Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo

- Tại trụ sở Chính phủ.

- Dự kiến trước ngày 20/11/2011

6

Tổ chức các đoàn công tác về các địa phương để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp:

 

 

- Đoàn thứ nhất chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổng kết Hiến pháp tại Hà Nội

Trưởng đoàn: Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổ giúp việc

- Tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

- Dự kiến từ ngày 07/11 đến 11/11/2011

- Đoàn thứ hai chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổng kết Hiến pháp tại Đà Nẵng

Trưởng đoàn: Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tổ giúp việc

- Tại trụ sở UBND thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến từ ngày 07/11 đến 15/11/2011

- Đoàn thứ ba chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổng kết Hiến pháp tại Bình Dương

Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổ giúp việc

- Tại trụ sở UBND tỉnh Bình Dương.

- Dự kiến từ ngày 15/11 đến 25/11/2011

- Đoàn thứ tư chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổng kết Hiến pháp tại Đắk Lắk

Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ giúp việc

- Tại trụ sở UBND Đắk Lắk.

- Dự kiến từ ngày 15/11 đến 25/11/2011

7.

Tổ chức các đoàn công tác về địa phương để tham dự Hội nghị tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

 

 

- Đoàn thứ nhất tham dự Hội nghị tổng kết tại Nghệ An

Trưởng đoàn: Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Tổ giúp việc

- Tại Nghệ An.

- Dự kiến từ ngày 02/12/2011 - 10/12/2011

- Đoàn thứ hai tham dự Hội nghị tổng kết tại Vĩnh Phúc

Trưởng đoàn: Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ giúp việc

- Tại Vĩnh Phúc.

- Dự kiến từ ngày 05/12/2011 - 12/12/2011

- Đoàn thứ ba tham dự Hội nghị tổng kết tại thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn: Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổ giúp việc

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dự kiến từ ngày 05/12/2011 - 12/12/2011

8.

Thảo luận về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

- Tại trụ sở Bộ Tư pháp.

- Dự kiến trước ngày 31/12/2011

9.

Tổ chức 3 Hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992:

 

 

- Hội thảo tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND Đà Nẵng, Tổ giúp việc.

- Tại Đà Nẵng.

- Dự kiến từ ngày 01/01/2012 - 05/01/2012

- Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Tổ giúp việc

- Tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Dự kiến từ ngày 05/01/2012 - 10/01/2012

- Hội thảo tại Hà Nội

Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội, Tổ giúp việc.

- Tại Hà Nội.

- Dự kiến từ ngày 10/01/2012 - 12/01/2012

10.

Họp Ban Chỉ đạo

Nghe tổng hợp kết quả lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp.

- Tại trụ sở Chính phủ.

- Dự kiến trước ngày 10/01/2012

11.

Thảo luận về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp.

- Tại trụ sở Bộ Tư pháp.

- Dự kiến trước ngày 20/01/2012

II. Giai đoạn II: Nghiên cứu, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (dự kiến một số hoạt động chính của Ban Chỉ đạo, những hoạt động cụ thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tiến độ về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội và của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992) - Từ tháng 02/2012 - tháng 11/2013*

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1.

Họp Ban chỉ đạo

- Đánh giá kết quả tổng kết Hiến pháp

- Thảo luận về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc vào tình hình thực tế.

2.

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

3.

Họp Ban Chỉ đạo

Thảo luận, tham gia ý kiến về Dự thảo Tờ trình của Bộ Chính trị về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

4.

Khảo sát nước ngoài

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

5.

Hội thảo lấy ý kiến bộ, ngành và địa phương về Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

- Nghe các đoàn đi khảo sát nước ngoài về báo cáo.

- Lấy ý kiến về nội dung dự thảo đề xuất.

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

6.

Họp Ban Chỉ đạo

Thảo luận về đề xuất của Chính phủ về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 sau khi lấy ý kiến tại các hội thảo.

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

7.

Tham gia xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo phân công của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

- Chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng khác vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

Thời gian và địa điểm sẽ được bố trí linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế.

* Ghi chú: Sẽ được bổ sung, điều chỉnh thêm vào Quý I năm 2012.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21/10/2011 về Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 do Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!