Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chi cục tiêu chuẩn - đo lường chất lượng do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 85/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2006/QĐ-UBND

Vinh , ngày 29 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BKHCN ngày 06/6/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 474/TTr-KHCN ngày 02/8/2006 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 786/TTr-SNV ngày 21/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục - Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng Nghệ An thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An:

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại - gọi tắt là TBT trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể tỉnh Nghệ An.

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động về tiêu chuẩn hóa, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

3. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn hoá, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Ngành, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở, quy phạm kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý hệ thống chuẩn đo lường cao nhất của địa phương, tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận; xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo của các ngành, huyện và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của địa phương.

6. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp pháp quy kỹ thuật và các biện pháp quản lý khác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa xuất nhập khẩu; xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

8. Tổ chức đánh giá và thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước và doanh nghiệp, kiểm định các thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân, quản lý hoạt động của các tổ chức, dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương.

10. Tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng khu vực, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, HACCP, ISO 14000,...); Hướng dẫn áp dụng mã số, mã vạch ở địa phương.

11. Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo phân công, phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trong phạm vi quản lý; Thực hiện theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong mạng lưới theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng TBT - Việt Nam.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Chi cục được thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, gồm:

- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng.

- Phòng Đo lường.

- Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp TBT Nghệ An (TBT-NgA).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Các Trạm Đo lường - Chất lượng cấp huyện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập các Trạm Đo lường Chất lượng cấp huyện theo sự phân cấp của UBND tỉnh.

3. Chế độ làm việc.

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện theo chế độ thủ trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó Chi cục trưởng: giúp việc Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Mỗi phòng, Trạm do Trưởng phòng hoặc Trạm trưởng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng; giúp Trưởng phòng hoặc Trạm trưởng có 01 hoặc 02 Phó trưởng phòng hoặc Trạm phó tuỳ tính chất công việc và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng Trạm trưởng và Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng; trưởng, phó Trạm do Chi Cục trưởng quyết định.

- Các chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên, kiểm định viên, nhân viên kỹ thuật làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng trạm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng trạm về nhiệm vụ được giao. Khi được Chi cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng giao nhiệm vụ trực tiếp thì chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, kiểm định viên có trách nhiệm thi hành, nhưng phải báo cáo với Trưởng phòng, Trưởng trạm.

4. Biên chế và lao động: Số lượng công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao hàng năm; được bố trí hai loại biên chế: biên chế hành chính quản lý và biên chế sự nghiệp kỹ thuật (dưới dạng hợp đồng dài hạn và có thời hạn tự trang trải một phần, tiến tới tự trang trải toàn bộ quỹ lương) theo quy định của pháp luật.

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của từng phòng do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế chung của Chi cục được UBND tỉnh giao.

Điều 4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Tiêu Chuẩn - Đo lường - Chất lượng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1.

Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tạo điều kiện để Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/2003/QĐ-UB.TC ngày 31/12/2003 và Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chi cục tiêu chuẩn - đo lường chất lượng do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253