Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 696/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 696/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 07/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 696/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TỔNG HỢP THUỘC VĂN PHÒNG BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 05/2007 /QĐ-BTS ngày 07/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản;
Xét Tờ trình số 80/BTS-VP ngày 31/5/2007 của Văn phòng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Phòng Thi đua, tuyên truyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tổng hợp, thi đua, tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ.

Điều 2. Chức năng

Phòng Tổng hợp có chức năng giúp Chánh Văn phòng Bộ tổng hợp, độ đốc hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ theo chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; tổng hợp kịp thời, chính xác thông tin phục vụ trực tiếp cho sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và thực hiện công tác thư ký cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, giúp việc cho các Thứ trưởng Bộ thuỷ sản.

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Lãnh đạo Bộ trong điều hành toàn bộ hoạt động của Ngành.

2. Chuẩn bị tài liệu, số liệu về các lĩnh vực hoạt động của Ngành để Chánh Văn phòng Bộ kịp thời cung cấp cho các cơ quan, các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý ngành và cơ quan Bộ Thuỷ sản;

Hướng dẫn tổ chức việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đề xuất đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tập hợp thẩm định, tham mưu đề xuất để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng có căn cứ xét chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hang năm, các đợt và đột xuất.

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện và đôn đốc kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

5. Tổ chức quán triệt về các chủ trương, chính sách thi đua, khen thưởng; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong các đơn vị thuộc Bộ;

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; phối hợp tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng trong các đơn vị thuộc Bộ.

6. Giúp việc Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ Thuỷ sản. Chuẩn bị chi đáo các cuộc họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

7. Giúp Chánh văn phòng tham gia xây dựng và quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định của Pháp luật;

Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Bộ; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật, làm thủ tục cấp, đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

Quản lý các tư liệu, hiện vật truyền thống của ngành; tổ chức xây dựng, quản lý, phục vụ và phát triển Phòng Truyền thống của ngành thuỷ sản.

9. Giúp Chánh Văn phòng tổ chức hội chợ, triển lãm của Bộ, Ngành thuỷ sản.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng và Hội đồng thi đua khen thưởng giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Thi đua, tuyên truyền có Trưởng phòng (kiêm Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ Thuỷ sản) và không quá hai Phó trưởng phòng. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề xuất của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Biên chế của Phòng Thi đua, tuyên truyền gồm có 05 người.

3. Trưởng Phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng Thi đua, tuyên truyền trước Chánh Văn phòng Bộ và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Phó trưởng Phòng và các chuyên viên do Trưởng phòng phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định số 05/2007/QĐ-BTS ngày 07/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản có hiệu lực.

2. Chánh Văn phòng; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Thuỷ sản; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 696/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132