Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 4499/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 18/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4499/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NGHỀ CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 18/QCPH-TCTS-BTLBP ngày 18/9/2018 của Tổng cục Thuỷ sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 350/TTr-SNN ngày 12/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Tiêu đề của Quy chế, sửa đổi, bổ sung:

“Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo; quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Định”

2. Khoản 1, Điều 1, sửa đổi, bổ sung:

“1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và các quan hệ phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, đảo; quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Định.”

3. Điều 2, sửa đổi, bổ sung:

“Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phối hợp trong thực hiện bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.”

4. Bổ sung điểm 11, 12 vào Điều 4:

“ - Tình hình thiên tai, tai nạn, sự cố tràn dầu và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

- Cung cấp số liệu thống kê về tàu cá, phương tiện hoạt động trên biển; các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các Bên mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

5. Điều 5, sửa đổi, bổ sung:

“Các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam và Quốc tế, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Xây dựng và phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biến, đảo; phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cộng đồng dân cư vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.”

6. Điểm 1, Khoản 2, Điều 6, sửa đổi, bổ sung:

“ - Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển và tăng cường tuyên truyền vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng của địa phương không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, xiếc máy, giã cào hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép và các nghề cấm khác.”

7. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 7:

“3. Phối hợp xử lý và thống nhất nội dung phát ngôn các vụ việc có yếu tố nước ngoài.”

8. Điều 8, sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Phối hợp xây dựng lực lượng và phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Khi một trong các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị, tập huấn có nội dung liên quan thì thông báo, trao đổi, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phối hợp cử cán bộ tham gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia đào tạo khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thường xuyên trao đổi tài liệu, thông tin khoa học và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, địa điểm đào tạo bồi dưỡng, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Các Bên phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân phòng, chống thiên tai; phối hợp hướng dẫn, sắp xếp cho các tàu vào khu vực neo đậu, tránh trú bão và áp thấp nhiệt đới an toàn; tổ chức kiểm tra, nhắc nhở người dân khai thác thủy sản tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động trong mùa mưa bão.

Khi có thiên tai, tai nạn xảy ra, lực lượng nào phát hiện nắm được thông tin chính xác, có người, tàu cá, phương tiện thủy gặp nạn trên vùng biển quản lý phải chủ động triên khai lực lượng, phương tiện để có phương án phối hợp.

Khi có bão, áp thấp nhiệt đới các Bên trao đổi thông tin, thông báo, kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển biết để vào nơi tránh, trú an toàn.”

9. Điểm 1, Điều 10, sửa đổi, bổ sung:

“ - Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức sơ kết mỗi năm 1 lần, 05 năm tổ chức hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả về cơ quan cấp trên theo quy định.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210