Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 43/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 11/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH K HOCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐA BÀN TNH BC LIÊU NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 425/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- Cục KSTTHC Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (giao UBND cấp huyện triển khai đến UBND cấp xã)
- Cổng TT điện tử tỉnh; TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, NCPC (T-08).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐA BÀN TNH BC LIÊU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
43/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mc đích

- Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kim soát thủ tục hành chính, bảo đảm việc công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính kịp thời, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức được tiếp cận đ tìm hiu, thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của nhân dân;

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Ban hành các quy định hành chính, thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hp pháp và có chi phí tuân ththấp nhất.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đúng thời gian và đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện kim soát thủ tục hành chính và trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tchức về quy định hành chính thuộc thm quyn.

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Tchức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra.

2. Trin khai, thực hiện tốt, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên; xây dựng, ban hành đúng quy định các văn bản: Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016.

3. Triển khai, thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó, chú trọng thực hiện kim soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo đbảo đảm nguyên tắc chỉ duy trì và ban hành những thủ tục hành chính (TTHC) thật sự cần thiết, hp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thp nht; thực hiện quy trình đánh giá tác động, ly ý kiến và thẩm định quy định về TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định.

4. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm và đầy đủ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, nhân rộng cách làm hay, mô hình mới về cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo hướng khoa học hơn, bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong giải quyết TTHC, trong đó quan tâm phối hợp thực hiện phương thức phối hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh; tiếp tục đổi mới và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ công mức 3 đối với một số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên cơ sở các quyết định của Bộ, ngành Trung ương công bố TTHC đã chuẩn hóa; thực hiện việc cập nhật, thống kê, công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính và nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

6. Tổ chức lựa chọn, đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 đối với những quy định hành chính, TTHC có chi phí tuân thủ cao, cần tiếp tục đơn giản hóa; trên cơ sở đó, đề xuất cơ quan có thm quyền các giải pháp, sáng kiến, phương án đơn giản hóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhất là việc cắt giảm các chi phí tuân thủ TTHC.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật, khách quan, công bằng, kịp thời trên cơ sở đề cao trách nhiệm của công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý phù hợp đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn hoặc vi phạm các quy định, nguyên tắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả.

8. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò đội ngũ công chức này trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và một snhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát TTHC; nghiên cứu, đ xut sáng kiến cải cách TTHC,... Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, các hình thức tập hun kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh.

9. Tổ chức thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai địa chỉ và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

10. Triển khai thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về Đề án thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường các hình thức tuyên truyền Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ; Nghị định s63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cá nhân, tchức vào hoạt động truyền thông về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ công chức đầu mối kim soát TTHC trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát TTHC, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC.

12. Tăng cường công tác tự kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách TTHC, kim soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến TTHC. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát TTHC.

2. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức trin khai thực hiện Kế hoạch này nói riêng và trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC nói chung.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC.

4. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp.

5. Kết hợp cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC với việc học tập và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh đcán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc.

6. Tchức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016, thông qua đó, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để nhân điển hình.

* Thi gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ tham gia ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; thẩm định quy định, TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; kim soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC; nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đúng quy định; rà soát, đánh giá quy định, TTHC theo kế hoạch được phê duyệt; hoàn tất việc rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC của tỉnh; đề xuất kế hoạch kim tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC; các hình thức truyền thông về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;...và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của cấp trên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Đề án Tng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Đán thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tổ chức thực hiện nghiệm việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; thực hiện kịp thời việc gửi văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền xử lý; theo dõi và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Tham gia ý kiến về kết quả chấm điểm chỉ số cải cách TTHC, kiểm soát TTHC năm 2016 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, đề xuất việc tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016, thông qua đó, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để nhân điển hình.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Phối hp với Giám đốc Sở Tư pháp, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (6 tháng, cuối năm 2016); xác định kết quả chấm điểm chỉ số cải cách TTHC, kiểm soát TTHC năm 2016 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:

Bố trí đủ, kịp thời, đúng theo quy định về kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được giao trong năm 2016.

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện việc chi hỗ trợ công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thống nhất mức chi trên địa bàn tỉnh, theo đúng quy định.

4. Giám đc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức trách, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm với Thủ trưởng cấp trên trực tiếp về nội dung, chất lượng, tiến độ theo quy định.

Thực hiện nghiêm và đầy đủ những nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính đúng theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016; trong quá trình thực hiện, khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Tư pháp sẽ có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


778
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202