Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và trách nhiệm của sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 36/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thống kê; Trưởng ban Quản lý: Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về sự phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu Kinh tế Dung Quất; Cục Thống kê; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 2. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê được áp dụng theo quy định tại Thông tư

số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Điều 3. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm theo quy định chi tiết từng biểu mẫu dưới đây:

1. Biểu báo cáo về chỉ số giá xây dựng (định kỳ báo cáo tháng, quý, năm):

a) Báo cáo tháng: Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.

b) Báo cáo quý: Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo.

c) Báo cáo năm: Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo.

2. Các biểu báo cáo khác:

a) Báo cáo 6 tháng: Các đơn vị gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm báo cáo; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm báo cáo.

b) Báo cáo năm:

- Báo cáo sơ bộ: Các đơn vị gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm báo cáo; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm báo cáo.

- Báo cáo chính thức: Các đơn vị gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 05 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm sau.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối tại địa phương, chịu trách nhiệm tổng hợp chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

Chịu trách nhiệm thu thập, báo cáo về các biểu mẫu thống kê:

- Chỉ số giá xây dựng.

- Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn.

- Tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng (dân dụng, hạ tầng kỹ thuật);

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

- Dự án đầu tư phát triển đô thị.

- Số lượng sàn giao dịch bất động sản.

- Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn.

- Chỉ số giá bất động sản.

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Thống kê:

Báo cáo Sở Xây dựng về các biểu mẫu thống kê:

- Số lượng và dân số đô thị.

- Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu

- Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng (Mục II).

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thu thập, báo cáo Sở Xây dựng về biểu mẫu thống kê: Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng ( Mục I).

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Thu thập, báo cáo Sở Xây dựng về biểu mẫu thống kê: Quy hoạch xây dựng khu văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia; khu bảo tồn di sản cấp quốc gia; khu chức năng cấp quốc gia khác.

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Báo cáo về các biểu mẫu thống kê: Tổng số công trình xây dựng và tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng (công nghiệp, giao thông, thủy lợi và thủy điện) thuộc chuyên ngành quản lý của sở mình.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất:

Thu thập, báo cáo Sở Xây dựng về các biểu mẫu thống kê:

- Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Quy hoạch xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế Dung Quất.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

Thu thập, báo cáo Sở Xây dựng về các biểu mẫu thống kê sau:

- Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn.

- Tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi và thủy điện).

- Tai nạn lao động trong thi công xây dựng.

- Số lượng và dân số đô thị.

- Quy hoạch xây dựng khu chức năng.

- Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Diện tích đất đô thị.

- Tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới.

- Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ).

- Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới.

- Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Điều 11. Kinh phí thu thập, báo cáo thông tin thống kê

1. Từ nguồn kinh phí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

2. Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập dự toán chi để thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán ngân sách theo quy định.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác phối hợp trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và trách nhiệm của sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140