Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng Đô thị mới Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 36/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 07/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ MỚI HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
Căn cứ Thông báo số 1408/CP-CN, ngày 28 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Bắc sông Hồng và Tây Bắc Hồ Tây, Hà Nội.
Căn cứ thông báo số 103-TB/TU ngày 07 tháng 2 năm 2002 của Ban Thường vụ Thành uỷ nhất trí thành lập Ban quản lý dự án khu đô thị mới trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu Đô thị mới Hà Nội (Tây Hồ Tây và Bắc Sông Hồng) (Gọi tắt là Ban quản lý đô thị mới Hà nội), nhằm thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong khu đô thị mới theo đúng qui hoạch và các qui định của pháp luật.

 Tên giao dịch quốc tế : HANOI NEW TOWN DEVELOPMENT AUTHORITY (HDA)

 Trụ sở Ban quản lý đô thị mới Hà Nội tạm thời đặt tại : Số 12 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2 : Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội là đơn vị sự nghiệp kinh tế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Điều 3 : Nhiệm vụ Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội như sau :

 1. Tổ chức lập qui hoạch chi tiết, Quy hoạch xây dựng chuyên ngành trong phạm vi khu Đô thị mới trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt theo đúng Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

 2. Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo qui hoạch trong khu Đô thị mới Hà Nội; Theo dõi kiểm tra, giám sát việc sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội.

 Được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội uỷ quyền quản lý Nhà nước một số mặt về đầu tư và xây dựng trên địa bàn khu Đô thị mới;

 3. Vận động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phù hợp với qui định của pháp luật để triển khai các dự án trong khu Đô thị mới Hà Nội.

 4. Hướng dẫn tiếp nhận, tổ chức thẩm định và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư các dự án đầu tư theo qui định hiện hành. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư.

 5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý sử dụng đất đai, tổ chức giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách đền bù giải phóng, di dời và tái định cư theo qui định của pháp luật;

 6. Tổ chức nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách ưu tiên đặc biệt cho Đô thị mới Hà Nội trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành hoặc UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê chuẩn.

 7. Xây dựng các qui định, các qui chế quản lý đầu tư xây dựng của khu Đô thị mới trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định này.

Điều 4 : Tổ chức bộ máy và biên chế tiền lương Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội :

 A. BAN CÓ GIÁM ĐỐC, CÓ TỪ 1 ĐẾN 2 PHÓ GIÁM ĐỐC.

 - Giám đốc và Phó giám đốc của Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm ... theo qui định hiện hành Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh quản lý của Ban được hưởng phụ cấp chức vụ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

B. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ :

 1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp (bao gồm Kế hoạch, hành chính - quản trị, tổ chức, tài chính - kế toán)

 2. Phòng quản lý kiến trúc - qui hoạch xây dựng.

 3. Phòng quản lý sử dụng đất và tái định cư.

 4. Phòng quản lý khai thác cơ sở hạ tầng và môi trường.

 Khi cần thiết, Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội có thể thành lập thêm các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao sau khi được sự đồng ý của UBND Thành phố.

 C. BIÊN CHẾ :

 - Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc trong từng giai đoạn để sử dụng lao động cho phù hợp và có hiệu quả. Trước mắt bố trí 15 người. Kinh phí hoạt động của Ban được ngân sách thành phố cấp và quản lý theo qui định hiện hành.

 - Giao Giám đốc Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội, Sở Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch tài chính để trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị văn phòng và các điều kiện làm việc khác trình thành phố phê duyệt.

 - Giao Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội căn cứ vào tiêu chuẩn, nghiệp vụ công chức tuyển chọn người có đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 - Cán bộ và nhân viên của Ban quản lý Đô thị mới Hà Nội là công chức nhà nước được tuyển dụng quản lý theo qui định hiện hành.

Điều 5 : Ban quản lý Đô thị mới hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc Ban quản lý đô thị mới Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng Đô thị mới Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70