Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2016

Số hiệu: 276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Hoàng Quân
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 32/TTr-PTP ngày 16 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2016 (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm, yết và đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- S
Tư pháp Thành phố (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT.Quận
ủy Quận 4;
- TT. HĐND Quận 4;
- TT.UBND Quận 4;
- VPHĐN
D&UBND Quận 4: CPVP;
- Lưu: VT, N (70 b).

CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

Mẫu số:03
Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

A. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi ca văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lc

01

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

30/6/2016

02

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

30/6/2016

03

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

07/9/2016

04

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1356/QĐ-UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/10/2016

05

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 4 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/11/2016

06

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 24/3/2011

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1355/QĐ-UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

25/10/2016

07

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 11/5/2011

Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4

28/11/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có văn bản thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21