Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 272/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 272/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản về tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đề án về đổi mới phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện chính sách về giá cung ứng dịch vụ công; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị cung ứng dịch vụ công; hoàn thiện chính sách về khuyến khích xã hội hóa.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành trong việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban: Ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan sau đây:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ủy viên Thường trực);

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo:

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách;

- Ủy ban Kinh tế;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;

- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

4. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính.

4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo sử dụng con dấu Bộ Tài chính, các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.

5. Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và do Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16