Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257/QĐ-BCĐDMSNC năm 2017 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Số hiệu: 257/QĐ-BCĐDMSNC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-BCĐĐMSNC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTgCP, các Vụ, C
c, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐĐMSNC (3).

TRƯỞNG BAN




PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-BCĐĐMSNC ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về đi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các ủy viên của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

NHIỆM VỤ, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân. Các thành viên thảo luận tập thể, Trưởng ban kết luận.

2. Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban được ủy quyền) là người chủ trì và kết luận tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo; ký các văn bản của Ban Chỉ đạo gửi Chính phủ, Thtướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

3. Trường hợp không tham dự cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo ủy quyền cho cán bộ có trách nhiệm họp thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức hoạt động

1. Ban Chỉ đạo họp phiên toàn thể 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần theo quyết định của Trưởng ban.

Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản.

2. Ban Chỉ đạo có thể mở rộng thành phần tham dự phiên họp là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đại diện các cơ quan liên quan theo quyết định của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trong nước và nước ngoài để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Trưởng ban Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao.

2. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua kế hoạch công tác; chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo;

Trưởng ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 6 tháng một lần và các phiên họp bất thường theo yêu cầu của tình hình thực tế do các thành viên đề nghị. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp.

3. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; bổ sung, thay thế thành viên khi cần thiết.

Điều 7. Phó Trưởng ban chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công.

2. Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi được ủy quyền, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế, có hiệu quả.

3. Ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thông báo kết luận của Trưởng ban.

4. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 8. Các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và công tác chỉ đạo chung của Ban; chuẩn bị đóng góp ý kiến về các vấn đề trong chương trình họp Ban Chỉ đạo.

c) Báo cáo kịp thời công việc và ý kiến kết luận của Trưởng ban với Thủ trưởng cơ quan mình về các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc đánh giá, hoàn thiện các chính sách đổi mới về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

- Chỉ đạo việc đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đại học.

- Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học (trong đó phân loại theo từng nhóm ngành đào tạo).

- Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế về kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

c) Bộ trưởng Bộ Y tế: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế; xây dựng Đề án đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực y tế.

- Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực y tế.

- Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế kiểm định chất lượng trong lĩnh vực y tế.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

d) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Tham mưu với Ban Chỉ đạo trin khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành khung định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế đánh giá đối với sản phẩm khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

đ) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng Đề án đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

e) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng Đề án tuyên truyền về nội dung đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí.

g) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành chế về kim định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

h) Thứ trưng Bộ Tư pháp: Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai các công việc như sau:

- Phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện các khung pháp lý về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công thuộc quyền quản lý.

i) Các y viên: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải:

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc xây dựng Đề án đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế kim định chất lượng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại và định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, nghiên cứu định hưng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp công thuộc quyền quản lý.

Điều 9. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau đây:

a) Dự thảo, chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo và những vấn đề liên quan theo yêu cầu của Trưởng ban.

b) Gửi tài liệu cần thiết cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp ý kiến thảo luận tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo hoặc về các vấn đề Ban Chỉ đạo cần xin ý kiến.

2. Tổ trưởng Tổ Thư ký có trách nhiệm điều phối, tổ chức các hoạt động của Tổ Thư ký và chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về kết quả công tác của T Thư ký.

3. Thành viên Tổ Thư ký có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Ttrưởng Tổ Thư ký.

b) Giúp việc Lãnh đạo của Bộ, ngành mình là Ủy viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

c) Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu sự điều hành của Tổ trưởng Tổ Thư ký.

d) Sử dụng phương tiện của cơ quan chủ quản để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng cơ quan có thành viên tham gia TThư ký có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, thời gian và phương tiện để thành viên Tổ Thư ký thuộc cơ quan mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo họp thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Thư ký.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kinh phí và phương tiện làm việc

1. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Bộ Tài chính. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan theo phân công của Thủ tướng Chính phủ được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan chủ trì thực hiện.

2. Phương tiện làm việc

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc ở cơ quan, đơn vị nào thì sử dụng phương tiện và thiết bị làm việc ở cơ quan, đơn vị đó để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/QĐ-BCĐDMSNC năm 2017 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77