Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2539/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 2539/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 04  tháng 10  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 295/TTr ngày 10/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- BCĐ TW phòng chống tham nhũng;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 


 NHIỆM VỤ (SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG ) THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Chủ yếu cho giai đoạn từ nay đến năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 04  tháng 10  năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Cơ quan chủ trì thực hiện

Nhiệm vụ

Cơ quan phối hợp

Cơ quan ban hành hoặc phối hợp

Thời điểm hoàn thành

1

Văn phòng UBND tỉnh

1

Tổng kết thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 -2010

Sở Nội vụ, sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Tháng 11năm 2010

2

Kế hoạch Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011- 2020

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh

Tháng 6 năm 2011

2

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng  tỉnh

1

Báo  cáo đánh giá tình hình tham nhũng và việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan

UBND tỉnh

6 tháng và hàng năm

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế trao đổi thông tin, số liệu về phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS, Thanh tra tỉnh

Liên ngành

Năm 2010

3

Báo  cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan

UBND  tỉnh

Tháng 6 năm 2011

3

Sở Tư pháp

1

Đề án minh bạch hoá quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách, pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh,

UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2011

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Tháng 5 năm 2012

3

Đề án minh bạch hoá quá trình chuẩn bị, trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2011

4

Kế hoạch  triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp

Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2010

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tiếp cận thông tin

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Năm 2010

4

Thanh tra tỉnh

1

Triển khai thực hiện Quyết định công khai, minh bạch, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh

 Năm 2010

2

Quy chế công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

 Năm 2010

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

 Năm 2011

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/ NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.

Sở Tư pháp, Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

 Năm 2010

5

Triển khai thực hiện Quy định hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

VP BCĐ phòng, chống tham nhũng, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

UBND  tỉnh

Tháng 12 năm 2012

6

Kế hoạch triển khai thực hiện  Luật sửa đổi Luật Thanh tra.

VP UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ,

UBND tỉnh

Năm 2010

5

Sở Nội vụ

1

Triển khai các Nghị  định của Chính phủ  về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Tháng 5 năm 2011

2

Báo cáo tổng kết và kiến nghị bổ sung  Sửa đổi Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng….; kiến nghị bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Sở Tư pháp, VP UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2011

3

Báo cáo sơ kết và kiến nghị về  sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

S Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2011

4

Kế hoạch thực hiện và Quy chế khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Sở Tư pháp, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2010

6

Công an tỉnh

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 5 năm 2012

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo vệ nhân chứng.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 5 năm 2011

3

Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Sở Tư pháp,Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Vặn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2010

4

Tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

Sở Tư pháp,Thanh tra tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh

Tháng 6 năm 2011

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự

Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 5 năm 2011

6

Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng.

Bộ CHQS tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh

Năm 2010

7

Sở Tài chính

1

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2010

2

Tổng kết thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức

Sở Tư pháp, CN Ngân hàng Nhà nước, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

 Năm 2010

3

Kế hoạch xây dựng Trung tâm đấu thầu để thực hiện việc mua sắm công tập trung

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

Năm 2010

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung luật Kế toán năm 2004

Sở Tư pháp, các Sở, ngành địa phương

UBND tỉnh

Năm 2012

5

Tổng kết việc thực hiện các quy định về bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công

Sở Tư pháp, các Sở, ngành  liên quan

UBND tỉnh

 Năm 2010

6

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào kinh doanh

Sở Tư pháp, các Sở, ngành  liên quan

UBND tỉnh

 Năm 2010

7

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán

Sở Tư pháp, các Sở, ngành  liên quan

UBND tỉnh

 Năm 2010

8

Kế hoạch triển khai Đề án cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012

Sở Nội vụ, Sở Lao động TB&XH, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

 Năm 2012

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

 Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng.

S Tài chính,Thanh tra tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 10 năm 2011

2

Tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Năm 2010

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư công

Sở Tư pháp, Sở Tài chính

UBND tỉnh

Năm 2010

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp

Sở Tư pháp, CN Ngân hàng nhà nước, Sở Công thương

UBND tỉnh

Tháng 11 năm 2012

9

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Báo cáo đánh giá việc xây dựng và vận hành của Chính phủ điện tử

Văn phòng UBND tỉnh các Sở, ban ngành, Uỷ  ban nhân dân các huyện, thành phố

UBND tỉnh

 Năm 2010

10

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

1

Thực hiện công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Công an tỉnh, Bộ CHQS, sở Tư pháp, Tòa án nhân dân

Liên ngành

 Năm 2010

2

Quy chế về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS

Liên ngành

Tháng 12 năm 2010

11

Trường Chính trị tỉnh

1

 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng  đối với cán bộ, công chức

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh ,

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, Ủy  ban nhân dân  các huyện, thành phố

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

 Năm 2010

2

Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Năm 2012

12

Liên đoàn lao động tỉnh

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

UBMT TQVN tỉnh,Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

UBND tỉnh

 Năm 2011

13

Cục Thuế tỉnh

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật  thuế nhà đất

Sở Tư pháp, sở Tài nguyên và môi Trường

UBND tỉnh

Năm 2010

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế Tài nguyên

Sở Tư pháp, sở Tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh

Năm 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123