Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có Phụ lục s 01, 02, 03 kèm theo).

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Quyết định này theo quy định và cập nhật quy trình giải quyết của từng thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Giang xong trước ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC SỐ: 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Chủ UBND Hà Giang)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

Đăng ký tổ chức lễ hội

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Không

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thông báo tổ chức lễ hội

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Không

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (04 TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

Đăng ký tổ chức lễ hội

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp huyện.

Không

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thông báo tổ chức lễ hội

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhn và Trkết quả một cửa cấp huyện.

Không

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp huyện.

Không

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4

Xét tặng Giấy khen khen Gia đình văn hóa

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp huyện.

Không

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng Văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C. TH TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ (03 TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

Thông báo tổ chức lễ hội

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp xã.

Không

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp xã.

Không

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Xét tặng Giấy khen Gia đình Văn hóa

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp huyện.

Không

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Ghi chú:

1. Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC tại mục I (A1, 2; B1, 2; C1) được quy định tại Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC tại mục I (B3, 4; C2, 3) được quy định tại Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Mã số TTHC hoặc Quyết định công bố

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý cho việc bãi bỏ thủ tục hành chính

(1)

(2)

(3)

(4)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

- Mã thủ tục: BVH-HGI-278905.

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

- Mã số TTHC: BVH-HGI-278928.

Công nhận Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương.

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phvăn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

- Mã số TTHC: BVH-HGI-278929

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ (01 TTHC)

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

- Mã số TTHC: BVH-HGI-278937.

Công nhận “Gia đình văn hóa”

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng Văn hóa”; “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

PHỤ LỤC SỐ: 02

QUY TRÌNH TTHC LIÊN THÔNG VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH ÁP DNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND Hà Giang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC: VĂN HÓA

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức Lễ hội

1.1. Thời gian giải quyết: Theo quy định 20 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 10 ngày làm việc.

1.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ của đơn vị tổ chức lễ hội (khách hàng) trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc tiếp nhận trực tuyến.

Danh mục thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời.

Bản chính hoặc ký số

01

02

Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Bản chính hoặc ký số

01

03

Dự kiến thành phần Ban Tổ chức lễ hội

Bản chính hoặc ký số

01

04

Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với lễ hội truyền thống)

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018) trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận tổ chức lễ hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua bưu chính, thư điện tử cho khách hàng biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

Danh mục hồ sơ trình UBND tỉnh tại Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh hoặc trực tuyến gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh hoặc tiếp nhận trực tuyến.

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 05 ngày làm việc.

* Trường hợp liên thông cơ học

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh trả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

02

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho Đơn vị tổ chức lễ hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

* Trường hp liên thông trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

S lượng

I

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử)

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản ký số

01

II

Khách hàng (qua đường Bưu chính)

 

 

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

2. Tên thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức lễ hội

2.1. Thời gian giải quyết: Theo quy định 15 ngày làm việc, cắt giảm 5 ngày, thực hiện 10 ngày làm việc.

2.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ của đơn vị tổ chức lễ hội (khách hàng) trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc tiếp nhận trực tuyến.

Danh mục thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tên lhội, sự cn thiết về việc tổ chức lhội.

Bản chính hoặc ký số

01

02

Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội

Bản chính hoặc ký số

01

03

Dự kiến thành phần, số lượng khách mời.

Bản chính hoặc ký s

01

04

Dự kiến thành phần Ban Tổ chức lễ hội

Bản chính hoặc ký số

01

05

Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018) trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận tổ chức lễ hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện, thư điện tử cho khách hàng biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

Danh mục hồ sơ trình UBND tỉnh tại Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh hoặc trực tuyến gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh hoặc tiếp nhận trực tuyến.

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 05 ngày làm việc.

* Trường hp liên thông học

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh trả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

02

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho Đơn vị tổ chức lễ hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

* Trường hp liên thông trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

I

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử)

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản ký số

01

II

Khách hàng (qua đường Bưu chính)

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

* Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ của giao dịch viên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh (trường hợp gửi trực tuyến), nếu không có ý kiến trả lời của UBND tỉnh Hà Giang thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC: VĂN HÓA

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức lễ hội

1.1. Thời gian giải quyết: Theo quy định 20 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 10 ngày làm việc.

1.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp nhận hồ sơ của Đơn vị tổ chức lễ hội (khách hàng) trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tiếp nhận trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời.

Bản chính hoặc ký số

01

02

Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Bản chính hoặc ký số

01

03

Dự kiến thành phần Ban Tổ chức lễ hội.

Bản chính hoặc ký số

01

04

Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với lễ hội truyền thống).

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ Bước 2:

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 13 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018) trình UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng dầu đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin cho Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung đđược tiếp tục giải quyết: 05 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

- Danh mục hồ sơ, trình UBND huyện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 05 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện trả cho Phòng Văn hóa - Thông tin:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

Bước 4: Phòng Văn hóa - Thông tin gửi thông báo kết quả đến Đơn vị tổ chức lễ hội (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) biết và trả kết quả cho Đơn vị tổ chức lễ hội (tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện).

Kết quả trả cho khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính

01

2. Tên thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức lễ hội

2.1. Thời gian giải quyết: Theo quy định 15 ngày làm việc, cắt giảm 5 ngày, thực hiện 10 ngày làm việc.

2.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp nhận hồ sơ của Đơn vị tổ chức lễ hội (khách hàng) trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tiếp nhận trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

01

Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội.

Bản chính hoặc ký số

01

02

Thời gian, địa điểm, quy mô các hoạt động của lễ hội.

Bản chính hoặc ký số

01

03

Dự kiên thành phn, slượng khách mời.

Bản chính hoặc ký số

01

04

Dự kiến thành phần Ban Tổ chức lễ hội.

Bản chính hoặc ký số

01

05

Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Bản chính hoặc ký s

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018) trình UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng dầu đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin cho Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung để được tiếp tục giải quyết: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

- Danh mục hồ sơ, trình UBND huyện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 05 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện trả cho Phòng Văn hóa - Thông tin:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính hoặc chữ ký số

01

Bước 4: Phòng Văn hóa - Thông tin gửi thông báo kết quả đến Đơn vị tổ chức lễ hội (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) biết và trả kết quả cho Đơn vị tổ chức lễ hội (tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện).

Kết quả trả cho khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bản chính hoặc chữ ký số

01

* Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ của giao dịch viên - Phòng Văn hóa - Thông tin trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh (trường hp gửi trực tuyến), nếu không có ý kiến trả lời của UBND cấp huyện thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

3. Tên thủ tục hành chính: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm.

2.1. Thi gian giải quyết: Theo quy định 05 ngày làm việc, cắt giảm 0 ngày, thực hiện 05 ngày làm việc.

2.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã (khách hàng) trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tiếp nhận trực tuyến.

- Danh mục thành phn hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bản chính hoặc ký số

01

02

Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa (Mu số 02, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).

Bản chính hoặc ký số

01

03

Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mu số 09, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ đáp ng đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018) trình UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã bổ sung để được tiếp tục giải quyết: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

- Danh mục hồ sơ, trình UBND huyện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo Quyết định và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 01 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện trả cho Phòng Văn hóa - Thông tin:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Quyết định và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.

Bản chính hoặc chữ ký số

01

Bước 4: Phòng Văn hóa - Thông tin gửi thông báo kết quả đến Ủy ban nhân cấp xã (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) biết và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã (tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện).

Kết quả trả cho khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

01

Quyết định và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.

Bản chính hoặc chữ ký số

01

4. Tên thủ tục hành chính: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

2.1. Thời gian giải quyết: Theo quy định 05 ngày làm việc, cắt giảm 0 ngày, thực hiện 05 ngày làm việc.

2.2. Trách nhiệm giải quyết

Bước 1: Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã (khách hàng) trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tiếp nhận trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Văn bản đề nghị xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).

Bản chính hoặc ký số

01

02

Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa (Mu số 02, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).

Bản chính hoặc ký số

01

03

Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mu số 10, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).

Bản chính hoặc ký s

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ (theo đúng nội dung quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018) trình UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng: Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã bổ sung để được tiếp tục giải quyết: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện 01 lần).

- Danh mục hồ sơ, trình UBND huyện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

02

Dự thảo Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Bản Word

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của khách hàng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Bản chính hoặc ký số

01

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c 3: UBND cấp huyện xem xét, chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 01 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện trả cho Phòng Văn hóa - Thông tin:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Bản chính hoặc chữ ký số

01

Bước 4: Phòng Văn hóa - Thông tin gửi thông báo kết quả đến Ủy ban nhân cấp xã (Hệ thng thông tin một cửa điện tử) biết và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã (tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện).

Kết quả trả cho khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chun

Số lượng

01

Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Bản chính hoặc chữ ký số

01

Ghi chú:

- Khi có quy định thống nhất về việc sử dụng văn bản điện tử, hồ sơ điện tử và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đủ điều kiện thực hiện giao dịch trực tuyến, các cơ quan (đầu mối tiếp nhận hồ sơ) thực hiện lưu hồ sơ gốc và thực hiện số hóa (scan) tài liệu giấy và ký số, để chuyển đến các cơ quan liên thông theo hình thức giao dịch trực tuyến hoặc qua hình thức liên thông điện tử.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết có trách nhiệm đăng tải kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ quan tham gia giải quyết chủ động theo dõi tiến trình giải quyết và nhận kết quả từ phần mềm.

- Trường hợp khách hàng đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì giao dịch viên có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính và cung cấp thông tin địa chỉ nhận kết quả và cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ chuyển trả kết quả trực tiếp tới địa chỉ đã đăng ký qua dịch vụ bưu chính, chi phí chuyển phát do khách hàng chi trả.

 

PHỤ LỤC SỐ: 03

DANH MỤC TTHC KHÔNG LIÊN THÔNG VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của UBND Hà Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian cắt giảm (đạt tỷ lệ %)

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm

Đơn vị trực tiếp giải quyết

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. Lĩnh vực: Văn hóa

1.

Thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày làm việc

5 ngày (33,3%)

10 ngày làm việc

UBND cấp xã

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184