Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 2165/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính mới ban hành không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thtục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC; VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh
(Bản ĐT);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT
(Bản ĐT);
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BNG
(Kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Phần 1

DANH MỤC TH TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (10 TTHC)

1

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

150.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ vsửa đổi, bổ sung mt số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ vsửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng BTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lphí cấp giấy phép hoạt đng xây dựng.

2

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

1.000.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính

3

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dng hạng II, hạng III

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

500.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính

4

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực và hạng)

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

500.000 đồng/chứng chỉ

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính

5

Cấp chứng chỉ hành nghề hot đng xây dựng hng II, III

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, s 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ

- Chi phí sát hạch 450.000đ/lượt sát hạch

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Btrưởng BXây dựng quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

6

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ;

- Chi phí sát hạch 450.000đ/lượt sát hạch

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng BXây dựng.

7

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ;

- Chi phí sát hạch 450.000đ/lượt sát hạch

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng BXây dựng.

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Lệ phí: 300.000 đồng /chứng chỉ;

- Chi phí sát hạch 450.000đ/ lượt sát hạch

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng BXây dựng.

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Không

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng BXây dựng.

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Lệ phí: 150.000 đồng /chứng chỉ;

- Chi phí sát hạch 450.000đ/ lượt sát hạch

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưng B Tài chính;

- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng BXây dựng.

Phn II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Quyết định công bố

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ TTHC

I.

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (03 TTHC)

1

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức thẩm tra chi phí đầu tư

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

2

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

3

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

II.

LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG (01 TTHC)

1

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Tham gia ý kiến dự án đầu tư chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Quyết định công bố

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ TTHC

I.

LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG (01 TTHC)

1

Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về vic ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thẩm định, phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp chương trình 135

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

Công bố:

15 TTHC

Trong đó:

 

- Thủ tục hành chính mới ban hành:

10 TTHC

- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

05 TTHC

+ Cấp tỉnh:

04 TTHC

+ Cấp huyện:

01 TTHC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251