Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1829/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1829/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tại Tờ trình số 173/TTr-BXTĐT ngày 10/5/2013 và Báo cáo số 193/BC-BXTĐT ngày 24/5/2013, Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-TTT ngày 17/5/2013, Sở Tài chính tại Công văn số 864/STC-GCS ngày 23/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 123/TTr-STNMT ngày 31/5/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.BsungChươngtrìnhxây dngvănbnquyphmpháplutnăm 2013 caUBNDtỉnh:03quyếtđịnhvà01 chth,nhưsau:

Số TT

Hình thc nbn

Tríchyếunộidungvănbản

Cơ quan chủ trìsoạnthảo

quanphi hợp

Thời gian trình

1

Quyết định

Ban hành Quy chế mt ca liênthôngtrongvicgiiquyết thủtụcđutrênđịa ntỉnh

BanXúc tiếnđutư vàHtrợ doanh nghiệp

SởKH&ĐT, UBNDc huyn,thành phốcđơn vịliênquan

Tháng 6/2013

2

Quyết định

Sa đổi, bổ sung Quy trình phốihợpluânchuyn hồsơ thc hin nghĩa vụ tài chính củangười sửdụngđt,chủsở hu tài sn gn lin với đt trên địan tỉnh(Sađổi, bổ sungQuyết địnhsố 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012củaUBNDtỉnh)

Sởi nguyênMôitrường

UBNDc huyn,thành phốcđơn vịliênquan

Tháng 6/2013

3

Quyết định

BanhànhBnggiátínhthuế tàinguyên trênđịantỉnh (thay thếcácQuyếtđịnhsố 29/1010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010, 32/2011/QĐ- UBNDngày17/10/2011 của UBNDtỉnh)

Sởichính

Sởinguyên vàMôitrưng, UBNDc huyn,thành phốcđơn vịliênquan

Tháng 7/2013

4

Chỉ thị

Vtăngcường hiulc,hiu quảxửlýcsaiphm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh (thay thếChỉthịsố 02/2011/CT-UBND ngày 07/01/2011củaUBNDtỉnh)

Thanhtra tỉnh

CácSở,Ban, ngànhUBNDc huyn,thành phố

Tháng 10/2013

Điều2.T chứcthựchin:

1. CơquanchtsonthovănbnquyphmpháplutcótráchnhiệmchtphihpvicS,Ban,ngành,đaphươngliênquanđsonthovănbnquyphmpháplut,trìnhUBNDtỉnhbanhànhđúngtiếnđộ.

Trìnhtự,thtc,sontho, banhànhvănbnquy phm pháplutphithực hintheođúng quy đnhcaLutBanhànhvănbnquy phmpháplutcaND, UBNDnăm2004;Nghđịnhs91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006caChínhphvquyđnhchi tiếtthihànhmtsđiucaLutBanhànhvănbn quyphmpháplut caHộiđồngnhândân,ybannhândân;Quyếtđnhs02/2012/-UBND ngày 18/01/2012caUBNDtỉnhbanhànhQuytrìnhxâydng,kimtra,xlývănbn quyphmpháplutcaNDvàUBNDccptrênđabàntỉnh.

2. SởTưphápcótchnhiệmthmđnhcvănbnquyphmpháplutcaBanXúctiếnđutưvàHtrợdoanhnghip,SởTàinguyênvàMôitng,SởTàichính,ThanhtratnhđưcUBNDtnhgiaosontho.

3. VănpngUBNDtnhtheoi,thm travàtrìnhUBNDtỉnhbanhànhvănbnquyphmphápluttheotrìnhtự,thtcquyđịnh.

Điều3. Kinhphíxâydngvănbnquyphmpháp lut donnch nhànưc đmbo.

Điều4.ChánhVănpngUBNDtnh,GmđốcSTưpháp,TngBan XúctiếnđutưvàHtrợdoanhnghip,Gm đốcSTàinguyênvàMôitng, GmđốcSởTàichính,ChánhThanhtratnh,Ch tịchUBNDchuyn,thànhphvàThtngccơquanliênquanchutráchnhiệmthihànhQuyếtđnhnày.

Quyếtđnhcóhiulcthihànhktngày./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1829/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status