Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1829/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1829/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tại Tờ trình số 173/TTr-BXTĐT ngày 10/5/2013 và Báo cáo số 193/BC-BXTĐT ngày 24/5/2013, Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-TTT ngày 17/5/2013, Sở Tài chính tại Công văn số 864/STC-GCS ngày 23/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 123/TTr-STNMT ngày 31/5/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung Chương trình xây dng văn bn quy phm pháp lut năm 2013 ca UBND tỉnh: 03 quyết định và 01 ch th, như sau:

Số TT

Hình thc n bn

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

quan phi hợp

Thời gian trình

1

Quyết định

Ban hành Quy chế mt ca liên thông trong vic gii quyết thủ tục đu trên địa n tỉnh

Ban Xúc tiến đu tư và H trợ doanh nghiệp

Sở KH&ĐT, UBND c huyn, thành phố c đơn vị liên quan

Tháng 6/2013

2

Quyết định

Sa đổi, bổ sung Quy trình phối hợp luân chuyn hồ sơ thc hin nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đt, chủ sở hu tài sn gn lin với đt trên địan tỉnh (Sa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh)

Sở i nguyên Môi trường

UBND c huyn, thành phố c đơn vị liên quan

Tháng 6/2013

3

Quyết định

Ban hành Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa n tỉnh (thay thế các Quyết định số 29/1010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010, 32/2011/QĐ- UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh)

Sở i chính

Sở i nguyên và Môi trưng, UBND c huyn, thành phố c đơn vị liên quan

Tháng 7/2013

4

Chỉ thị

V tăng cường hiu lc, hiu quả xử lý c sai phm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh)

Thanh tra tỉnh

Các Sở, Ban, ngành UBND c huyn, thành phố

Tháng 10/2013

Điều 2. T chức thực hin:

1. Cơ quan ch t son tho văn bn quy phm pháp lut có trách nhiệm ch t phi hp vi c S, Ban, ngành, đa phương liên quan đ son tho văn bn quy phm pháp lut, trình UBND tỉnh ban hành đúng tiến độ.

Trình tự, th tc, son tho, ban hành văn bn quy phm pháp lut phi thực hin theo đúng quy đnh ca Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca ND, UBND năm 2004; Ngh định s 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 ca Chính ph vquy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân; Quyết đnh s 02/2012/-UBND ngày 18/01/2012 ca UBND tỉnh ban hành Quy trình xây dng, kim tra, x lý văn bn quy phm pháp lut ca ND và UBND c cp trên đa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp có tch nhiệm thm đnh c văn bn quy phm pháp lut ca Ban Xúc tiến đu tư và H trợ doanh nghip, Sở Tài nguyên và Môi tng, Sở Tài chính, Thanh tra tnh đưc UBND tnh giao son tho.

3. Văn png UBND tnh theo i, thm tra và trình UBND tỉnh ban hành văn bn quy phm pháp lut theo trình tự, th tc quy định.

Điều 3. Kinh phí xây dng văn bn quy phm pháp lut do nn ch nhà nưc đm bo.

Điều 4. Chánh Văn png UBND tnh, Gm đốc S Tư pháp, Tng Ban Xúc tiến đu tư và H trợ doanh nghip, Gm đốc S Tài nguyên và Môi tng, Gm đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tnh, Ch tịch UBND c huyn, thành phvà Th tng c cơ quan liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

Quyết đnh có hiu lc thi hành k t ngày ./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1829/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74