Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 178/2005/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/2005/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị đinh số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban Thể dục thể thao ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật gồm 36 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
 Nguyễn Danh Thái

 

DANH MỤC

 CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
(ban hành kèm theo Quyết định số 478/2005/QĐ-UBTDTT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục thể thao)

1. Quyết định số 78/QĐ-TCĐT ngày 17/01/1997 ban hành Quy chế quản lý Đội tuyển thể thao quốc gia.

2. Quyết định số 231/QĐ-QC ngày 18/02/1997 ban hành Quy chế khung về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở.

3. Quyết định số 155/QĐ-TT ngày 24/02/1997 ban hành tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên bắn súng.

4. Quyết định số 183/QĐ-TDTT ngày 28/02/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn phong cáp vận động viên cờ tướng cấp quốc gia.

5. Quyết định số 184/QĐ-TDTT ngày 28/02/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn phong cấp vận động viên cờ vua cấp quốc gia.

6. Quyết định số 265/QĐ-TT ngày 18/3/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên bơi lặn.

7. Quyết định số 89/QĐ-QC ngày 29/5/1997 ban hành Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Patanh.

8. Quyết định số 297/QĐ ngày 02/4/1997 về việc sắp xếp lại các cụm tỉnh về thể dục thể thao từ năm 1997 - 2000.

9. Quyết định số 567/QĐ-TT ngày 18/7/1997 quy đính tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên cử tạ.

10. Tờ trình số 152/TT ngày 12/9/1997 ban hành Quy chế quản lý nhà nước của Tổng cục thể dục thể thao đối với các Liên đoàn thể thao quốc gia.

11. Chỉ thị số 61/1998/CT-UBTDTT ngày 18/4/1998 về việc tăng c­ường chỉ đạo và tổ chức thực hiện ch­ương trình phát triển khoa học công nghệ ngành thể dục thể thao từ nay đến năm 2000.

12. Quyết định số 494/1998/QĐ-UBTDTT ngày 17/6/1998 ban hành Quy chế mua nhà ở khu Lý Văn Phúc.

13. Quyết định số 551/1998/QĐ-UBTDTT ngày 04/7/1998 về ch­ương trình xây dựng văn bản QPPL trong giai đoạn 1998 - 2000. .

14. Quyết định số 776/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể dục thể thao quần chúng.

15. Quyết định số 769/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban Thể đục thể thao.

16. Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

17. Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quan hệ quốc tế.

18. Quyết định số 772/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao I.

19. Quyết định số 778/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao II.

20. Quyết định số 774/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

21. Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo.

22. Thông tư số 236/1998/TT-UBTDTT ngày 11/9/1998 quy định chế độ quản lý thu chi tài chính đối với Hội thi thể thao văn nghệ nông dân toàn quốc lần thứ nhất.

23. Quyết định số 1862/1998/QĐ- UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đại học Thể dục thể thao I.

24. Quyết định số 363/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao II.

25. Quyết định số 1364/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng.

26. Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thể dục thể thao.

27. Quyết định số 1366/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

28. Quyết định số 1367/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Việt Nam.

29. Quyết định số 1368/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I.

30. Quyết định số 1369/1998/QĐ- UBTD Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II.

31. Quyết định số 1370/1998/QĐ- UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia III.

32. Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao Ba Đình.

33. Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT ngày 12/01/1999 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Thể thao Việt Nam.

34. Thông tư liên tịch số 12/1999/UBTDTT-ĐTNCSHCM ngày 27/5/1999 về đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên giai đoạn 1999 - 2000.

35. Quyết định số 54/1999/QĐ-BQL ngày 24/8/1999 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý dự án khu liên hợp thể thao quốc gia.

36. Quyết định số 267/2000/QĐ-UBTDTT ngày 08/3/2000 về việc ban hành quy chế xét tặng huy ch­ương vì sự nghiệp thể dục thể thao.

Tổng số: 36 văn bản./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/2005/QĐ-UBTDTT ngày 01/04/2005 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!