Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1454/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Phạm Văn Tòng
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 730/TTr-SKHĐT ngày 04/7/2007, theo Tờ trình số 404/TTr-TMDL ngày 21/6/2007 của Sở Thương mại & Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi phí: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

A. ĐỀ CƯƠNG: Bao gồm các nội dung sau:

I. Cơ sở pháp lý để xây dựng Quy hoạch và dự toán chi phí

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

II. Mục tiêu đầu tư

- Làm cơ sở để quản lý, lập kế hoạch trung hạn và ngắn hạn thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch với tốc độ cao và bền vững, điều chỉnh các quy hoạch và dự án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới.

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch của tỉnh.

- Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch thời gian qua.

- Đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch.

- Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và một số định hướng chính đến năm 2020.

III. Nội dung chủ yếu của điều chỉnh Quy hoạch du lịch

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển

- Quan điểm phát triển;

- Mục tiêu phát triển.

2. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020

- Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu;

- Thị trường và sản phẩm;

- Tổ chức không gian lãnh thổ du lịch;

- Đầu tư phát triển du lịch;

3. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020

- Các chỉ tiêu phát triển;

- Một số định hướng phát triển chính.

4. Chính sách và giải pháp thực hiện

- Về vốn đầu tư phát triển du lịch;

- Công tác quản lý;

- Công tác xúc tiến quảng bá du lịch;

- Đào tạo nguồn nhân lực;

- Xã hội hóa du lịch và phát triển du lịch cộng đồng;

- Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

IV. Tổ chức thực hiện

B. DỰ TOÁN CHI PHÍ: 201.000.000 đồng (Hai trăm lẻ một triệu đồng).

(có dự toán chi tiết kèm theo)

Các chi phí trong dự toán là tạm tính, khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

C. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ - THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2007.

Điều 2. Sở Thương mại & Du lịch là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu ở Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33