Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1128/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 958/TTr-STP, ngày 04 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 18/6/2013
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, toàn diện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người được giao phụ trách công tác theo dõi, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là QPPL) tại các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao nhận thức của các sở, ngành, địa phương về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, đồng thời chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm rà soát, hệ thống hoá văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt, phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Đối với cấp tỉnh: Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định với nội dung và hình thức phù hợp. Có thể tổ chức Hội nghị riêng hoặc lồng ghép với các hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai các văn bản QPPL mới ban hành của ngành.

- Đối với cấp huyện: Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 6, tháng 7 năm 2013.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản

Giao cho Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh: Ban hành văn bản quy định cụ thể về đầu mối chủ trì, cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (theo quy định tại Điều 30 Nghị định 16/2012/NĐ-CP).

Thời gian: Quý IV năm 2013.

- Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thời gian: Trong năm 2014.

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản

a) Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, tính chất và đặc điểm công việc, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí biên chế phù hợp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

- Giao Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tư pháp các cấp; cán bộ, công chức pháp chế các sở, ban, ngành và các thành phần có liên quan trong toàn tỉnh..

- Thời gian: Trong quý II năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

b) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định 16/2012/NĐ-CP trong phạm vi quản lý của ngành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình tham mưu ban hành.

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

c) UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 16/2012/NĐ-CP phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 16/2012/NĐ-CP đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn.

- Định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57