Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2005/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 10/2005/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2005

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ đã thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2006 do Bộ trưởng Tư pháp trình.

Những năm gần đây, công tác xây dựng và ban hành văn bản luật, pháp lệnh có tiến bộ. Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân; đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hội nhập kinh tế quốc tế. Phần lớn các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành kịp thời và có chất lượng.

Tuy nhiên, chất lượng một số dự án luật, pháp lệnh chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh còn yếu; nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa được ban hành kịp thời. Vì vậy, cần khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, đổi mới quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; lựa chọn đúng những vấn đề đòi hỏi cấp bách của đời sống, xác định rõ tư tưởng chỉ đạo, tập trung trí tuệ của các chuyên gia giỏi và tham khảo ý kiến của đối tượng thi hành văn bản trong quá trình soạn thảo. Các Thành viên Chính phủ phải đích thân chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2006, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.

2. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện sự phân công trách nhiệm cụ thể và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan của Chính phủ, UBND các cấp, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Các giải pháp cần tập trung trong thời gian tới là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục nhân dân tự giác thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân số, gia đình và trẻ em ở các cấp; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách thúc đẩy phong trào toàn dân thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một hoặc hai con.

Giao Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp; làm rõ thêm vấn đề về thực hiện chế độ đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

3. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Tư pháp trình các dự án: Luật Đăng ký bất động sản; Luật về luật sư; Bộ luật Thi hành án; nghe Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về các dự án luật này.

- Về dự án Luật Đăng ký bất động sản, Chính phủ xác định mục tiêu điều chỉnh của luật này là phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp, thuận tiện và đơn giản cho người dân trong đăng ký và giao dịch bất động sản. Vì vậy cần có quy định thống nhất về việc chỉ một cơ quan quản lý và một giấy chứng nhận thể hiện đầy đủ, rõ ràng các quyền về sử dụng, sở hữu và định đoạt bất động sản của công dân.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, làm rõ những vấn đề liên quan, lựa chọn phương án xử lý các ý kiến khác nhau để hoàn chỉnh dự án luật, trình lại Chính phủ xem xét.

- Chính phủ nhất trí thông qua dự án Luật về luật sư. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án luật; giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

- Về dự án Bộ luật Thi hành án, Chính phủ nhận định, thực trạng công tác thi hành án đang tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc cả về tổ chức và thủ tục thi hành án; hoạt động thi hành án hiện do nhiều cơ quan có chức năng khác nhau quản lý; việc tổ chức thực hiện thiếu tập trung, thống nhất. Trong thực tiễn thi hành án, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan còn nhiều vướng mắc, chồng chéo; nhiều thủ tục thi hành án không còn phù hợp thực tiễn, không có tính khả thi, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, mục tiêu xây dựng Bộ luật Thi hành án là phải thống nhất các quy định về thủ tục thi hành án, bảo đảm cho các bản án và quyết định của Tòa án được thi hành đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phù hợp tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế; thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và hình sự thành một đạo luật chung về thi hành án. Các nội dung về tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án thuộc thẩm quyền Chính phủ thì không quy định cụ thể trong luật.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Bộ luật Thi hành án; làm rõ các vấn đề về mô hình tổ chức thi hành án; lộ trình thực hiện, bước đi cụ thể từ nay đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Chính phủ đã thảo luận về dự án Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các cuộc đình công do Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội trình.

Thực trạng các tranh chấp lao động và các vụ đình công thời gian qua cho thấy: Phần lớn các cuộc đình công có nội dung đòi bảo đảm các quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động. Hầu hết các cuộc đình công đều là tự phát, chưa thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, gây thiệt hại cho lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Nguyên tắc xây dựng pháp luật về thủ tục giải quyết các cuộc đình công là phải phù hợp quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật có liên quan; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm việc tiến hành đình công phải tuân theo quy định của pháp luật; xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của tập thể lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các bên trong tuân thủ pháp luật lao động.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ tư tưởng chỉ đạo, nội dung và hình thức văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh vấn đề trên, trình lại để Chính phủ xem xét.

5. Chính phủ nghe Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo Tờ trình về việc soạn thảo và ban hành Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chính phủ thống nhất, việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng phải dựa trên nguyên tắc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua gắn với công tác khen thưởng; xác định rõ chức danh và cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng, có quy trình xét duyệt thành tích chặt chẽ, chính xác. Công tác thi đua khen thương phải nhằm đúng đối tượng, đúng thành tích, hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng tập thể cơ sở và cá nhân người lao động; bảo đảm sự cân đối khen thưởng giữa các tập thể và cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quần chúng để thi đua khen thưởng thực sự là một động lực cho phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, làm rõ thêm các vấn đề đặt ra tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

6. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Chính phủ đánh giá, Chương trình 135 giai đoạn 1998 - 2005 đã đạt được các mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước. Tuy nhiên so với mục tiêu đề ra của Chương trình thì kết quả đạt được còn có những mặt bất cập, tỷ lệ hộ nghèo và khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, các dân tộc còn lớn.

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 nhằm thực hiện các mục tiêu: hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nâng cao năng lực cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội trình dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

Chính phủ đánh giá, những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo mà nước ta đã đạt được trong thời gian qua là rất lớn. Tuy vậy, tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất cao. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 cần tập trung thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở và nước sinh hoạt, khuyến nông - lâm - ngư cho người nghèo; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; dạy nghề cho người nghèo... nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15% vào năm 2010.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện chương trình này với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 được đặt trong sự chỉ đạo tập trung thống nhất của một Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

8. Chính phủ đã xem xét các Báo cáo kết quả giao ban về sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư tháng 8 và tình hình kinh tế - xã hội tám tháng đầu năm 2005 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thị trường trong nước, xuất nhập khẩu tháng 8 và dự báo tháng 9-2005 do Bộ trưởng Thương mại trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; nông nghiệp ổn định, các lĩnh vực dịch vụ có nhiều tiến bộ; xuất khẩu tăng trưởng mạnh, nhập siêu có xu hướng giảm; thu ngân sách Nhà nước đạt cao, đáp ứng yêu cầu chi; các lĩnh vực xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực; tai nạn giao thông giảm dần.

Tuy nhiên, khó khăn trong bốn tháng cuối năm còn rất lớn, đặc biệt là sự tăng giá xăng, dầu gây sức ép tăng giá các mặt hàng khác và còn diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; lĩnh vực xuất khẩu đang xuất hiện những khó khăn mới; thiên tai diễn biến phức tạp; một số vấn đề xã hội vẫn còn rất bức xúc.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2005 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, đặc biệt là Công điện số 999/TTg-KTTH ngày 20-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ, để đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,5% và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2005, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm chi phí sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu; kiềm chế tốc độ tăng giá trong những tháng cuối năm; tăng cường phòng chống dịch bệnh (đặc biệt là dịch cúm gia cầm), phòng chống lụt bão; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ để bảo đảm nguồn vốn cho đầu tư phát triển, kể cả phát hành trái phiếu ra nước ngoài theo đúng chủ trương mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo./.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 10/2005/NQ-CP

Hanoi, September 05, 2005

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT'S REGULAR MEETING - AUGUST 2005

On August 30-31, 2005, the Government held its regular meeting for August 2005 to discuss and decide on the following issues:

1. The Government discussed its schedule of building bills and draft ordinances in 2006 submitted by the Minister of Justice.

The building and issuance of laws and ordinances have been improved over the past years. The Government, ministries and sectors have much effort in directing, supervising and speeding up the drafting of laws and ordinances to submit to the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly for consideration and issuance, institutionalizing timely guidelines and policies of the Party ans State on building a law-ruled State, socialist-oriented market economy, protecting people's rights of freedom and democracy; satisfying negotiation requirements of Vietnam's accession to WTO and international economic integration. The majority of official documents stipulating and instructing the implementation of laws and ordinances has been released timely and effectively.

However, the quality of some bills and ordinances is still not high; the co-ordination among Governmental agencies during the time of building laws and ordinances is weak. Many documents stipulating and instructing the implementation of laws and ordinances have not been released timely and effectively. Hence, it is necessary to inspect, speed up and renew the process of building legal normative documents, choose the right urgent issues of life, define clear guideline, gather good experts and refer to the opinions lated to document implimentation during the time of drafting. The Cabinet members have responsibility and have to direct the building of draft laws, ordinances and documents stipulating and instructing the implementation of laws and ordinances.

The Ministry of Justice was entrusted to direct and co-ordinate with the Government Office, the Prime Minister's Board of Researchers to collect opinions in the meeting in order to complete the program of draft law and ordinance building in 2006, then submit to the Prime Minister for consideration and decision before submitting to the Party Central Committee.

2. The Government listened to the Minister-Head of the Committee for Population, Family and Children presenting the draft Action Program of the Government on implementing Resolution No. 47/NQ-TW dated on March 22, 2005 by the Politburo on continuing the current policy of population and family planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Committee for Population, Family and Children was assigned to to direct and co-ordinate with the Ministry of Internal Affairs, the Government Office and relevant agencies to sum up opinions in the meeting; specify the duties of staff in charge of population, family and children at commune level, then submit the fully-worked draft action program to the Prime Minister for consideration and issuance.

3. The Government listened to the Minister of Justice presenting the draft laws including: the Bill on Real Estate Registration; Bill on Lawyers; the Bill on Sentence Execution; listened the Government Office presenting the general report of these drafts after collecting Cabinet members' ideas.

- For the Bill on Real Estate Registration, the Government agreed that the revision of this law is to ensure legal rights of people, make registration and transaction of real estate simply and favourably. Hence, there should have united regulations on management by a single body and one certificate that shows full and clear rights to use, own and evaluate estates of citizens.

The Ministry of Justice was entrusted to direct and co-ordinate with the Ministry of Resources and Environment, the Ministry of Construction and relevant agencies to collect opinions in the meeting, continue to study, specify the related issues and consult different ideas for bill completion, and submit to the Government for consideration.

- The Government agreed and approved the draft Law on Lawyers. The Ministry of Justice was entrusted to direct and co-ordinate with the Government Office and relevant agencies to collect ideas in the meeting and complete the draft. The Government entrusted the Minister of Justice by order of the Prime Minister to submit the draft to the Standing Committee of the National Assembly.

- For the Draft Code of Sentence Execution, the government considered that the execution of court sentences remains flawed with difficulties both in organization and procedures making as it is managed by many different bodies; practically, unity and openess is not good. In reality of executing court sentences, the co-ordination between relevant bodies meets with difficulties and overlaps; many procedures that are not feasible and corresponding to the reality should be amended. Therefore, the target of building the draft is to unite regulations on procedures, ensure that judgements and decisions of the Court are abided by legally, protecting interests of the State, society, and legal rights and interests of citizens, strengthening effectiveness of combating against criminals, keeping politics and security and social safety and order stable, conforming to the process of judicial reform and international integration; uniting regulations of law on enforcing civil sentences and forming the general law on sentence execution. The organization of sentence execution under the Government's competence is not stipulated specifically in this draft.

The Ministry of Justice was assigned to direct and co-ordinate with the Ministry of Public Security and relevant agencies to collect opinions in the meeting, complete the draft Code of Sentence Execution; identify a model of sentence execution; implimentation route, specific steps from now on to 2010, then submit to the Prime Minister for consideration before submiting it to the Standing Committee of the National Assembly

4. The Government discussed the draft Ordinance on Settlement of Strikes submitted by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs. Real situations and labour disputes over the past time show that: Most strikes were aimed to raise demand for worker's rights to have adequate wages, bonus, working time, rest time, social insurance, labour contract. Several strikes happened spontaneously, not done things on the right order according to the regulations of law on settling collective labour disputes causing losses for enterprises and labourers, having adverse effect on the investment environment.

Principally, the building of law on strike settlement procedures has to conform with the regulations of the Code of Labor, the Law of Union and the related legal documents; making legal foundation to ensure that strikes must conform to legal regulations, specify clearly legal rights, obligations and responsibilities of the labour collectives, owners of labour, grassroots union; improve responsibilities of the parties in abiding labour law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Government listenned to the Chief of the Central Emulation and Reward Board presenting a brief report on the drafting and issuance of the Government's Decree on instructing the implimentation of the Law on Emulation and Reward.

The Government is unanimous that the issuance of the Decree instructing the implimentation of the Law on Emulation and Reward has to follow the organizational principles of the Emulative Movement attaching to rewards; specify clear titles and reward standards, have correct achievement assessing process. For emulation and reward to become a impetus in developing the country in the new era, rewards must be given to the right individual and organization on right achievement, focus on people, collectives at the grassroots and workers themselves; collectives and individuals in the agencies of the Party, State, Vietnam Fatherland Front and popular organizations.

The Central Emulation and Reward Board was entrusted to direct and co-ordinate with the Government Office and relevant agencies to take all ideas of governmental members and delegates in the meeting and complete promtly the draft Decree, then submit to the Prime Minister for consideration and issuance.

6. The Government listenned to the Minister-Head of the Ethnic Affairs Committee presenting the draft program of social and economic development in special difficult communes in ethnic and mountainous areas in the period of 2006-2010 (2nd stage of Program 135).

The Government considered that Program 135, period 1998-2005 has achieved important goals on socio-economic development, there have been many changes and considerable improvements in infrastructure in ethnic and mountainous areas, people's spiritual and material life has been raised. However, the program has not reached proposed targets, the percentage of the poor and the gap between regions and ethnic groups has still been remarkable.

The socio-economic development assistance program in special difficult communes in ethnic and mountainous areas in the period 2006-2010 focuses on the following targets: To assist production development and economic restructuring, develop crucial infrastructure, train and give a refresher course to grassroots staff; raise community capacity; provide services, improve and raise people's living standards in special difficult communes in ethnic and mountainous areas.

The Ethnic Affairs Committee was entrusted to direct and co-ordinate with the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Government Office and relevant agencies to collect ideas of Cabinet members, complete the Program, then submit to the Prime Minister for approval.

7. The Government listenned to the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs presenting the Draft National Target Program on poverty reduction in the period 2006-2010.

The Government highly appreciated the big achievements of our country's poverty alleviation efforts over the past time. However, poverty reduction speed is unequal among regions; the percentage of the poor in mountainous and ethnic minority areas is still high. The National Target Program on poverty reduction in the period 2006-2010 should focuses on preferential credit for the poor; assist poor ethnic housholds with land for production; assist the poor with health care, education, housing and running water, encourage forest-agricultural-pisciculture production; develop crucial infrastructure for special difficult communes in coastal and island; give vocational trainning for the poor with the aim of reducing the percentage of the poor down to 15% in 2010.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

During the implimentation, this Program and the socio-economic development program in special disadvantageous localities, ethnic and mountainous areas in the period 2006-2010 are directed by a steering committee of the Government.

8. The Government considered the report of results of production, export-import and investment in August and socio-economic situations in the first eight months of 2005 submitted by the Minister of Planning and Investment; the report of domestic market, export-import in August and September forecast submitted by the Minister of Trade.

In August and the first eight months of 2005, the country's socio-economic situations continued to fare well. A high growth rate was obtained in industrial production; Agricultural production was stabilized. Progresses were made in services. Export grew strongly. Trade deficit was reduced. State budget revenue was high and met expenditure demand; social fields developed positively; traffic accidents reduced gradually.

However, there remained difficultires and shortcomings in the last four months of the year, especially the increase and unpredictable trend of petrol price leading to the increase in production costs, having remarkable effect on production and people's living; export saw new difficulties; natural calamity had complicated changes; some social problems are still pressing.

Implimenting Resolution 01/2005 and the Resolution of the Government's regular meeting, especially Official Telegram 999/TTg-KTTH dated on July 20, 2005 of the Prime Minister on getting the growth of 8.5% and successful implimentation of 2005 plan, the Government required Ministries, sectors and localities to try their best to speed up production development, reduce production expenses, encourage and make favourable conditions for entrprises in all economic sectors to invest and develop business and production, speed up export; curb inflations in price in the end of the year; prevent pressing epidemic diseases (especially avian flu), make precautions of floods and storms; make good conditions for the new shool year. The Ministry of Finance continues to publish Government bonds for funds to finance investment and development, including publishing bonds abroad as directed by the Government and the Prime Minister./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Phan Van Khai

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 10/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 05/09/2005 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.299

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!