Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu

Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 10 năm 2018 và Hướng dẫn số 353/UBTVQH14-CTĐB ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ngày 06 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 98,15% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 98,15% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 27,78% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Nguyễn Văn Vinh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 81,48% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 12,96% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND).

5. Bà Đặng Thị Anh Đào, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 92,59% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

8. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 94,44% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND).

9. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 85,19% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 12,96% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Hoàng Ba, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 24,07% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 20,37% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Võ Văn Chính, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,07% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Nguyễn Minh Toại, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Công Thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,07% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Nguyễn Văn Sử, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 20,37% tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Đỗ Hoàng Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND).

20. Bà Trần Thị Xuân Mai, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 55,56 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Trần Việt Phường, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND).

22. Bà Trần Hồng Thắm, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 14,81% tổng số đại biểu HĐND).

23. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 70,37% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông Trần Phước Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Thanh tra thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,07% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Hồ Văn Gia, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 64,81% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Phạm Thế Vinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 14,81% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Lương Văn Trừ, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc thành phố

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND).

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116