Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố đã quan tâm, nỗ lực thực hiện đổi mới phương thức thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố mang hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

a) Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính hiện hành đúng theo quy định; đồng thời, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình các thủ tục hành chính còn hiệu lực áp dụng để nhân viên bưu chính làm căn cứ tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, có Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (Danh mục các thủ tục yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết) và Danh mục thủ tục được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân, nhân viên bưu chính biết và thực hiện. Trường hợp niêm yết, công khai thủ tục không đầy đủ, thủ tục hết hiệu lực hoặc không áp dụng thì cơ quan niêm yết, công khai phải chịu trách nhiệm trước tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính;

b) Rà soát và lập danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 để Sở Tư pháp tổng hợp đăng nhập trên Cổng thông tin điện tử của thành phố;

c) Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bưu chính, nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân, cơ quan có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

d) Đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử của cơ quan với tên miền @cantho.gov.vn hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố:

a) Khẩn trương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý (Bao gồm cả 03 cấp: cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã) trước ngày 31 tháng 01 năm 2017. Trường hợp ngành, lĩnh vực chưa thực hiện việc công bố thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

c) Ký Kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính trong quá trình triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính trên địa bàn thành phố;

b) Phối hợp với Bưu điện thành phố lập danh sách địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bưu chính, nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp công khai kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của thành phố các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố;

d) Mở chuyên mục Danh mục thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

4. Sở Tư pháp:

a) Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố;

b) Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành trong công bố thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý và tình hình công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 01 năm 2017;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp bưu chính tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Bưu điện thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ ký Hợp đồng giữa Bưu điện thành phố với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện để triển khai thực hiện;

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Bưu điện thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện trước ngày 20 tháng 02 năm 2017;

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo quy định.

5. Đề nghị Bưu điện thành phố:

a) Có Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc hệ thống ngành bưu điện; đồng thời, gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 31 tháng 01 năm 2017. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện;

b) Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ;

c) Cung cấp Danh sách địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bưu chính, nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tất cả cơ quan, tổ chức tham gia ký kết Kế hoạch để tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

d) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này;

đ) Có biện pháp tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân để thực hiện. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bưu chính, nhân viên bưu chính phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính và các hình thức phù hợp để tổ chức, cá nhân biết và tham gia.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117