Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 929/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đồ Sơn do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 929/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 QUẬN ĐỒ SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Phòng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011 - 2015; Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 250/TTr-STN&MT ngày 23/04/2018; Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 17/04/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Đồ Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 22 dự án/ 526,23 ha đất quy hoạch thực hiện dự án, cụ thể:

- Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01).

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu số 02).

- Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03).

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04).

- Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 (Biểu số 05).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn có trách nhiệm:

a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này;

b) Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật;

c) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Đồ Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch;
- Các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PVP: B.B.S, N.H.L;
- CV: ĐC3, ĐC2, ĐC1, QH, XD, GT, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Biểu số 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN ĐỒ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn v: ha

STT

Ch tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

P. Bàng La

P. Hợp Đức

P. Minh Đc

P. Ngọc Hải

P. Ngọc Xuyên

P. Vạn Hương

P. Vạn Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

4.593,40

967,65

563,23

535,96

349,97

1.196,33

757,93

222,33

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.814,86

748,46

357,33

323,93

52,37

272,44

31,09

29,24

1,1

Đất trồng lúa

LUA

443,35

 

257,06

186,29

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

443,35

 

257,06

186,29

 

 

 

 

1,2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

151,22

61,37

19,34

17,33

 

29,97

15,82

7,39

1,3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

256,43

197,00

11,46

1,18

0,01

29,78

2,39

14,61

1,4

Đất rng phòng hộ

RPH

474,00

389,32

 

 

47,05

37,50

0,13

 

1,5

Đất rng đặc dụng

RDD

13,52

 

 

 

 

 

6,28

7,24

1,6

Đất rng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

442,13

66,56

69,47

119,13

5,31

175,19

6,47

 

1,8

Đất làm muối

LMU

34,21

34,21

 

 

 

 

 

 

1,9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.677,03

207,21

205,90

211,98

195,09

372,38

294,66

189,81

2,1

Đất quốc phòng

CQP

212,42

 

0,06

 

50,44

13,70

82,18

66,04

2,2

Đất an ninh

CAN

2,84

 

0,07

 

 

0,05

0,07

2,65

2,3

Đất khu công nghiệp

SKK

28,28

 

 

 

 

28,28

 

 

2,4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

137,54

 

 

 

24,41

12,53

88,58

12,02

2,7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

41,57

 

1,74

5,03

11,22

2,86

19,35

1,37

2,8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

583,88

79,29

69,73

81,58

29,28

251,63

47,54

24,83

2,10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,24

 

 

 

 

 

0,12

0,12

2,11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,06

 

 

 

 

0,97

1,09

 

2,13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14

Đất ở tại đô thị

ODT

488,86

113,66

118,26

109,42

36,17

48,98

22,58

39,79

2,15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,39

0,09

0,64

0,43

0,52

1,96

4,21

2,54

2,16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,26

0,30

0,30

 

 

0,07

2,44

1,15

2,17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,20

0,16

1,25

0,70

 

1,00

 

0,09

2,19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

17,48

3,82

4,98

1,84

0,01

6,20

0,30

0,33

2,20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,74

0,37

0,57

0,53

0,13

0,06

0,08

 

2,22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

76,14

 

 

 

18,88

0,59

19,51

37,16

2,23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,48

0,78

0,44

0,61

0,34

0,23

1,69

0,39

2,24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

35,97

8,74

7,86

11,84

 

3,27

4,26

 

2,25

Đất có mặt nước chuyên dụng

MNC

24,35

 

 

 

23,69

 

0,66

 

2,26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,33

 

 

 

 

 

 

1,33

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.101,51

11,98

 

0,05

102,51

551,51

432,18

3,28

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN ĐỒ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: ha

STT

Chtiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

P. Bàng La

P. Hợp Đức

P. Minh Đức

P. Ngọc Hải

P. Ngọc Xuyên

P. Vạn Hương

P. Vạn Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

14,17

0,97

 

11,96

0,05

 

1,00

0,19

1,1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

11,33

 

 

11,33

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

11,33

 

 

11,33

 

 

 

 

1,2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,19

 

 

 

 

 

 

0,19

1,3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

1,5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

Đất rng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,68

 

 

0,63

0,05

 

 

 

1,8

Đất làm muối

LMU/PNN

0,97

0,97

 

 

 

 

 

 

1,9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất trồng cây lâu năm

NTS/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất làm muối chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LMU/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN ĐỒ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 Đơn vị: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

P. Bàng La

P. Hợp Đức

P. Minh Đc

P. Ngọc Hi

P. Ngọc Xuyên

P. Vạn Hương

P. Vạn Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích

 

16,36

0,97

 

14,15

0,05

 

1,00

0,19

1

Đất nông nghiệp

NNP

14,17

0,97

 

11,96

0,05

 

1,00

0,19

1,1

Đất trng lúa

LUA

11,33

 

 

11,33

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11,33

 

 

11,33

 

 

 

 

1,2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,19

 

 

 

 

 

 

0,19

1,3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Đất rừng phòng hộ

RPH

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

1,5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,68

 

 

0,63

0,05

 

 

 

1,8

Đất làm muối

LMU

0,97

0,97

 

 

 

 

 

 

1,9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,19

 

 

2,19

 

 

 

 

2,1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

2,13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,94

 

 

1,94

 

 

 

 

2,15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

2,16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,003

 

 

0,003

 

 

 

 

2,20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

2,22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

2,23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

2,25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2,26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 CỦA QUẬN ĐỒ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

P. Bàng La

P. Hợp Đức

P. Minh Đức

P. Ngọc Hải

P. Ngọc Xuyên

P. Vạn Hương

P. Vạn Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích

 

6,52

 

 

 

1,44

2,39

0,60

2,09

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

Đất rừng sn xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

6,52

 

 

 

1,44

2,39

0,60

2,09

2,1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,09

 

 

 

 

 

 

2,09

2,7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,89

 

 

 

0,89

 

 

 

2,8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,90

 

 

 

 

0,30

0,60

 

2,10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,11

Đất danh lam thắng cnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

2,13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

2,14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,02

 

 

 

0,55

0,47

 

 

2,15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

0,22

 

 

2,16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2,17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1,40

 

 

 

 

1,40

 

 

2,20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

2,22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

2,23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

2,24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

2,25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2,26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 05

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN ĐỒ SƠN

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích thu hồi (ha)

Loại đất hiện trạng

Loại đất sau thu hồi, chuyển mục đích sử dụng

Địa điểm

Khái toán kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (tỷ đồng)

Căn cứ pháp lý

A

DỰ ÁN CHUYN TIẾP

 

504,51

 

 

 

127,61

 

 

Công trình, dự án cấp huyện

 

504,51

 

 

 

 

 

1

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt

UBND quận Đồ Sơn

0,05

NTS

ODT

TDP Độc Lập, phường Ngọc Hải

0,01

Nghị quyết 26/NQ-HĐND , ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố

2

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND quận Đồ Sơn

0,55

BCS

ODT

TDP Vinh Quang, Kiến Thiết, phường Ngọc Hải

 

- UBND Thành phố đồng ý chủ trương tại Công văn s 4526/VP-ĐC, ngày 19/7/2016 về việc đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn

- UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 03/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đồ Sơn

3

Trường Tiểu học Minh Đức

UBND phường Minh Đức

0,64

 

 

TDP Nguyễn Huệ, phường Minh Đức

2,90

- Nghị quyết 26/NQ-HĐND , ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Công văn số 3696/UBND-VX, ngày 28/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đầu tư dự án xây dựng trường Tiểu học Minh Đức, quận Đồ Sơn.

0,50

LUA

DHT

0,14

NTS

DHT

4

Xây dựng trụ sở phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách quận Đồ Sơn

Ngân hàng chính sách xã hội

0,22

BCS

TSC

Tổ dân phố 9, phường Ngọc Xuyên

8,25

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND , ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Công văn 3733/UBND-ĐC2, ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị địa điểm xây dựng trụ sở làm việc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tại quận Đồ Sơn

- Công văn số 3274/NHCS-XDCB, ngày 26/8/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội

5

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt

UBND quận Đồ Sơn

0,08

HNK

ODT

TDP Đình Công, phường Vạn Sơn

0,05

Nghị quyết 26/NQ-HĐND , ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố. Hiện nay UBND quận đã kiểm kê xong, đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ

6

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt

UBND quận Đồ Sơn

0,97

LMU

ODT

TDP Bàng Đông, phường Bàng La

3,10

Nghị quyết 26/NQ-HĐND , ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.

7

Dự án khu phức hợp dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp FLC Đồ Sơn

Công ty Cổ phần tập đoàn FLC

452,00

 

TMD

Phường Vạn Hương

100,00

- Thông báo số 128-TB/TU, ngày 26/4/2017 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án quy hoạch "khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp FLC Đồ Sơn" của Tập đoàn FLC

- Công văn số 4607/UBND-QH, ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thực sinh thái cao cấp FLC Đồ Sơn

443,50

MVB

8,50

TMD

8

Khu du lịch và vui chơi giải trí cao cấp của Công ty Him Lam

Công ty Him Lam

50,00

 

 

Khu 3, phường Vạn Hương; một phần ngoài địa giới hành chính

0,05

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND , ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố

- Quyết định chủ trương đầu tư s659/QĐ-UBND, ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

49,00

MVB

TMD

1,00

RPH

TMD

B

CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN MỚI

 

21,72

 

 

 

152,13

 

 

Công trình dự án cấp huyện

 

20,83

 

 

 

 

 

I

Các công trình, dự án mới được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ- UBND, ngày 08/12/2017

 

17,65

 

 

 

 

 

9

Xây dựng chung cư Đồ Sơn

Sở Xây dựng

0,18

ODT

ODT

Phường Vạn Sơn

 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

10

Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn

Công ty TNHH MTV CTCC và dịch vụ du lịch Đồ Sơn

1,40

BCS

NTD

TDP 8, phường Ngọc Xuyên

9,50

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

11

Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Ngọc Xuyên

UBND quận Đồ Sơn

0,30

BCS

DHT

Phường Ngọc Xuyên

1,63

- Công văn số 2790/UBND-VX, ngày 22/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương mở rộng diện tích trường Tiểu học Ngọc Xuyên, thị xã Đồ Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

12

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Đầm Ngọc 3

UBND quận Đồ Sơn

0,05

BCS

ODT

Phường Ngọc Xuyên

0,00

- Quyết định số 2579/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại phường Ngọc Xuyên

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bng trên địa bàn thành phố năm 2018

13

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Đầm Ngọc 4

UBND quận Đồ Sơn

0,19

BCS

ODT

Phường Ngọc Xuyên

0,00

14

Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Đầm Ngọc 5

UBND quận Đồ Sơn

0,23

BCS

ODT

Phường Ngọc Xuyên

0,00

15

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê vào mục đích dịch vụ

UBND quận Đồ Sơn

0,11

HNK

SKC

Phường Vạn Sơn

0,50

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

16

Xây dựng tuyến đường bộ ven bin

UBND Thành phố

14,59

 

DHT

Phường Minh Đức

150,00

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND , ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phthông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

1,94

ODT

0,49

NTS

10,83

LUA

1,08

DHT

0,003

NTD

0,25

SON

17

Xây dựng Trường mầm non Vạn Hương

UBND quận Đồ Sơn

0,60

BCS

DHT

Phường Vạn Hương

3,75

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018

II

Các công trình, dự án khác

 

3,19

 

 

 

 

 

18

Đấu giá quyền sử dụng đất (khu đất thu hồi Công ty Xăng dầu khu vực III)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1,22

BCS

TMD

Phường Vạn Sơn

0,00

Quyết định thu hồi đất số 2509/QĐ-UB, ngày 13/10/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

19

Đấu giá quyền sử dụng đất (khu đất thu hồi Chi nhánh Kỹ nghệ lạnh Hải Phòng)

0,87

BCS

TMD

Phường Vạn Sơn

0,00

Quyết định thu hồi đất số 2197/QĐ-UBND, ngày 11/9/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

20

Khu đất 10% thuộc dự án phát triển nhà ở của Công ty cổ phần Daso Hải Phòng

0,96

ODT

ODT

Phường Vạn Hương

0,00

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND12, ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố

21

Khu đất 10% thuộc dự án phát triển nhà ở của Công ty cổ phần Xây dựng 15 - Vinaconex

0,14

ODT

ODT

Phường Vạn Hương

0,00

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND12, ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố

III

NHU CẦU CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

0,89

 

 

 

 

 

22

Cho thuê đất để thực hiện chế biến thủy hải sản (03 điểm)

UBND quận Đồ Sơn

0,89

BCS

SKC

Phường Ngọc Hải (thửa 19, tờ 14; thửa 15, tờ 13)

0,00

Công văn số 654/UBND-TN&MT, s 655/UBND-TN&MT, số 656/UBND- TN&MT ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn về việc đồng ý chủ trương cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản tại khu Cảng cá Ngọc Hải, phường Ngọc Hải

Tổng

 

526,23

 

 

 

279,74

.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 929/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đồ Sơn do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254