Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 750/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Trần Đề Sóc Trăng

Số hiệu: 750/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề (Tờ trình số 05/TTr- UBND ngày 20/3/2018) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 498/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/3/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: Ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Kế hoạch năm 2018 (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Ân 2

Xã Lịch Hội Thưng

Xã Liêu Tú

Xã Tài Văn

Xã Thạnh Thi An

Xã Thạnh Thới Thun

Xã Trung Bình

Xã Viên An

Xã Viên Bình

Thị trấn Lịch Hội Thượng

Thị trấn Trn Đ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

+(15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

37.797,81

2.832,25

2.851,79

5.055,83

4.100,93

5.047,42

3.676,50

4.299,87

2.703,59

3.273,85

2.086,55

1.869,25

1

Đất nông nghiệp

NNP

32.469,75

2.359,20

2.379,00

4.550,19

3.700,86

4.564,88

3.130,73

3.708,66

2.409,12

2.951,94

1.830,99

884,23

1.1

Đất trồng lúa

LUA

23.650,80

1.921,09

1.142,05

3.040,07

3.031,71

4.113,49

2.680,48

1.193,16

2.044,90

2.653,04

1.589,17

241,68

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

23.650,80

1.921,09

1.142,05

3.040,07

3.031,71

4.113,49

2.680,48

1.193,16

2.044,90

2.653,04

1.589,17

241,65

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.349,16

164,54

119,39

134,39

144,32

97,65

41,78

144,01

158,48

127,79

79,94

136,86

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.389,61

159,25

96,94

195,18

497,76

224,77

226,89

248,84

148,77

73,48

154,84

362,89

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

642,20

 

16,26

 

 

 

 

581,84

 

 

 

44,13

 

Trong đó: Diện tích đất bãi bồi không chu chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đầt rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4.402,32

111,72

1.003,37

1.174,55

18,25

116,33

176,63

1.564,94

38,88

93,97

5,03

98,66

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

60,65

2,60

1,00

6,00

8,82

12,64

4,95

0,86

18,08

3,66

2,00

0,04

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.328,06

473,05

472,79

505,64

400,07

482,55

545,77

591,21

294,47

321,91

255,56

985,02

2.1

Đất quốc phòng

CQP

24,31

 

 

 

 

 

 

6,02

 

 

2,35

15,93

2.2

Đất an ninh

CAN

12,76

 

 

 

 

6,74

 

 

 

 

 

6,03

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

157,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157,95

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

56,37

1,04

0,67

1,70

0,40

0,50

0,89

4,03

1,58

4,01

4,54

37,01

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

60,59

1,32

1,24

0,40

8,05

4,38

6,22

0,74

1,05

0,40

2,86

33,93

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.316,88

162,05

212,58

226,97

259,04

318,63

269,30

224,18

185,22

177,18

165,56

116,17

2.9.1

Đất giao thông

DGT

707,87

48,53

78,56

43,33

49,10

42,99

75,92

134,63

73,88

27,27

72,86

60,81

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

1.522,08

109,81

93,78

177,39

206,11

273,14

189,05

84,53

107,22

145,73

87,00

48,30

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

37,47

0,04

35,80

0,19

0,46

0,36

 

0,03

0,12

 

 

0,48

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,47

0,05

 

0,14

0,07

 

0,02

 

0,05

0,03

0,08

0,03

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,92

 

1,19

 

0,02

 

0,50

0,11

 

0,17

 

0,92

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

4,85

0,68

0,20

0,35

0,26

0,11

0,05

0,49

0,25

0,32

0,68

1,46

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

33,59

2,94

3,01

3,80

2,86

1,93

2,85

3,59

2,28

2,84

3,96

3,53

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

5,53

 

 

1,67

 

 

0,91

0,73

1,38

 

0,39

0,46

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Đất chợ

DCH

2,11

 

0,04

0,10

0,16

0,10

 

0,07

0,04

0,82

0,59

0,18

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,02

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,44

2,71

 

 

 

0,71

 

0,87

0,10

0,10

1,95

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

415,71

39,62

24,46

54,07

75,10

40,82

37,67

55,13

56,27

32,56

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

104,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,33

55,30

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

16,79

1,04

0,40

0,45

0,48

1,34

0,68

2,32

0,76

0,88

0,40

8,04

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,96

 

0,16

 

 

 

0,12

 

 

 

0,11

0,58

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,49

3,55

6,39

4,16

 

4,24

0,71

2,75

5,82

3,91

5,43

1,53

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

49,72

5,51

4,17

10,16

3,53

6,05

2,55

1,66

0,54

0,95

11,67

2,94

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,28

0,03

 

0,16

0,03

 

0,19

 

0,76

0,06

0,03

0,03

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,66

0,02

0,32

0,90

2,37

0,82

0,57

0,10

0,13

0,08

0,02

0,33

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.054,34

256,06

221,83

204,86

51,08

96,94

226,34

293,09

42,24

101,66

11,21

549,03

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,55

0,09

 

 

 

1,36

 

0,05

 

 

 

0,06

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,47

0,01

0,58

1,80

 

 

0,55

0,28

 

0,11

 

0,15

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018

Đơn vị tính: Ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Kế hoạch năm 2018 (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Ân 2

Xã Lịch Hội Thưng

Xã Liêu Tú

Xã Tài Văn

Xã Thạnh Thi An

Xã Thạnh Thới Thun

Xã Trung Bình

Xã Viên An

Xã Viên Bình

Thị trấn Lịch Hội Thượng

Thị trấn Trn Đ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

+(15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

126,62

3,07

36,35

0,98

3,93

0,30

1,31

3,35

2,62

2,75

0,5

71,46

1.1

Đất trồng lúa

LUA

15,22

2,94

1,52

0,31

0,79

0,14

0,70

0,93

1,83

1,85

0,25

3,96

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

15,22

2,94

11,52

0,31

0,79

0,14

0,70

0,93

1,83

1,85

0,25

3,96

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

31,16

 

0,28

0,08

 

 

 

1,38

0,4

0,02

 

29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

20,98

0,13

0,53

0,59

3,14

0,16

0,17

1,00

0,39

0,66

0,25

13,96

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

12,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,03

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đầt rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

47,23

 

34,02

 

 

 

0,44

0,04

 

0,22

 

12,51

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,59

0,14

0,82

0,03

0,37

 

 

0,02

0,04

0,04

 

7,13

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,03

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,02

 

 

2.9.1

Đất giao thông

DGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,03

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,02

 

 

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,36

0,14

0,81

0,02

0,35

 

 

0,02

 

0,02

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

6,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,98

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,02

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,05

 

0,01

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

 Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Ân 2

Xã Lịch Hội Thưng

Xã Liêu Tú

Xã Tài Văn

Xã Thạnh Thi An

Xã Thạnh Thới Thun

Xã Trung Bình

Xã Viên An

Xã Viên Bình

Thị trấn Lịch Hội Thượng

Thị trấn Trn Đ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)++(15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

174,73

6,56

39,91

2,77

6,29

3,72

4,77

6,45

6,08

5,54

7,18

85,46

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

28,75

3,66

2,54

0,68

1,30

0,97

1,58

2,43

3,13

2,65

2,48

7,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

28,75

3,66

2,54

0,68

1,30

0,97

1,58

2,43

3,13

2,65

2,48

7,33

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

37,81

0,67

0,33

0,25

 

 

 

1,42

0,40

0,72

1,65

32,37

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

48,91

2,23

3,02

1,84

4,99

2,75

2,75

2,56

2,55

1,95

3,05

21,22

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

12,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,03

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

47,23

 

34,02

 

 

 

0,44

0,04

 

0,22

 

12,51

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

89,91

63,91

2,00

2,00

2,00

5,00

 

5,00

2,00

2,00

1,00

5,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

31,00

5,00

2,00

2,00

2,00

5,00

 

5,00

2,00

2,00

1,00

5,00

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

33,37

33,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

25,54

25,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Trn Đề có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trn Đề, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TN&MT huyện TĐ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 750/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 29/03/2018 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.547

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!