Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 712/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 712/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 712/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH S DNG ĐT NĂM 2017 HUYN LÂM HÀ, TNH LÂM ĐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Lâm Hà tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 17/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 175/TTr-STNMT ngày 28/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lâm Hà với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo Phụ lục 4.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Hà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Lâm Hà;
- Phòng TN&MT huyện Lâm Hà;
- CTy CP QH&TKXD Miền Trung;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2017

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Đinh Văn

Thị trấn Nam Ban

Xã Đạ Đờn

Xã Phi Tô

Xã Phú Sơn

Xã Tân Văn

Xã Tân Hà

Xã Phúc Thọ

Xã Hoài Đức

Xã Tân Thanh

Xã Đan Phượng

Gia Lâm

Xã Liên Hà

Xã Nam Hà

Xã Đông Thanh

Xã Mê Linh

 

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

 

93.023,12

3.510,93

2.046,87

7.362,45

7.709,28

17.520,40

3.706,62

3.217,56

9.915,38

3.209,96

13.035,08

4.597,65

1.989,01

5.191,00

2.320,84

3.419,92

4.270,17

1

Đất nông nghiệp

NNP

86.216,51

3.012,79

1.805,76

6.707,90

7.353,72

17.131,93

3.337,14

2.924,52

9.253,14

3.018,84

12.027,80

4.195,95

1.719,93

4.447,35

2.159,00

3.072,78

4.047,96

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.178,52

731,16

30,02

226,72

178,26

103,10

384,63

3,85

53,55

146,37

70,56

66,04

2,17

165,31

 

 

16,78

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.481,89

731,24

29,84

220,83

101,93

100,51

201,88

 

 

5,07

 

 

 

83,68

 

 

6,91

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.689,24

154,02

40,29

28,31

45,11

30,39

72,33

64,58

99,18

192,41

625,83

772,59

46,69

156,04

40,00

141,12

180,35

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

56.924,16

1.934,65

1.472,52

5.833,16

4.039,13

6.188,21

2.756,00

2.712,70

5.864,37

2.580,00

8.324,50

3.242,63

1.218,50

4.055,75

2.048,78

1.585,24

3.068,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

6.829,68

 

8,87

 

1.579,49

943,72

 

 

297,25

 

2.373,22

 

 

 

 

1.333,55

293,58

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

16.763,06

176,60

224,23

600,05

1.504,95

9.862,84

23,90

 

2.857,50

 

511,24

9,63

447,66

13,25

55,00

4,74

471,47

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

743,69

16,36

29,83

10,42

6,78

3,67

21,36

143,39

81,29

100,06

122,45

105,06

4,91

57,00

15,22

8,13

17,76

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

88,16

 

 

9,24

 

 

78,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.114,97

498,11

237,55

611,14

260,40

294,53

368,88

290,70

433,54

190,34

920,13

365,15

252,24

740,37

152,39

289,44

210,06

2.1

Đất quốc phòng

CQP

157,02

 

0,59

 

1,03

 

22,25

 

6,32

 

4,16

 

81,63

0,50

 

40,54

 

2,2

Đất an ninh

CAN

6,65

1,41

0,12

4,94

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

33,98

6,05

 

27,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

12,72

4,06

0,89

5,39

0,03

 

0,52

1,42

 

 

 

 

0,21

 

0,20

 

 

2.5

Đất cơ s sn xuất phi nông nghiệp

SKC

28,42

5,71

0,11

 

0,03

0,08

0,95

0,31

0,05

0,41

0,13

 

18,40

0,54

0,36

1,24

0,10

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.144,95

186,82

86,16

294,89

160,06

93,70

123,59

99,16

253,02

80,57

712,19

166,35

53,31

542,28

63,19

135,89

93,77

2.7

Đất danh lam thng cảnh

DDL

0,52

 

0,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

11,44

6,13

 

 

 

 

 

2,97

 

 

2,34

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

946,80

 

 

65,71

28,71

54,52

91,43

126,87

54,15

74,31

76,31

61,96

57,36

105,50

44,52

46,96

58,49

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

270,97

158,41

112,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,51

5,93

0,64

2,32

0,41

0,16

0,43

0,44

1,92

0,80

0,88

0,48

0,60

3,64

0,22

1,37

0,27

2.12

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,95

1,76

 

 

0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

20,06

2,00

4,01

2,32

0,52

1,92

1,33

0,91

3,08

1,45

 

0,30

 

1,35

0,87

 

 

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

161,41

22,65

3,39

10,30

12,09

14,55

24,44

10,36

6,37

6,03

2,89

12,15

7,96

10,43

5,20

7,57

5,03

2.15

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

85,99

5,14

0,18

0,52

5,58

10,60

22,54

9,39

 

 

 

3,29

1,99

 

16,78

 

9,98

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

21,53

1,89

0,32

2,15

0,15

0,60

1,71

0,61

1,76

1,97

3,69

0,89

0,36

2,26

0,90

1,08

1,19

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,66

2,07

 

 

 

 

 

 

0,59

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,16

0,07

 

 

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.085,23

84,11

20,96

194,67

51,60

118,31

79,69

38,08

25,26

24,80

117,54

119,73

29,44

73,87

20,15

45,79

41,23

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

102,00

5,40

7,10

 

 

 

 

 

80,50

 

 

 

 

 

 

9,00

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

691,64

0,03

3,56

43,41

95,16

93,94

0,60

2,34

228,70

0,78

87,15

36,55

16,84

3,28

9,45

57,70

12,15

4

Đất đô thị*

KDT

5.557,80

3.510,93

2.046,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Đinh Văn

Thị trấn Nam Ban

Xã Đạ Đờn

Xã Phi Tô

Xã Phú Sơn

Xã Tân Văn

Xã Tân Hà

Xã Phúc Thọ

Xã Hoài Đức

Xã Tân Thanh

Xã Đan Phượng

Xã Gia Lâm

Xã Liên Hà

Xã Nam Hà

Xã Đông Thanh

Xã Mê Linh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(20)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp

NNP

580,44

31,65

7,06

47,89

78,50

67,87

8,73

7,09

67,54

4,45

69,92

32,55

2,21

24,49

15,32

103,13

12,04

1.1

Đất trồng lúa

LUA

13,65

7,59

 

3,46

0,21

 

1,87

 

0,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12,15

7,51

 

2,71

0,06

 

1,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

11,55

0,22

0,10

0,18

2,69

0,10

 

 

0,89

0,50

0,07

 

 

0,01

0,02

6,72

0,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

278,76

15,83

6,90

41,37

17,00

9,17

6,86

7,09

22,96

3,95

7,85

32,53

2,21

24,48

12,16

56,41

11,99

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

229,35

8,01

 

2,88

58,60

58,60

 

 

43,12

 

55,00

 

 

 

3,14

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

7,13

 

0,06

 

 

 

 

 

0,05

 

7,00

0,02

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

52,23

3,61

1,91

5,61

5,37

1,12

3,02

2,31

11,86

2,72

3,49

2,06

0,28

0,03

1,59

4,98

2,27

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,43

 

 

2.2

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

0,18

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0,10

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

6,63

 

0,04

0,06

0,66

 

 

0,45

1,04

0,32

 

 

 

 

0,19

1,60

2,27

2.4

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,09

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

33,83

 

 

2,58

4,16

1,12

2,19

1,78

10,14

2,25

3,49

2,03

0,28

 

0,43

3,38

 

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

3,51

2,01

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,45

 

 

0,15

 

 

 

 

0,09

 

 

 

 

 

0,21

 

 

2.8

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,51

 

0,21

 

0,20

 

 

 

 

0,09

 

 

 

 

0,01

 

 

2.9

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,17

0,10

 

0,03

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gm

SKX

4,49

1,50

 

2,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,47

 

0,04

0,01

 

 

0,01

0,08

0,27

0,06

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,24

 

 

0,01

0,35

 

0,82

 

 

 

 

0,03

 

0,03

 

 

 

2.13

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,23

 

 

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Đinh Văn

Thị trấn Nam Ban

Xã Đạ Đờn

Xã Phi Tô

Xã Phú Sơn

Xã Tân Văn

Xã Tân Hà

Xã Phúc Thọ

Xã Hoài Đức

Xã Tân Thanh

Xã Đan Phượng

Xã Gia Lâm

Xã Liên Hà

Xã Nam Hà

Xã Đông Thanh

Xã Mê Linh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(20)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

384,97

28,97

10,06

50,47

20,80

10,06

12,45

10,12

31,91

4,45

16,12

33,85

3,19

25,43

16,32

104,77

6,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

17,81

9,28

 

4,57

0,21

 

3,23

 

0,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr. đó: đt chuyên lúa nước

LUC/PNN

15,31

9,20

 

2,82

0,06

 

3,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

12,01

0,34

0,10

0,18

2,69

0,10

0,14

0,20

0,89

0,50

0,07

 

 

0,01

0,02

6,72

0,05

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

295,77

19,26

9,90

42,84

17,90

9,96

9,06

9,92

24,33

3,95

9,05

33,83

3,19

25,42

13,16

58,05

5,95

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

12,15

0,01

 

2,88

 

 

 

 

6,12

 

 

 

 

 

3,14

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

7,23

0,08

0,06

 

 

 

0,02

 

0,05

 

7,00

0,02

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

161,29

8,78

 

0,72

58,60

 

 

 

37,00

 

55,00

 

 

 

 

1,19

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

0,78

0,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm

RSX/CLN

158,60

8,00

 

 

58,60

 

 

 

37,00

 

55,00

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác

RSX/NKH

0,72

 

 

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Mục đích sử dụng

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Đinh Văn

Xã Phúc Thọ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(6)

(5)

(6)

 

Tổng cộng (A = 1+2)

 

0,40

0,39

0,01

1

Đất nông nghiệp

NNP

0,11

0,11

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,11

0,11

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,29

0,28

0,01

2.1

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,20

0,20

 

2.2

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,09

0,08

0,01

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 712/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82