Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bổ sung giá đất tại vị trí đường quy hoạch thuộc khu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đất Sân vận động đường Lê Hồng Phong - thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 55/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 14/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐƯỜNG QUY HOẠCH THUỘC KHU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT SÂN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THỊ XÃ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư 145/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 7/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum khoá IX, kỳ họp thứ 9 về bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh KonTum;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 13/11/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 13/11/2008;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thị xã Kon Tum tại Tờ trình số 1356/UBND-TH ngày 17/10/2008 về việc đề nghị bổ sung giá đất năm 2008 tại các vị trí đường quy hoạch thuộc khu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đất sân vận động đường Lê Hồng Phong thị xã Kon Tum; ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 63/TT/STC-QLCSG ngày 23/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bảng giá đất năm 2008 tại các vị trí đường quy hoạch thuộc khu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đất Sân vận động đường Lê Hồng Phong - thị xã Kon Tum, cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Tên đường - Đoạn đường

Giá đất vị trí 1

Ghi chú

1

Đường quy hoạch số 1 (đoạn Lê Hồng Phong - Đoàn Thị Điểm)

8.000

 

2

Đường quy hoạch số 2 (đoạn Lê Hồng Phong - Đoàn Thị Điểm)

8.000

 

3

Đường Đoàn Thị Điểm (đoạn Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền)

5.000

 

Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này được sử dụng làm căn cứ:

- Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33 của Luật đất đai năm 2003;

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bổ sung giá đất tại vị trí đường quy hoạch thuộc khu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đất Sân vận động đường Lê Hồng Phong - thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25