Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5133/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5133/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5133/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MÊ LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết đnh của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đnh chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh;

Căn cVăn bản số 333/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 của HĐND Thành phố về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7017/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Báo cáo số 8572/BC-STNMT ngày 5 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh là 15 dự án; diện tích 113,89 ha (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 là: 12 công trình, dự án; diện tích là: 93 ha và điều chỉnh diện tích 01 dự án (Phụ lục 03 kèm theo);

3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

14.246,10

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.429,90

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.480,75

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.367,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.297,77

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

192,24

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

8,71

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

423,20

1.8

Đất làm muối

LMU

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

27,23

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.123,14

2.1

Đất quốc phòng

CQP

7,79

2.2

Đất an ninh

CAN

2,25

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

293,27

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

77,04

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

198,46

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

41,88

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.699,93

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

11,09

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,20

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.592,05

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

262,30

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

49,99

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,64

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

21,64

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

101,40

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng là đồ gốm

SKX

37,67

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

12,43

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

20,84

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

503,14

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

186,52

2.26

Đất công trình công cộng khác

DCK

0,49

2.27

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

0,60

2.28

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,52

3

Đất chưa sử dụng

CSD

693,06

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 01

CÁC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MÊ LINH
(Kèm theo Quyết định số 513
3/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phHà Nội)

STT

Danh mục công trình

Mã loại đất

Chủ đu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

DA có trong NQ 13/2015/HĐ ND

Lý do đưa ra khỏi DM

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh xã

Địa danh huyện

I

Các Dự án không thay đổi ch tiêu sdụng đất (đã cắn mốc gii GPMB, chưa có Quyết định giao đt...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mầm non Mê Linh, xã Mê Linh (khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0.60

0.6

0.60

Xã Mê Linh

huyện Mê Linh

Quyết định số 6124/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Dự án: Xây dựng trường mầm non Mê Linh, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (khu trung tâm)

x

Chưa bố trí được vốn thực hiện

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ năm 2015 chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)

DGT

UBND huyện Mê Linh

3.11

2.64

3.11

Thị trấn Chi Đông

huyện Mê Linh

Quyết định số 6528/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 30/10/2013 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bc Thăng Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)

x

Chưa bố trí được vốn thực hiện

Thị trấn Quang Minh

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyn sử dụng đất tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

1.13

0.68

1.13

Xã Thanh Lâm

huyện Mê Linh

Văn bản số 2332 UBND-KH&ĐT ngày 04/04/2011 của UBND thành phố Hà Nội v/v Chấp thuận điều kin bố trí kế hoạch chun bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đđấu giá QSDD tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm

x

Do chuyển chủ đầu tư và xin lại chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

4

Dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà thuộc huyện Mê Linh

DTL

Sở NNPTNT

4.01

2.27

4.01

Xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà

huyện Mê Linh

Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND thành phố chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà thuộc huyện Mê Linh

x

Do chưa bố trí được vốn thực hiện

5

Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra Sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

DTL

Sở NNPTNT

0.50

0.5

0.50

Xã Văn Khê

huyện Mê Linh

Quyết định số 6489/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND TP Hà Nội Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra Sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

x

Do chưa bố trí được vốn thực hiện

6

Dự án cấp nước sạch liên xã Thanh Lâm Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

DTL

Sở NNPTNT

1.60

1.6

1.60

Xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng

huyện Mê Linh

Văn bản số 57/VP-NNNT của Sở NNNT ngày 6/1/2014 chấp thuận đầu tư Dự án cấp nước sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh thành phố Hà Nội; Văn bản số 4971/KH&ĐT-QH ngày 13/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư hệ thống nước sạch cho nhân dân các xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh

 

Do chưa bố trí được vốn thực hiện

7

Dự án cải tạo tuyến đường 50 (đoạn qua cty Hà Linh)

DGT

UBND huyện Mê Linh

0.05

 

 

Xã Mê Linh

huyện Mê Linh

Văn bản số 5808/UBND-TNMT thành phố Hà Nội ngày 12/12/2014

 

Chưa có vốn thực hiện GPMB

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá sử dụng đất và tạo mặt bng xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tự Lập tại khu Lò Gạch, thôn Phú Mỹ, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

2.90

1.74

2.9

Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh

huyện Mê Linh

Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt quy hoạch tng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá sử dụng đất và tạo mặt bằng xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tự Lập tại khu Lò Gạch, thôn Phú Mỹ, huyện Mê Linh

 

Do phải xin chấp thuận lại chủ trương đầu tư và điều chnh quy hoạch khu đất và chưa được bố trí

9

Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại huyện Mê Linh

HNK

UBND huyện Mê Linh

80.00

 

80.00

Xã Tráng Việt

huyện Mê Linh

Văn bản 3746/KHĐT-NN ngày 16/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án xây dựng vùng sản xuất RAT tại huyện Mê Linh; Văn bản số 5153/UBND-VP ngày 26/10/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc tham gia thm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án xây dựng vùng sản xuất RAT tại huyện Mê Linh

 

 

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Xây dựng tuyến đường nối từ đường 23B đến trục trung tâm đô thị mới Mê Linh qua cổng bệnh viện đa khoa 1000 giường

DGT

UBND huyện Mê Linh

4.2

4.2

4.2

Xã Đại Thịnh

huyện Mê Linh

Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND huyện Mê Linh về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường ni từ đường 23B đến trục trung tâm đô thị mới Mê Linh qua cng bệnh viện đa khoa 1000 giường

X

Chưa có vốn thực hiện

Xã Tam Đồng

huyện Mê Linh

11

Trường mầm non Tự Lập (Khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0.57

 

0.57

Xã Tự Lập

huyện Mê Linh

Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 02/08/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt cho phép thực hiện chun bị đầu tư dự án Xây dựng trường mầm non Tự Lập, huyện Mê Linh (Khu trung tâm)

 

Chưa có vốn thực hiện

12

Trường mầm non Tam Đồng (Khu Văn Lôi)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0.47

0.47

0.47

Xã Tam Đồng

huyện Mê Linh

Văn bản số 1231/UBND-TCKH ngày 30/3/2015 của UBND huyện Mê Linh v/v chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Tam Đng (điểm lẻ Văn Lôi)

 

Chưa có vốn thực hiện

13

Xây dựng trường mầm non Chu Phan (Khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0.5

 

0.5

Xã Chu Phan

huyện Mê Linh

Văn bản số 542/QHKT-P3 ngày 28/02/2013 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội v/v thông tin địa điểm quy hoạch đề xuất dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội

 

Chưa có vốn thực hiện

14

Xây dựng Chợ đầu mối hoa, nông sản tổng hợp xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

DCH

UBND huyện Mê Linh

10.00

 

10.00

Tiền Phong

huyện Mê Linh

Văn bản 3913/KH&ĐT-CN ngày 23/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thm định chủ trương đầu tư dự án; Văn bản 6978/VP-CT ngày 12/10/2015 của Văn phòng thành phố về việc Sở CT điều chnh danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trong hạn giai đoạn 2016-2020

 

Sở Công Thương có ý kiến bng Văn bản

15

Xây dựng bãi phế thải xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (X11)

DRA

Sở xây dựng

4.25

4.25

4.25

Xã Tiến Thng

huyện Mê Linh

Văn bản 6452/UBND-KH&ĐT ngày 04/8/2013 của UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư

X

Chưa có vốn thực hiện

 

PHỤ LỤC 03

DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MÊ LINH
(Kèm theo Quyết định s
5133/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình

Mã loại đất

Chđầu tư

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Trong đó

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa, rừng

Thu hồi đất

Địa danh xã

Địa danh huyện

1

Mở rộng khu nhà Minh Giang - Đầm và

ONT

Cty TNHH Minh Giang

16.77

 

 

Xã Tiền Phong

Mê Linh

Quyết định 1109/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

2

Khu nhà ở Minh Đức

ONT

Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du Lịch Minh Đức

17.36

 

 

Xã Tiền Phong

Mê Linh

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chnh tng thquy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Minh Đức

 

3

Khu đô thị làng hoa Tiền Phong

ONT

Cty Cổ phần ĐT BĐS Prime Land

40.05

 

 

Xã Tiền Phong

 

Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của tỉnh Vĩnh Phúc về việc Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở Làng Hoa Tiền Phong tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

 

4

Trường tiểu học Chu Phan A

DGD

Ban QLDA Hạ tầng đất Dịch vụ

0.25

 

 

Xã Chu Phan

Mê Linh

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt điều chnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường tiểu học Chu Phan A

 

5

Cải tạo nâng cấp đường Chi Đông - Kim Hoa huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

7.61

 

7.61

TT Chi Đông, xã Kim Hoa

Mê Linh

Quyết định số 5751/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông - Kim Hoa, huyện Mê Linh

 

6

Xây dựng trụ slàm việc đồn công an Tiền Phong

CAN

Công an huyện

0.11

 

 

Xã Tiền Phong

Mê Linh

Văn bản s330/CAML ngày 03/6/2016 của Công an huyện Mê Linh về việc xin đất xây dựng trụ sở đồn công an Tiền Phong; Văn bản số 59/CV-HP ngày 9/10/2013 của Công ty Cổ phần Hà Phong về việc chuyển giao đất để xây dựng trụ sở Đồn công an Tiền Phong

 

7

Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ, xen kẹp trên địa bàn xã Tiến Thắng

ONT

UBND huyện Mê Linh

1.16

 

1.16

Xã Tiến Thắng

Mê Linh

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dng HTKT để đấu giá QSDD nhlẻ, xen kẹp tại (X7, X10, X11, X12, X16, X17) thôn Bạch Trữ; Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT để đấu giá QSDD nhỏ lẻ, xen kẹp tại (đim X2, X3) thôn Kim Giao; Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 ca UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT để đấu giá QSDD nhỏ lẻ, xen kẹp tại (X13, X15, X24) thôn Diễn Tảo; Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT để đấu giá QSDD nhỏ lẻ, xen kẹp tại (điểm X9) thôn Bạch Trữ; Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT để đấu giá QSDD nhỏ lẻ, xen kẹp tại (điểm X5, X6, X20) thôn Thái Lai

 

8

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ giao đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0.92

 

0.92

Xã Mê Linh

Mê Linh

Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ giao đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh

 

9

Xây dựng nhà văn hóa thôn Mỹ Lộc

DSH

UBND xã Thanh Lâm

0.13

0.13

0.13

Xã Thanh Lâm

Mê Linh

Quyết định số 6001/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt Quy hoạch địa điểm và tổng thể mặt bằng chi tiết tlệ 1/500 dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Hữu, Mỹ Lộc, khu đường 23B xã Thanh Lâm

 

10

Trường tiểu học Chu Phan A

DGD

Ban QLDA Hạ tầng đất Dịch vụ

0.25

0.23

0.25

Xã Chu Phan

Mê Linh

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường tiu học Chu Phan A

 

11

Cải tạo nâng cấp đường Chi Đông - Kim Hoa huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

7.61

2.75

7.61

TT Chi Đông, xã Kim Hoa

Mê Linh

Quyết định số 5751/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông - Kim Hoa, huyện Mê Linh

 

12

Nhà máy sản xuất cơ khí Đa Hình

SKK

Công ty TNHH Đa Hình

0.77

 

 

Kim Hoa

Mê Linh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000561 ngày 30/12/2014 của Ban quản lý khu công nghip và chế xuất Hà Nội

 

 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MÊ LINH

STT

Danh mục công trình

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó

Vị trí

Căn cứ pháp lý

DA có trong NQ 13/2015/HĐ ND

Đất trồng lúa, rừng

Thu hồi đất

Địa danh xã

Địa danh huyện

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư tại xã Mê Linh, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

0.69

 

 

Xã Mê Linh

huyện Mê Linh

Quyết định số 7739/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt điều chnh tổng thể mặt bng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư tại xã Mê Linh, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh; Biên bản xác định mốc giới của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

X

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5133/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26