Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2006 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/2006/CT-TTg về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2006/CT-TTG NGÀY 22/02/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC KHẮC PHỤC YẾU KÉM, SAI PHẠM TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 650/STNMT-QLĐĐ ngày 19/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bình Định, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2006/CT-TTG NGÀY 22/02/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC KHẮC PHỤC YẾU KÉM, SAI PHẠM, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thông qua kế hoạch thực hiện để UBND từng xã, phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành chức năng tự rà soát đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả việc thi hành Luật Đất đai, những công việc đã làm được, chưa được và nguyên nhân. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những yếu kém và từng bước nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng đất đai đi vào nề nếp, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật UBND tỉnh đã ban hành đến nay không còn phù hợp, cần bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với pháp luật về đất đai hiện hành trên các lĩnh vực sau:

- Rà soát, bổ sung Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005) cho phù hợp với Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Quy định về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tái định cư. Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Ban hành đầy đủ giá các loại đất để tính tiền sử dụng đất hoặc áp dụng tính đơn giá thuê đất. Ban hành suất đầu tư trên một m2 đất theo từng vùng, từng khu quy hoạch chi tiết để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn dự án đầu tư.

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án đảm bảo công khai minh bạch, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật.

2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai thông qua nhiều hình thức. Chú trọng đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp huyện và cấp xã. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản pháp quy do UBND tỉnh ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tốt công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến đất đai đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành tại trụ sở các cơ quan có liên quan giải quyết các công việc về đất đai.

3- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý đất đai các cấp và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.

Thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quy Nhơn và một số huyện có tính chất công việc đất đai diễn ra phức tạp. Cấp xã, phường, thị trấn, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ địa chính có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm ổn định, chuyên nghiệp và khắc phục tình trạng thường xuyên thay đổi cán bộ địa chính.

- Trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị chuyên dùng đủ để phục vụ làm việc.

- Các cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã phải tổ chức thực hiện cơ chế một cửa.

4- Tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến 2010.

- Đẩy nhanh việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch điểm khu dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tạo sự minh bạch, bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư khi tiếp cận quỹ đất để lựa chọn dự án đầu tư.

- Hạn chế thấp nhất việc chuyển đất trồng lúa nước sang mục đích làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp ở những xã, phường, thị trấn có điều kiện sử dụng các loại đất khác. Đối với những nơi cần thiết phải chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải có giải pháp sử dụng đất tiết kiệm, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện.

5- Đẩy mạnh việc lập hồ sơ địa chính các cấp:

- Tiếp tục đo vẽ lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 đối với các xã, phường, thị trấn chưa có bản đồ địa chính;

- Thực hiện đăng ký thống kê, lập sổ địa chính đối với những nơi đã có bản đồ địa chính;

- Thực hiện công tác cập nhật chỉnh lý đăng ký biến động đất đai tại 03 cấp: tỉnh, huyện, xã.

6- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Phấn đấu trong năm 2006, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất: đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất làm trang trại; đất ở đô thị, đất ở nông thôn; đất xây dựng trụ sở các cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất xây dựng cơ sở sản xuất, dịch vụ; đất các công trình công cộng; đất tôn giáo.

- Nghiêm cấm đặt thêm các thủ tục hành chính và các khoản thu ngoài quy định chung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7- Cơ quan quản lý đất đai giúp UBND các cấp tăng cường công tác kiểm tra phát hiện tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các dự án, không hiệu quả, sai mục đích đề xuất cấp có thẩm quyền kiên quyết thu hồi. Rà soát đất đã giao cho các Lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ do sử dụng không hiệu quả giao cho các địa phương để giao đất, cho thuê đất cho nông dân thiếu đất sản xuất, trong đó cần chú ý quan tâm đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo có đất làm nhà ở, đất sản xuất.

8- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giá đất bồi thường bảo đảm theo đúng quy định (nguyên tắc xác định theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai). Không hồi tố trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các huyện, thành phố cần xem xét vận dụng chính sách, pháp luật để xử lý từng trường hợp cụ thể theo quan điểm vì dân với yêu cầu ổn định tình hình, không gây ra những phức tạp mới.

- Đất bố trí tái định cư là những vị trí thuận lợi; diện tích lô đất ở tái định cư không nhỏ hơn hạn mức đất ở giao mới theo quy định của tỉnh và có xem xét giao đất làm dịch vụ đối với các trường hợp thu hồi hết đất sản xuất. Những dự án chỉnh trang, mở rộng khu đô thị hoặc khu dân cư nông thôn cần bố trí giao đất tái định cư tại chỗ. Không thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở hợp pháp của dân khi chưa được nhà nước giao đất tái định cư.

9- Thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Các cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh (nếu có) đúng quy định của pháp luật.

- Vận động làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- UBND các huyện, thành phố phải thường xuyên duy trì thời gian và hoàn thiện, làm tốt công tác tiếp dân; mỗi địa phương phải có trụ sở tiếp dân, nơi tiếp công dân phải niêm yết công khai số điện thoại, số fax, hòm thư và từng bước mở địa chỉ thư điện tử.

10- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý sử dụng đất. Tập trung kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê trái quy định của pháp luật. Tăng cường công tác hậu kiểm, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSD đất; bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các Quy định:

+ Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Quy chế phối hợp giữa các sở, cơ quan liên quan trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư.

+ Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức (theo ủy quyền của UBND tỉnh);

Thời gian thực hiện các vấn đề nêu trên xong trước ngày 31/6/2006.

- Tiếp tục rà soát, hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Bình Định, các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác giáo dục, truyên truyền, phổ biến và giải đáp các ý kiến của nhân dân về chính sách, pháp luật đất đai.

- Kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị sự nghiệp công: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường bố trí cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát kiện toàn các phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính cấp huyện, thành phố và cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn có phẩm chất đạo đức và năng lực, đảm bảo ổn định, chuyên nghiệp. Đề xuất kế hoạch đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ địa chính cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố đề xuất việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố. Thời gian thực hiện xong trong quý 3/2006.

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nhanh, gọn.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy nhanh việc lập quy hoạch sử dụng đất (2006-2010) của cấp huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Đất đai.

- Xây dựng kế hoạch đo vẽ bản đồ điạ chính và đăng ký thống kê đối với các xã, phường, thị trấn chưa có bản đồ địa chính trình UBND tỉnh, thời gian thực hiện cơ bản hoàn thành trong năm 2006.

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; đồng thời tập trung chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức phải cơ bản hoàn thành trong năm 2006.

- Lập kế hoạch bổ sung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức đã được nhà nước giao, cho thuê, nhưng sử dụng không đúng tiến độ đầu tư của dự án, không đúng mục đích sử dụng đất, cho thuê lại trái quy định; kiểm tra việc chấp hành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất tại các địa phương báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

2. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành: Quy định về trình tự, thủ tục trong công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; giá các loại đất, đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, rà soát, bổ sung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, các công việc này hoàn thành trước ngày 30/6/2006.

- Triển khai thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính.

- Hướng dẫn các Phòng Tài chính thuộc huyện, thành phố bố trí đủ kinh phí để thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn và công tác đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối bố trí vốn đủ để các sở, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này, đề xuất UBND tỉnh ban hành suất đầu tư trên 01m2 đất theo từng địa bàn, từng vùng, từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh để làm cơ sở xét chọn các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện xong trước 30/5/2006.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo việc rà soát đất đai do các Lâm trường quản lý, sử dụng theo đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, xác định rõ diện tích từng loại đất để giữ lại cho Công ty lâm nghiệp tiếp tục quản lý, sử dụng; diện tích không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả giao lại cho địa phương để giao đất cho nông dân thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất, ưu tiên các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian thực hiện xong báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2006.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, quy hoạch 03 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND tỉnh trong quý 2/2006.

5. Sở Nội vụ: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh cho thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại một số huyện, thành phố, thời gian thực hiện xong trước 30/6/2006.

6. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật đất đai; thông qua các cuộc thi, tìm hiểu pháp luật đề xuất biểu dương, khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật; đồng thời phê bình những địa phương, tổ chức, cá nhân có chưa thực hiện tốt. Đây là việc làm thường xuyên, phổ biến sâu rộng đến từng địa bàn khu dân cư và là một trong các nội dung xem xét đánh giá công nhận địa phương, đơn vị, gia đình văn hóa.

7. Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Bình Định: Tăng số lượng và thời gian tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu và thực hiện.

8. UBND các huyện, thành phố khẩn trương ban hành các quy định:

- Về trình tự, thủ tục hành chính (cần quy định rõ thời gian thực hiện) về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quy định về thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo cơ chế một cửa, thời gian thực hiện xong trước 30/6/2006.

- Xây dựng đề án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải cơ bản hoàn thành trong năm 2006.

- Cân đối bố trí kinh phí và tập trung chỉ đạo thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất đến 2010 của cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thời gian thực hiện xong quy hoạch sử dụng đất các cấp chậm nhất đến hết Quý 2/2007.

- Tập trung chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn thiết lập đầy đủ hồ sơ địa chính các cấp; thực hiện ngay việc chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

- Thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và tổ công tác giúp việc; đồng thời xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng và tổ công tác, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, từng cấp, từng ngành. Việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phải áp dụng chính sách bồi thường theo đúng quy định hiện hành và thống nhất trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước 30/6/2006.

- Tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn tại về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai dứt điểm trong năm 2006; đồng thời giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử (nếu có) để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2006.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại một số xã, phường, thị trấn và cơ quan quản lý đất đai thuộc huyện, thành phố có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai chưa tốt báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 01/7/2006.

- Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai cấp huyện, thành phố; thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, xây dựng bố trí đội ngũ cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng thường xuyên thay đổi cán bộ địa chính. Đến 30/6/2007, cán bộ địa chính cấp huyện, xã phải đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định; trường hợp cán bộ địa chính nào chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục cho đào tạo bồi dưỡng.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh huyện, thành phố thường xuyên phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chủ trương chính sách pháp luật về đất đai. Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết công khai các quy định về trình tự thủ tục hành chính giải quyết về đất đai, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, đúng thời gian quy định, tập trung khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, địa phương và định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2006 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/2006/CT-TTg về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41