Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3690/QĐ-UBND.ĐC năm 2013 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 3690/QĐ-UBND.ĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3690/QĐ-UBND .ĐC

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH NGHỆ AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thị hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về cấp GCN QSD đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biên pháp để thực hiện trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số: 2248/ STNMT.QLĐĐ-CNTT ngày 31/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT: NN, TM;
 - PVP UBND tỉnh phụ trách TC;
 - CViên: ĐC, TM;
 - Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3690/QĐ-UBND.ĐC ngày 22/08/2013 của UBND tỉnh Nghệ An).

Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biên pháp để thực hiện trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) và Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (gọi tắt là: CSDL) đất đai nhằm hiện đại hoá hệ thống công tác quản lý và cập nhật, chỉnh lý biến động nguồn dữ liệu đất đai thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, đến các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhanh gọn, chính xác phục vụ tốt quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế; phát triển Chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường và đặc biệt là nhu cầu khai thác thông tin thường xuyên cho người dân và doanh nghiệp góp phần làm minh bạch thị trường Bất động sản.

Thiết lập và phát triển một hệ thống lưu trữ, cập nhật, xử lý, tích hợp, đồng bộ nguồn dữ liệu đất đai và chia sẻ, phân quyền, phân phối thông tin trực tuyến qua hệ thống mạng thông tin, đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin được thống nhất và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Từng bước hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phục vụ cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng, khai thác tiềm năng quỹ đất, cung cấp các thông tin về đất đai phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thiết lập mạng lưới thông tin giao diện, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, phục vụ cho việc quản lý và khai thác thông tin đất đai.

2. Yêu cầu.

Việc xây dựng CSDL đất đai phải đảm bảo đầy đủ và chính xác, cấu trúc CSDL phải thống nhất, có tổ chức và thích hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai. Cơ sở dữ liệu phải đáp ứng được nhu cầu phân tích, xử lý, lưu trữ số liệu, cung cấp thông tin và có thể trao đổi, tích hợp với các hệ thống thông tin, dữ liệu khác.

CSDL đất đai tỉnh Nghệ An được xây dựng theo mô hình tập trung và được lưu trữ, quản lý, vận hành thống nhất ở cấp tỉnh (tại Sở Tài nguyên và Môi trường). Toàn bộ CSDL đất đai trong tỉnh Nghệ An sẽ được tập trung trong một CSDL duy nhất (gọi là CSDL trung tâm) do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản trị hệ thống.

Nguồn CSDL đất đai tỉnh Nghệ An sẽ được quản trị hệ thống phân quyền người dùng theo chức năng, nhiệm vụ đến các ngành cấp tỉnh; các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (có liên quan); UBND cấp huyện (gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện); UBND cấp xã và đăng tải trên cổng thông tin điện tử để phục vụ tra cứu thông tin của người dân và tổ chức khác.

Việc truy cập vào CSDL đất đai tỉnh Nghệ An được thông qua hệ thống mạng LAN hoặc mạng WAN (đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); thông qua hệ thống mạng WAN hoặc Internet (đối với các ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã); thông qua mạng Internet (đối với phục vụ tra cứu thông tin của người dân và tổ chức (việc tra cứu, sử dụng thông tin về đất đai đối với người dân và tổ chức kinh tế phải trả phí dịch vụ khi mà nguồn dữ liệu đất đai được xây dựng và vận hành hoàn chỉnh).

Xây dựng CSDL đất đai được thực hiện đồng thời (đối với các xã đang đo đạc, lập bản đồ địa chính dạng số, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận) hoặc sau khi đã được đo đạc chỉnh lý biến động thống nhất giữa giấy chứng nhận, bản đồ địa chính và hiện trạng sử dụng đất (đối với các xã đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính dạng số trước đấy, hiện nay đạng cấp giấy chứng nhận).

II. NỘI DUNG CHÍNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI.

Cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần:

- CSDL địa chính;

- CSDL quy hoạch sử dụng đất;

- CSDL giá đất;

- CSDL thống kê, kiểm kê đất đai.

Nội dung xây dựng CSDL đất đai, thực chất là nhiệm vụ xây dựng CSDL các thành phần, cụ thể gồm:

1. Về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

- CSDL địa chính phải được xây dựng theo đơn vị hành chính cấp xã, tổng hợp theo đơn vị hành chính cấp huyện và tích hợp vào CSDL đất đai. Nội dung xây dựng CSDL địa chính được thực hiện theo Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Việc xây dựng CSDL địa chính được thực hiện gồm:

+ Trường hợp xây dựng CSDL địa chính đối với các xã, phường (thị trấn) đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng công nghệ bản đồ số, đã hoặc đang thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất thì phải thực hiện chỉnh lý biến động, hoàn thiện bản đồ địa chính cho phù hợp giữa giấy chứng nhận, bản đồ và hiện trạng ngoài thực địa đồng thời với việc xây dựng CSDL địa chính.

+ Trường hợp xây dựng CSDL địa chính đối với các xã, phường (thị trấn) đang đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận thì để tiết kiệm chi phí, việc xây dựng CSDL địa chính phải thực hiện đồng thời, song song với quá trình đo đạc, lập bản địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tất cả các thửa đất trong địa giới hành chính cấp xã.

2. Về xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.

- CSDL giá đất cũng được xây dựng theo đơn vị hành chính xã, tổng hợp theo đơn vị hành chính cấp huyện và tích hợp vào CSDL đất đai.

- CSDL giá đất phải được gắn vào thông tin dữ liệu thửa đất trong CSDL địa chính, được xây dựng theo hướng sau:

+ Dữ liệu về giá đất được gắn vào thông tin dữ liệu thửa đất, tích hợp theo từng năm. CSDL về giá đất được xây dựng, cập nhật bắt đầu từ năm 2003 cho đến nay.

+ Hàng năm CSDL về giá đất sẽ được cập nhật thường xuyên sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh (thông thường được cập nhật vào tháng 02 hàng năm). Dữ liệu về giá đất hàng năm sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ hệ thống theo thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Về xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất.

- CSDL quy hoạch sử dụng đất xây dựng theo đơn vị hành chính xã, đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính tỉnh, CSDL quy hoạch sử dụng đất được tích hợp vào CSDL đất đai.

- CSDL quy hoạch sử dụng đất được xây dựng, cập nhật bắt đầu từ năm 2003. Định kỳ, sau khi quy hoạch sử dụng đất các cấp được phê duyệt, thì tiến hành cập nhật vào CSDL quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Dữ liệu về bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp được cập nhật và lồng ghép trong dữ liệu không gian bản đồ địa chính và dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp.

- Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ hệ thống theo thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Về xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

- CSDL thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng theo đơn vị hành chính xã, tổng hợp theo đơn vị hành chính cấp huyện và tích hợp vào CSDL đất đai.

- CSDL thống kê, kiểm kê đất đai được xây dựng, cập nhật bắt đầu từ năm 2003, trong đó:

+ Nguồn dữ liệu thống kê đất đai hàng năm, được xây dựng, cập nhật vào hệ thống và định kỳ cập nhật bổ sung dữ liệu thống kê đất đai sau khi số liệu thống kê được kiểm tra, phê duyệt (thông thường tháng 3 hàng năm).

+ Nguồn dữ liệu về kiểm kê đất đai theo định kỳ 5 năm được bắt đầu xây dựng và cập nhật từ kỳ kiểm kê đất đai 2005, 2010 và định kỳ 5 năm một lần cập nhật bổ sung vào CSDL trong hệ thống sau khi số liệu kiểm kê được phê duyệt tại các cấp theo thẩm quyền.

- Dữ liệu về bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp tại các kỳ kiểm kê được cập nhật và lồng ghép trong dữ liệu không gian bản đồ địa chính và dữ liệu quy hoạch sử sụng đất.

- Dữ liệu về thống kê đất đai sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ hệ thống theo thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.

1. Năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Triển khai lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán và tổ chức thực hiện điểm việc "Xây dựng CSDL đất đai huyện Đô Lương và thành phố Vinh" để vận hành thử ngiệm; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình để triển khai tại tất cả các huyện, thị xã khác trong tỉnh.

2. Năm 2014 đến năm 2015.

- Xây dựng Dự án tổng thể về "Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trên địa bàn 19 huyện, thành phố, thị xã (trừ thành phố Vinh và huyện Đô Lương) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm: thiết bị phần cứng, phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng thông tin…);

- Đầu tư lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng thông tin; máy chủ; phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu, đào tạo quản trị mạng cho quản trị CSDL trung tâm và các cán bộ khác có liên quan;

- Xây dựng CSDL đất đai tại thị xã Thái Hòa và Cửa Lò; các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu và Quỳnh Lưu;

- Xây dựng CSDL các thành phần gồm: CSDL giá đất; CSDL quy hoạch sử dụng đất; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh.

3. Năm 2015 đến năm 2020.

- Xây dựng CSDL đất đai tại các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh;

- Hoàn thiện CSDL đất đai tỉnh Nghệ An;

- Vận hành, cập nhật, tích hợp CSDL đất đai tỉnh Nghệ An.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã như sau:

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện;

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật;

- Lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán "Xây dựng CSDL đất đai huyện Đô Lương và thành phố Vinh" trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện điểm việc để vận hành thử ngiệm; tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh để triển khai tại tất cả các huyện, thị xã khác trong tỉnh;

- Tiến hành Xây dựng dự án tổng thể về "Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trên địa bàn 19 huyện, thành phố, thị xã (trừ thành phố Vinh và huyện Đô Lương) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm: thiết bị phần cứng, phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng thông tin…); tổ chức xây dựng và vận hành CSDL theo tiến độ đã được duyệt trong kế hoạch;

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực để đảm nhiệm việc xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế về xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An sau khi đã vận hành thử ngiệm và hoàn thiện đồng bộ CSDL đất đai huyện Đô Lương và thành phố Vinh.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền Thông.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND tỉnh về trang bị thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh.

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về chủ trương "Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đô Lương và thành phố Vinh" trình UBND tỉnh quyết định để tổ chức làm điểm;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Dự án tổng thể về "Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trên địa bàn 19 huyện, thành phố, thị xã (trừ thành phố Vinh và huyện Đô Lương) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo tiến độ đã được duyệt trong kế hoạch.

4. Đối với Sở Tài chính.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đủ theo tiến độ của kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ gồm: thực hiện điểm Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Vinh và huyện Đô Lương; Dự án tổng thể về "Xây dựng CSDL đất đai tỉnh Nghệ An trên địa bàn 19 huyện, thành phố, thị xã (trừ thành phố Vinh và huyện Đô Lương) theo tiến độ đã được duyệt.

5. Các Sở, ngành liên quan khác.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

6. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính đủ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện để cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của cấp huyện theo phân quyền quản trị mạng;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ, hồ sơ địa chính theo thẩm quyền được quy định cụ thể tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3690/QĐ-UBND.ĐC năm 2013 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.857
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134