Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 25/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2010/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HOÁ; BỔ SUNG BIỂU GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH (QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, HUYỆN LỘ) CÁC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 15/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phư­ơng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phư­ơng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phư­ơng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá đất năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân vùng, phân khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 197/HĐND16-KTNS ngày 30/9/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc điều chỉnh giá đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 653/TNMT-CCĐĐ ngày 12/8/2010 về việc báo cáo đề xuất điều chỉnh phân loại đường phố để làm căn cứ xác định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về ban hành giá đất năm 2010 và Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về phân vùng, phân khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh năm 2010 như sau:

1. Bổ sung biểu giá đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính (Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ) các đầu mối giao thông khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với đoạn: Đất ở ven trục đường Lê Đại Hành phía bên địa phận xã An Tường, mức giá 1.000.000đ/m2;

(Có biểu bổ sung đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính của thành phố Tuyên Quang kèm theo).

2. Điều chỉnh phân loại đất ở đô thị trên địa bàn huyện Chiêm Hoá kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về phân vùng, phân khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh năm 2010, đối với một số trục đường như sau:

a) Trục đường ĐT 188: “Đất liền cạnh đường từ nhà ông Cảnh Hậu đến hết đất nghĩa địa cũ tổ Phúc Hương 2”;

Theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh được xếp đường loại III, vị trí 1; nay điều chỉnh thành hai đoạn:

- Đoạn 1: “Đất liền cạnh đường từ đường rẽ xuống bến phà cũ nhà ông Cảnh Hậu Tổ A2 đến hết đất hộ ông Đinh Công Tuân - Lương Chí Chăn, tổ Vĩnh Lợi” được điều chỉnh từ đường loại III lên thành đường loại II;

- Đoạn 2: “Đất liền cạnh đường từ tiếp giáp đất hộ ông Đinh Công Tuân - Lương Chí Chăn, tổ Vĩnh Lợi đến hết đất nghĩa địa cũ tổ Phúc Hương 2”. Giữ nguyên theo quy định tại Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND.

b) Trục đường phố mới: “Đất liền cạnh đường đoạn từ giáp đất trạm Thú y đến giáp nhà ông Tiến cổng Trụ sở thị trấn Vĩnh Lộc”;

Theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh được xếp đường loại III, vị trí 1; nay điều chỉnh thành đường loại II, vị trí 1.

c) Trục đường Chiêm Hoá - Nhân Lý: “Đất liền cạnh đường từ giáp đất vườn ông Sự đến hết đất hộ ông Ninh (tổ Trung tâm 2);

Theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh được xếp đường loại III, vị trí 1, nay điều chỉnh thành hai đoạn:

- Đoạn 1: “Đất liền cạnh đường đoạn từ giáp đất vườn ông Sự (tổ Trung tâm 2) đến đất hộ bà Ngô Thị Mai Hương (tổ Trung tâm 2)” được điều chỉnh từ đường loại III lên thành đường loại II;

- Đoạn 2:“Đất liền cạnh đường từ tiếp giáp đất hộ bà Ngô Thị Mai Hương (tổ Trung tâm 2) đến hết đất hộ ông Ninh (tổ Trung tâm 2)”. Giữ nguyên theo quy định tại Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND.

(Có biểu điều chỉnh phân loại đường phố, vị trí đất ở đô thị trên địa bàn huyện Chiêm Hoá kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập đến vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành giá đất năm 2010; Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân vùng, phân khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất năm 2010 và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 về sửa đổi, bổ sung phân loại một số khu vực đất, vị trí đất, bổ sung giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh;
- Như Điều 3; (Thi hành)
- Chánh VP, các Phó VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Trưởng, Phó TP: KT, TH, QH;
- Chuyên viên ĐC;
- Lưu: VT (T 40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HOÁ
(Kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung đã quy định tại Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

Vị trí đất

Phạm vi chỉ giới đất

Vị trí

Phạm vi chỉ giới đất

1

 

ĐƯỜNG ĐT 188:

 

ĐƯỜNG ĐT 188:

 

ĐƯỜNG LOẠI III

 

ĐƯỜNG LOẠI II

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường từ nhà ông Cảnh Hậu đến hết đất nghĩa địa cũ tổ Phúc Hương 2

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường đoạn từ đường rẽ xuống bến phà cũ nhà ông Cảnh Hậu Tổ A2 đến hết đất hộ ông Đinh Công Tuân - Lương Chí Chăn, Tổ Vĩnh Lợi

 

ĐƯỜNG LOẠI III

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường Đoạn từ tiếp giáp đất hộ ông Đinh Công Tuân - Lương Chí Chăn, tổ Vĩnh Lợi đến hết đất nghĩa địa cũ tổ Phúc Hương 2

2

 

ĐƯỜNG PHỐ MỚI:

 

ĐƯỜNG PHỐ MỚI:

 

ĐƯỜNG LOẠI III

 

ĐƯỜNG LOẠI II

Vị trí 1

Đoạn từ giáp đất trạm thú y đến giáp nhà ông Tiến cổng trụ sở Thị trấn Vĩnh Lộc

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường đoạn từ giáp đất trạm thú y đến giáp nhà ông Tiến cổng trụ sở Thị trấn Vĩnh Lộc

Đất liền cạnh đường

3

 

ĐƯỜNG CHIÊM HOÁ - NHÂN LÝ:

 

ĐƯỜNG CHIÊM HOÁ - NHÂN LÝ:

 

ĐƯỜNG LOẠI III

 

ĐƯỜNG LOẠI II

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường từ giáp đất vườn hộ ông Sự đến hết đất hộ ông Ninh (Tổ Trung tâm 2)

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường đoạn từ giáp đất vườn ông Sự (tổ Trung tâm 2) đến đất hộ bà Ngô Thị Mai Hương (Tổ Trung tâm 2);

 

ĐƯỜNG LOẠI III

Vị trí 1

Đất liền cạnh đường đoạn từ giáp đất hộ bà Ngô Thị Mai Hương (Tổ Trung tâm 2) đến hết đất hộ ông Ninh (tổ Trung tâm 2)

 

BIỂU BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh)

STT

Tên địa danh, vị trí đất ở ven trục đường giao thông chính (Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ); các đầu mối giao thông; khu du lịch; khu công nghiệp

Mức giá (đ/m2)

 

ĐẤT Ở VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37

 

1

Đất liền cạnh đường Lê Đại Hành (phía bên địa phận xã An Tường)

1.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 điều chỉnh phân loại đất ở đô thị trên địa bàn huyện Chiêm Hoá; bổ sung biểu giá đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ) các đầu mối giao thông khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!